Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Slovenský historický ústav v Ríme

Trnavská univerzita v Trnave, Slovenský historický ústav v Ríme
Hornopotočná 23
918 43 Trnava
shu@truni.sk

Kontaktná osoba :
doc. PhDr. Marta Dobrotková ,CSc.
tel.: 033 / 5939 365