Skočiť na hlavný obsah

Elektronické informačné zdroje (EIZ)

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE MÁ PRÍSTUP
K NASLEDUJÚCIM DATABÁZAM:
 
Central and Eastern European Online Library C.E.E.O.L je online archív, ktorý sprostredkúva prístup k viac ako 1 100 periodikám z humanitných a sociálnych vied zo strednej a východnej Európy.logo CEEOL
 
 2. GALE
multiodborová čiastočne plnotextová databáza od vydavateľstva GALE. Databáza GALE poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov. Pre jednoduchšiu prácu je rozčlenená do troch poddatabáz:

-AcademicOneFile - databázu s obsahom viac ako 17 000 titulov,                                                                                                                                             logo-gale
-GeneralOneFile - databázu s obsahom viac ako 14 000 titulov, 
-Custom Journal - databázu s 50 titulmi periodík vybranými podľa odborového zamerania Trnavskej univerzity                             

3. JSTOR 
JSTOR je databázou digitalizovaných úplných textov vybraných vedeckých časopisov. Používatelia v rámci akademickej informačnej siete Trnavskej univerzity v Trnave majú prístup do kolekcií:
Art & Sciences II
Art & Sciences Complement 

 
Mediae Latinitatis Lexicon Minus od J. F. Niermeyera je praktický slovník stredovekého latinského jazyka so stručnými základnými informáciami pre výskumných a pedagogických zamestnanacov a študentov v odbore stredovekých dejín. Je jedinou online verziou najnovšieho tlačeného vydania. Skúma poklasický latinský jazyk stredovekej západnej Európy v rokoch 550 až 1150. Sleduje vývoj a použitie slov. Obsahuje rozsiahlu sadu technických slov vzťahujúcich sa k právu, inštitúciám a spoločenským štruktúram feudalizmu.  Odhaľuje rozmanitosť a zmeny významov, uvádza prípady, ako sú citované a využívané v prameňoch. Najnovšia aktualizácia obsahuje francúzsky, anglický a nemecký preklad pre každé heslo v stredovekej latinčine a v úplných textoch so spresnením, v ktorom storočí bola používaná. Všetky heslá obsahujú súvisiace textové pasáže. 
 
V rámci databázy je zabezpečný prístup v oblasti Law do úplných textov 38 vedeckých recenzovaných časopisov z vydavateľstva Oxford University Press, zameraných na právo.
http://www.oxfordjournals.org/en/for_librarians/Law_Web.pdflogo Oxford Journals
 

 

 
NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom je systém zameraný na informačnú podporu pracovníkov výskumu a vývoja na Slovensku. 
 
Podmienky využívania e-zdrojov NISPEZ

Používatelia projektu NISPEZ v rámci akademickej siete Trnavskej univerzity v Trnave  sa zaväzujú dodržiavať licenčné podmienky na prístup a využívanie EIZ. V dokumente „Všeobecné zmluvné podmienky CVTI SR pre prístup a využívanie elektronických informačných zdrojov v rámci projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k elektronickým informačným zdrojom“  sú podrobne a záväzne upravené práva a povinnosti, oprávnenia a záväzky zmluvných strán a ich oprávnených používateľov, ktoré sa týkajú prístupu k EIZ a poskytovania podpory ich využívania.
Vo všeobecnosti platí zákaz sťahovať plné texty pomocou akýchkoľvek robotov, či iných programov na automatické a zrýchlené sťahovanie dát. V rámci platných licencií majú používatelia povolené prezeranie, tlačenie alebo uchovávanie plnotextových článkov pre vlastnú potrebu, a to aj v elektronickej forme, ale nepovoľuje sa hromadné sťahovanie dát, ich ďalšia distribúcia či komerčné využívanie.
Nerešpektovanie licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k EIZ.

EIZ sprístupňované v rámci projektu NISPEZ sú financované Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Výskum a vývoj a ich využívanie je určené výhradne pre vedecko-výskumnú komunitu na Slovensku.

Manuály k elektronickým informačným zdrojom - NISPEZ

 
Od januára 2020 došlo k zmene v portfóliu vedeckých databáz centrálne zabezpečovaných prostredníctvom CVTI SR:
 
Výnimkou je databáza Web of Science, ktorá je naďalej hradená z európskych štrukturálnych fondov a ktorej predplatné je zabezpečené až do 31. 12. 2022 
 
 
Bibliografická a citačná databáza, ktorá slúži ako primárny zdroj pre vyhľadávanie renomovaných vedeckých informácií a hodnotenie vedeckej publikačnej činnosti.
 
Web of Science obsahuje 8 hlavných citačných indexov:
Science Citation Index Expanded (SCIE): od 1985 po súčasnosť,
Social Sciences Citation Index (SSCI): od 1985 po súčasnosť,
Arts and Humanities Citation Index (A&HCI): od 1985 po súčasnosť,
Emerging Sources Citation Index (ESCI): od 2015 po súčasnosť,
Conference Proceedings Citation Index (CPCI), ktorý obsahuje dva subindexy:
Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S): od 1990 po súčasnosť,
Conference Proceedings Citation Index- Social Sciences&Humanities (CPCI-SSH): od 1990 po súčasnosť.
Book Citation Index (BkCI)
Current Chemical Reactions (CCR-Expanded): od 1985 po súčasnosť,
Index Chemicus (IC): od 1993 po súčasnosť.
 
Indexy Web of Science Core Collection obsahujú časopisecké tituly, knihy a konferenčné zborníky. Pokrýva 251 predmetových kategórií, od prírodných, technických, lekárskych vied až po umenie a humanitné vedy. Vyhľadávanie v jednotlivých indexoch zadefinujete na hlavnej stránke Web of Science™ Core Collection, v dolnej časti pod linkou “More settings”:
 
Emerging Sources Citation Index, najnovší z indexov (vznik 2015), vytvára akýsi predstupeň k neskoršej indexácii titulu v ďalších WoS indexoch, ktoré majú pre indexáciu rigoróznejšie kritériá. Citácie z ESCI sú zahrnuté do Web of Science „Times Cited Counts“, no nevykazujú citačný faktor Impact Factor a nie sú zahrnuté do WoS Journal Highly Cited Data databáz.
 
 
Citation Index poskytuje prístup k bibliografickým informáciám a autorským abstraktom príspevkov, ktoré boli prednesené na prestížnych medzinárodných konferenciách, sympóziách, seminároch, kolokviách a workshopoch venovaných najrôznejším vedným oblastiam od antropológie až po zoológiu.
 
Bibliografická databáza, ktorá je integrálnou súčasťou platformy Web of Science. Poskytuje kompletné bibliografické údaje z viac ako 10.000 renomovaných celosvetových vedeckých časopisov a kníh. Vedecké informačné zdroje je možné prehľadávať podľa zamerania.

Obsahuje 7 edícií:
• Life Sciences, 1998 – súčasnosť
• Clinical Medicine, 1998 – súčasnosť
• Agriculture, Biology and Environmental Sciences, 1998 – súčasnosť
• Physical, Chemical and Earth Sciences, 1998 – súčasnosť
• Engineering, Computing and Technology, 1998 – súčasnosť
• Social and Behavioural Sciences, 1998 – súčasnosť
• Arts and Humanities, 1998 – súčasnosť.
 
Databázu vyberiete na hlavnej stránke Web of Science™, v rolovacom menu Select a Database
 
Journal and Highly Cited Data

                        

Obsahujú dve citačné databázy: Essential Science Indicators (ESI) a Journal Citation Reports (JCR). Spolu tvoria komplexný a transparentný nástroj na hodnotenie vedeckých publikačných výstupov.
 

Nástroj na analýzu jednotlivých elementov v databáze Web of Science Core Collection: vedcov, inštitúcií, krajín i vedeckých publikácií. ESI poskytuje prehľad o svetových trendoch vo vede, popredných vedcoch a najcitovanejších prácach. Sleduje viac ako 11.000 periodík z celého sveta zaradených do 22 tematických disciplín. Dátová analýza pokrýva posledných 10 rokov a citačné metriky sa aktualizujú každé dva mesiace. Zdrojom dát pre ESI sú dva indexy – Science Citation Index-Expanded (SCIE) a Social Sciences Citation Index (SSCI) z databázy Web of Science Core Collection.

 
Citačná databáza, ktorá poskytuje analytické nástroje na evaluáciu ohlasov časopisov. Prostredníctvom citačných metrík JCR umožňuje analyzovať celú citačnú sieť časopisu z rôznych pohľadov (príkladom je známa metrika Journal Impact Factor). Zdrojom dát pre JCR sú tituly z WoS Core Collection, sleduje vyše 11.000 časopisov zaradených do takmer 250 tematických disciplín. JCR obsahuje dve edície:
• JCR Web Science Edition: oblasti prírodných a technických vied,
• JCR Web Social Sciences Edition: oblasti humanitných vied.
 
WEB OF SCIENCE - Citation Connection
 
Súbor špecializovaných a regionálnych databáz, ktorá slúži ako primárny zdroj pre vyhľadávanie špecializovaných vedeckých informácií a dát. Obsahuje 4 kolekcie individuálnych databáz:
Databázy vyberiete na hlavnej stránke Web of Science™, v rolovacom menu Select a Database. 
 
A) Specialist Collection
MEDLINE: bibliografická databáza americkej National Library of Medicine (NLM), ktorá zahŕňa časopisy, noviny a newsletry z oblasti biomedicíny, prírodných vied, zdravotníctva, klinickej medicíny a biologických vied.
Biosis Citation Index: pokrýva tradičné biologické odbory ako je botanika, zoológia a mikrobiológia, ako aj multidisciplinárne odbory ako je biochémia, biomedicína, biotechnológie alebo ekológia. Sleduje obsahy vedeckých časopisov, zborníkov z konferencií, kníh a patentov. BCI využíva MeSH klasifikáciu.
Zoological Records: renomovaná svetová databáza živočíšnej biológie. Používatelia môžu určiť taxonómiu zvierat v literatúre, sledovať zmeny v klasifikácii a držať krok s novými a ohrozenými druhmi.
BIOSIS Citation Index: citačný index v ktorom sa nachádza 22 miliónov článkov z vedeckých a odborných časopisov, kníh, správ a amerických patentov z oblasti vedy o živote ako napr. molekulárna a bunková biológia, farmakológia, endokrinológia, genetika, neurovedy, infekčné choroby, ekológia a biológia organizmov od roku 1969 do súčasnosti. Je súčasťou rozhrania Web of Science
 
B) Regional Collection
Russian Science Citation Index: citačná bibliografická databáza ruských vedeckých publikácií. 
KCI Korean Journal Database: poskytuje komplexný prehľad najrenomovanejšieho vedeckého obsahu autorov z južnej Kórei.
SciELO Citation Index: databáza Scientific Electronic Library Online pokrýva vedecký obsah autorov z Latinskej Ameriky, Španielska, Portugalska, Karibiku a južnej Afriky. Previazanosť s Web of Science umožňuje pozerať na vedecké publikácie z pohľadu globálnej vedy.
KCI Korean Journal Database: poskytuje komplexný prehľad najrenomovanejšieho vedeckého obsahu autorov z južnej Kórei. 
SciELO Citation Index: databáza Scientific Electronic Library Online pokrýva vedecký obsah autorov z Latinskej Ameriky, Španielska, Portugalska, Karibiku a južnej Afriky. Previazanosť s Web of Science umožňuje pozerať na vedecké publikácie z pohľadu globálnej vedy.
 
C) Data Collection 
Data Citation Index: poskytuje integrovaný prístup k repozitárom vedeckých informácií a dát z celého sveta. Zahŕňa deskriptívne záznamy dátových objektov prepojené s informáciami z Web of Science.
Patent Collection
 
D) Patent Collection 
Derwent Innovations Index (DII): poskytuje patentovú literatúra od viac ako 40 patentových organizácií a inštitúcií. Kombinuje patentové záznamy z Derwent World Patents Index® s citačnými informáciami z Patents Citation Index®.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
 

Trnavská univerzita má predplatené nasledujúce databázy:

 
 
Na jednom mieste máte prístup k ProQuest Central, ProQuest Dissertations & Theses Global, Academic Complete Ebooks a Academic Video Online
 
ProQuest Central
Databáza ProQuest Central Package je multidisciplinárny (minimálne 160 vedných odborov) agregovaný informačný zdroj, ktorý zhromažďuje rôznorodé typy dokumentov z celého sveta. Poskytuje prístup k databázam zo všetkých oblastí vrátane ekonomických vied, zdravotníctva a medicíny, spoločenských vied, umenia a humanitných vied, vzdelávania, prírodných vied a techniky, náboženstva, filozofie, jazykovedy a literatúry. Obsahuje úplné texty z vyše 10 800 titulov vedeckých časopisov, 2 800 hospodárskych a odborných časopisov, vyše 1 800 titulov novín, 500 zdrojov aktuálneho spravodajstva, 1100 magazínov a periodík všeobecné záujmu. Taktiež zahŕňa vyše 4 milióny záznamov kvalifikačných prác (dizertačných aj diplomových), prípadové štúdie, trhové a ekonomické správy, pre-printové verzie pracovných protokolov, video záznamy a 10 tematických kolekcií elektronických kníh.
 
B) ProQuest Ebook Central - (predtým Ebrary Academic Complete)logo
  
C) Scopus
Databáza Scopus je multidisciplinárna bibliografická a scientometrická databáza, ktorá patrí medzi najväčšie na svete. Poskytuje mimoriadne široký pohľad na publikované vedecké práce a tým aj na vedu a výskum v celosvetovom meradle. Okrem časopiseckých článkov a kníh, databáza umožňuje vyhľadávanie v konferenčných príspevkoch, trhových správach, encyklopédiách, slovníkoch a patentoch. Databáza Scopus je priamo prepojená s databázou ScienceDirect.Tematické zameranie:
  • prírodné vedy
  • technické vedy
  • spoločenské vedy
  • humanitné vedy a umenie
  • medicína

Scopus ako scientometrická databáza ponúka analytické nástroje na sledovanie vývoja citovanosti (jednotlivca, inštitúcie, časopisu) a slúži tak na hodnotenie kvality publikovaných prác, vedeckých tímov a inštitúcií prostredníctvom scientometrických ukazovateľov. Tieto nástroje tiež zvyšujú informovanosť vedcov o najnovších poznatkoch prostredníctvom publikovaných prác, sledovanie aktuálnych trendov výskumu v jednotlivých vedných odboroch. K dispozícii sú citačné metriky na sledovanie počtu citácií časopisov (CiteScore, SJR a SNIP) a citačná metrika na sledovanie počtu citácií autora (H-index).

 
Spoločnosť Springer je popredný vydavateľ vedeckej, technickej a medicínskej literatúry, ktorý dodáva akademickej obci, vedeckým inštitúciám a jednotlivým oddeleniam výskumu a vývoja kvalitný vedecký obsah. Prostredníctvom SpringerLink sprístupňuje svoje elektronické časopisy, knižné série, knihy, referenčné práce a online archívy. Platforma tiež sprístupňuje časopisecké tituly vydavateľstva Palgrave Macmillan, a taktiež ďalších vydavateľov ako Urban and Vogel, Steinkopff, and Birkhäuser..
Plnotextová databáza, ktorá umožňuje prístup k článkom z  1 660 titulov vedeckých časopisov vydavateľstva Springer z oblasti vedy, techniky a medicíny. Plné texty článkov sú prístupné od r. 1997.
 
Springer eBooks
Springer e-Books sú prístupné cez integrovanú platformu SpringerLinkElektronické knihy vydavateľstva Springer zahŕňajú celé spektrum vedeckých odborov od technických, prírodovedných, lekárskych vied až po humanitné odbory. Springer eBooks zabezpečuje jednoduché vyhľadávanie – celý obsah je plne indexovaný a prehľadávateľný po jednotlivých kapitolách. Springer eBooks nemajú žiadne DRM obmedzenia pre používateľov, čo zaisťuje ich flexibilné využitie kdekoľvek a kedykoľvek. Je zabezpečená plná integrácia s lokálnymi knižničnými systémami a so systémami OPAC.
Springer eBooks obsahuje 20 tematických kolekcií:
 
The Springer Science, Technology and Medicine Collection (STM):
• Biomedical & Life Science
• Chemistry & Materials Science
• Computer Science
• Earth & Environmental Science
• Energy
• Engineering
• Mathematics & Statistics
• Medicine
• Physics & Astronomy
• Professional & Applied Computing
 
The Springer Humanities and Social Sciences Collection (HSS):
• Behavioral Science & Psychology
• Business & Management
• Economics & Finance
• Education
• History
• Literature, Cultural and Media Studies
• Political Science & International Studies
• Philosophy & Religion
• Social Sciences
• Law & Criminology
 
E) Springer Naturelogo Springer Nature
Springer Nature je najväčším vydavateľom akademických kníh a najvplyvnejších svetových vedeckých časopisov a priekopníkom v oblasti otvoreného výskumu. Umožňuje prístup k online obsahu – plným textom článkov a kapitol z portfólia časopisov, e-kníh a referenčných príručiek. Springer ponúka vysoko citované časopisy z 11 rôznorodých oblastí. Časopisy sú ľahko dostupné cez SpringerLink, platformu, ktorá poskytuje prístup k miliónom zdrojov. Platforma obsahuje taktiež Biomed Central a SpringerOpen.
BioMedCentral.com obsahuje viac ako 290 renomovaných časopisov z oblasti biológie, klinickej medicíny a zdravotníctva.SpringerOpen je databáza titulov publikovaných formou OA vydavateľstvom Springer. Zahŕňa OA časopisy a knihy zo všetkých oblastí vedy a výskumu.
 
Sprievodca vyhľadávaním v databáze Wiley. Sprievodca je štrukturovaný do krátkych videí, ktoré sú delené podľa tém.
Rozsiahla multidisciplinárna plnotextová databáza vydavateľstva Wiley-Blackwell. Pokrýva online zdroje z oblastí prírodných vied, medicíny, technických vied, spoločenských a humanitných vied. Ponúka integrovaný prístup do viac ako 4 miliónov článkov z viac ako 1400 recenzovaných vedeckých a odborných časopisov, do 16 000 online kníh a do stoviek laboratórnych protokolov a databáz. Retrospektíva prístupu je od roku 1997. Prístup na úroveň úplných textov sa vzťahuje na predplatenú kolekciu časopisov. Zameranie databázy: • Architektúra • Urbanizmus • Astronómia• Biológia• Biotechnológie• Biochémia• Doprava• Drevárstvo• Lesníctvo• Ekonómia• Obchod• Elektronika• Elektrotechnika• Energetika• Fyzika• Geografia• Geológia• Humanitné vedy• Hydrológia• Chémia• Chemické inžinierstvo• Informačná veda• Matematika• Materiály• Medicína• Počítače & software• Poľnohospodárstvo & potravinárstvo• Spoločenské vedy• Stavebníctvo• Strojárstvo• Telekomunikácie• Životné prostredie• Vzdelávanie
 
 
 
 

Ostatné elektronické informačné zdroje – dostupné v CVTI SR cez vzdialený prístup

 
Odborné a vedecké elektronické informačné zdroje (EIZ) sú pre používateľov dostupné prostredníctvom knižnično-informačných služieb CVTI SR.
Ide o vzdialený prístup do e-zdrojov.
 
 
ACM Digital Library
Databáza ACM Digital Library je on-line zbierkou plnotextových článkov a bibliografických záznamov v oblasti počítačov a informačných technológií. Obsahuje kompletnú kolekciu vydavateľa Association for Computing Machinery (ACM, Asociácia pre výpočtovú techniku) a sprístupňuje minimálne 400 tisíc plnotextových článkov, 50 časopisov s vysokým impakt faktorom, 270 konferenčných zborníkov a 9 vysoko citovaných magazínov v oblasti počítačovej vedy. Databáza zároveň poskytuje prístup k minimálne 1,6 mil. bibliografických záznamov o publikáciách iných vydavateľstiev z oblasti výpočtovej a komunikačnej techniky. Informačné zdroje sprístupňuje prostredníctvom ACM portálu, ktorý umožňuje prístup do ACM Digital Library (plné texty spoločnosti ACM) a do Guide to Computing Literature (bibliografické záznamy o ACM publikáciách a publikáciách iných vydavateľstiev).
https://eiz.cvtisr.sk/predplatene-databazy/acm-digital-library
 
Digitálna knižnica je  rozsiahla plnotextová kolekcia článkov z časopisov a konferenčných zborníkov z oblasti informačných a komunikačných technológií, elektrotechniky a elektroniky na svete. Sprístupňuje články minimálne z 190 najcitovanejších titulov vedeckých a odborných časopisov spoločnosti IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) a jej partnerov, ďalej obsahuje minimálne 1800 konferenčných zborníkov a 4000 technických noriem. Celkovo obsahuje viac ako 4,5 mil. dokumentov a každý mesiac je do nej pridávaných minimálne 20 000 nových dokumentov.
 
Knovel
Databáza Knovel je elektronická kolekcia obsahujúca vyše 8 000 referenčných prác, príručiek, zborníkov z konferencií a databáz ťažiskových pre techniku, prírodné a aplikované vedy od viac ako 40-tich medzinárodných vydavateľstiev a odborných spoločností z celého sveta. Obsahuje odkazy na zdroje technických údajov od viac ako 150 vydavateľov vrátane AIChE/CCPS, NACE a ďalších a minimálne 65 mil. dátových zdrojov vrátane údajov o materiálových a chemických vlastnostiach.Kolekcia je priebežne aktualizovaná a dopĺňaná o nové tituly. Faktografické údaje z niektorých vybraných titulov sú spracované na analytickej úrovni a prispôsobené na použitie so softvérovými nástrojmi vyhľadávacieho prostredia.
 
ScienceDirect je plnotextová multidisciplinárna vedecká databáza od spoločnosti Elsevier. Obsahuje články z recenzovaných časopisov, konferenčné zborníky a elektronické knihy z medicíny, techniky, prírodných vied, ekonomiky i spoločenských vied. K dispozícii je viac ako 16 miliónov článkov / kapitol, pričom v rámci kolekcie časopisov sprístupňuje minimálne 2 500 titulov vydavateľstva Elsevier a v rámci kolekcie e- kníh minimálne minimálne 39 000 titulov. Databáza ScienceDirect ponúka sofistikované vyhľadávacie nástroje a integrované externé zdroje, ktoré používateľom umožnia maximalizovať efektívnosť procesu získavania poznatkov. Prostredníctvom vyhľadávania obrázkov umožňuje priamo prehľadávať grafy, tabuľky, videá a fotky a ponúka tiež import do referenčného manažéra Mendeley. Databáza ScienceDirect je priamo prepojená s databázou Scopus.