Skip to main content

Slovak Institute of History in Rome

Trnavská univerzita v Trnave, Slovenský historický ústav v Ríme
Hornopotočná 23
918 43 Trnava
shu [at] truni.sk

Kontaktná osoba :
doc. PhDr. Marta Dobrotková ,CSc.
tel.: 033 / 5939 365