Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Elektronické informačné zdroje (EIZ)

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE MÁ PRÍSTUP
K NASLEDUJÚCIM DATABÁZAM:
 
Central and Eastern European Online Library C.E.E.O.L je online archív, ktorý sprostredkúva prístup k viac ako 1 100 periodikám z humanitných a sociálnych vied zo strednej a východnej Európy.logo CEEOL
 
multiodborová čiastočne plnotextová databáza InfoTrac od vydavateľstva GALE. Databáza InfoTrac poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov. Pre jednoduchšiu prácu je rozčlenená do troch poddatabáz:logo Gale InfoTrac

-AcademicOneFile - databázu s obsahom viac ako 17 000 titulov, 
-GeneralOneFile - databázu s obsahom viac ako 14 000 titulov, 
-Infotrac Custom Journal - databázu s 50 titulmi periodík vybranými podľa odborového zamerania Trnavskej univerzity                             

3. Journal of Early Intervention
Na platforme SAGE Journals je zabezpečeny prístup do časopisu Journal of Early Intervention. 

4. JSTOR 
JSTOR je databázou digitalizovaných úplných textov vybraných vedeckých časopisov. Používatelia v rámci akademickej informačnej siete Trnavskej univerzity v Trnave majú prístup do kolekcií:
Art & Sciences II
Art & Sciences Complement 

 
Mediae Latinitatis Lexicon Minus od J. F. Niermeyera je praktický slovník stredovekého latinského jazyka so stručnými základnými informáciami pre výskumných a pedagogických zamestnanacov a študentov v odbore stredovekých dejín. Je jedinou online verziou najnovšieho tlačeného vydania. Skúma poklasický latinský jazyk stredovekej západnej Európy v rokoch 550 až 1150. Sleduje vývoj a použitie slov. Obsahuje rozsiahlu sadu technických slov vzťahujúcich sa k právu, inštitúciám a spoločenským štruktúram feudalizmu.  Odhaľuje rozmanitosť a zmeny významov, uvádza prípady, ako sú citované a využívané v prameňoch. Najnovšia aktualizácia obsahuje francúzsky, anglický a nemecký preklad pre každé heslo v stredovekej latinčine a v úplných textoch so spresnením, v ktorom storočí bola používaná. Všetky heslá obsahujú súvisiace textové pasáže. 
 
V rámci databázy je zabezpečný prístup v oblasti Law do úplných textov 38 vedeckých recenzovaných časopisov z vydavateľstva Oxford University Press, zameraných na právo.
http://www.oxfordjournals.org/en/for_librarians/Law_Web.pdflogo Oxford Journals
 
7. Oxford Journals Social Science

V rámci databázy je zabezpečený prístup do nasledujúcich časopisov od roku 1996 po súčasnosť
- Children & Schools 
- Health and Social Work 
- Social Work Research

 

 
NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom je systém zameraný na informačnú podporu pracovníkov výskumu a vývoja na Slovensku. V dlhodobom kontexte piatich rokov 2009 – 2014 rieši koordinovaný nákup a sprístupňovanie elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj na Slovensku.
 
Podmienky využívania e-zdrojov NISPEZ

Používatelia projektu NISPEZ v rámci akademickej siete Trnavskej univerzity v Trnave  sa zaväzujú dodržiavať licenčné podmienky na prístup a využívanie EIZ. V dokumente „Všeobecné zmluvné podmienky CVTI SR pre prístup a využívanie elektronických informačných zdrojov v rámci projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k elektronickým informačným zdrojom“  sú podrobne a záväzne upravené práva a povinnosti, oprávnenia a záväzky zmluvných strán a ich oprávnených používateľov, ktoré sa týkajú prístupu k EIZ a poskytovania podpory ich využívania.
Vo všeobecnosti platí zákaz sťahovať plné texty pomocou akýchkoľvek robotov, či iných programov na automatické a zrýchlené sťahovanie dát. V rámci platných licencií majú používatelia povolené prezeranie, tlačenie alebo uchovávanie plnotextových článkov pre vlastnú potrebu, a to aj v elektronickej forme, ale nepovoľuje sa hromadné sťahovanie dát, ich ďalšia distribúcia či komerčné využívanie.
Nerešpektovanie licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k EIZ.

EIZ sprístupňované v rámci projektu NISPEZ sú financované Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Výskum a vývoj a ich využívanie je určené výhradne pre vedecko-výskumnú komunitu na Slovensku.

Manuály k elektronickým informačným zdrojom - NISPEZ

 
Od januára 2020 došlo k zmene v portfóliu vedeckých databáz centrálne zabezpečovaných prostredníctvom CVTI SR:
 
Výnimkou je databáza Web of Science, ktorá je naďalej hradená z európskych štrukturálnych fondov a ktorej predplatné je zabezpečené až do 31. 12. 2022 
 
Web of Sciencelogo WOS
PLNÝ PRÍSTUP AJ NA TRNAVSKEJ UNIVERZITE  
Bibliografická a citačná databáza, ktorá slúži ako primárny zdroj pre vyhľadávanie renomovaných vedeckých informácií a hodnotenie vedeckej publikačnej činnosti.
 
Web of Science obsahuje 8 hlavných citačných indexov:
Science Citation Index Expanded (SCIE): od 1985 po súčasnosť,
Social Sciences Citation Index (SSCI): od 1985 po súčasnosť,
Arts and Humanities Citation Index (A&HCI): od 1985 po súčasnosť,
Emerging Sources Citation Index (ESCI): od 2015 po súčasnosť,
Conference Proceedings Citation Index (CPCI), ktorý obsahuje dva subindexy:
Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S): od 1990 po súčasnosť,
Conference Proceedings Citation Index- Social Sciences&Humanities (CPCI-SSH): od 1990 po súčasnosť.
Book Citation Index (BkCI)
Current Chemical Reactions (CCR-Expanded): od 1985 po súčasnosť,
Index Chemicus (IC): od 1993 po súčasnosť.
 
Indexy Web of Science Core Collection obsahujú časopisecké tituly, knihy a konferenčné zborníky. Pokrýva 251 predmetových kategórií, od prírodných, technických, lekárskych vied až po umenie a humanitné vedy. Vyhľadávanie v jednotlivých indexoch zadefinujete na hlavnej stránke Web of Science™ Core Collection, v dolnej časti pod linkou “More settings”:
 
Emerging Sources Citation Index, najnovší z indexov (vznik 2015), vytvára akýsi predstupeň k neskoršej indexácii titulu v ďalších WoS indexoch, ktoré majú pre indexáciu rigoróznejšie kritériá. Citácie z ESCI sú zahrnuté do Web of Science „Times Cited Counts“, no nevykazujú citačný faktor Impact Factor a nie sú zahrnuté do WoS Journal Highly Cited Data databáz.
 
 
Citation Index poskytuje prístup k bibliografickým informáciám a autorským abstraktom príspevkov, ktoré boli prednesené na prestížnych medzinárodných konferenciách, sympóziách, seminároch, kolokviách a workshopoch venovaných najrôznejším vedným oblastiam od antropológie až po zoológiu.
 
Bibliografická databáza, ktorá je integrálnou súčasťou platformy Web of Science. Poskytuje kompletné bibliografické údaje z viac ako 10.000 renomovaných celosvetových vedeckých časopisov a kníh. Vedecké informačné zdroje je možné prehľadávať podľa zamerania.
Obsahuje 7 edícií:
• Life Sciences, 1998 – súčasnosť
• Clinical Medicine, 1998 – súčasnosť
• Agriculture, Biology and Environmental Sciences, 1998 – súčasnosť
• Physical, Chemical and Earth Sciences, 1998 – súčasnosť
• Engineering, Computing and Technology, 1998 – súčasnosť
• Social and Behavioural Sciences, 1998 – súčasnosť
• Arts and Humanities, 1998 – súčasnosť.
 
Databázu vyberiete na hlavnej stránke Web of Science™, v rolovacom menu Select a Database
 
Journal and Highly Cited Data

                        

Obsahujú dve citačné databázy: Essential Science Indicators (ESI) a Journal Citation Reports (JCR). Spolu tvoria komplexný a transparentný nástroj na hodnotenie vedeckých publikačných výstupov.
 

Nástroj na analýzu jednotlivých elementov v databáze Web of Science Core Collection: vedcov, inštitúcií, krajín i vedeckých publikácií. ESI poskytuje prehľad o svetových trendoch vo vede, popredných vedcoch a najcitovanejších prácach. Sleduje viac ako 11.000 periodík z celého sveta zaradených do 22 tematických disciplín. Dátová analýza pokrýva posledných 10 rokov a citačné metriky sa aktualizujú každé dva mesiace. Zdrojom dát pre ESI sú dva indexy – Science Citation Index-Expanded (SCIE) a Social Sciences Citation Index (SSCI) z databázy Web of Science Core Collection.

 
Citačná databáza, ktorá poskytuje analytické nástroje na evaluáciu ohlasov časopisov. Prostredníctvom citačných metrík JCR umožňuje analyzovať celú citačnú sieť časopisu z rôznych pohľadov (príkladom je známa metrika Journal Impact Factor). Zdrojom dát pre JCR sú tituly z WoS Core Collection, sleduje vyše 11.000 časopisov zaradených do takmer 250 tematických disciplín. JCR obsahuje dve edície:
• JCR Web Science Edition: oblasti prírodných a technických vied,
• JCR Web Social Sciences Edition: oblasti humanitných vied.
 
WEB OF SCIENCE - Citation Connection
 
Súbor špecializovaných a regionálnych databáz, ktorá slúži ako primárny zdroj pre vyhľadávanie špecializovaných vedeckých informácií a dát. Obsahuje 4 kolekcie individuálnych databáz:
Databázy vyberiete na hlavnej stránke Web of Science™, v rolovacom menu Select a Database. 
 
A) Specialist Collection
MEDLINE: bibliografická databáza americkej National Library of Medicine (NLM), ktorá zahŕňa časopisy, noviny a newsletry z oblasti biomedicíny, prírodných vied, zdravotníctva, klinickej medicíny a biologických vied.
Biosis Citation Index: pokrýva tradičné biologické odbory ako je botanika, zoológia a mikrobiológia, ako aj multidisciplinárne odbory ako je biochémia, biomedicína, biotechnológie alebo ekológia. Sleduje obsahy vedeckých časopisov, zborníkov z konferencií, kníh a patentov. BCI využíva MeSH klasifikáciu.
Zoological Records: renomovaná svetová databáza živočíšnej biológie. Používatelia môžu určiť taxonómiu zvierat v literatúre, sledovať zmeny v klasifikácii a držať krok s novými a ohrozenými druhmi.
BIOSIS Citation Index: citačný index v ktorom sa nachádza 22 miliónov článkov z vedeckých a odborných časopisov, kníh, správ a amerických patentov z oblasti vedy o živote ako napr. molekulárna a bunková biológia, farmakológia, endokrinológia, genetika, neurovedy, infekčné choroby, ekológia a biológia organizmov od roku 1969 do súčasnosti. Je súčasťou rozhrania Web of Science
 
B) Regional Collection
Russian Science Citation Index: citačná bibliografická databáza ruských vedeckých publikácií. 
KCI Korean Journal Database: poskytuje komplexný prehľad najrenomovanejšieho vedeckého obsahu autorov z južnej Kórei.
SciELO Citation Index: databáza Scientific Electronic Library Online pokrýva vedecký obsah autorov z Latinskej Ameriky, Španielska, Portugalska, Karibiku a južnej Afriky. Previazanosť s Web of Science umožňuje pozerať na vedecké publikácie z pohľadu globálnej vedy.
KCI Korean Journal Database: poskytuje komplexný prehľad najrenomovanejšieho vedeckého obsahu autorov z južnej Kórei. 
SciELO Citation Index: databáza Scientific Electronic Library Online pokrýva vedecký obsah autorov z Latinskej Ameriky, Španielska, Portugalska, Karibiku a južnej Afriky. Previazanosť s Web of Science umožňuje pozerať na vedecké publikácie z pohľadu globálnej vedy.
 
C) Data Collection 
Data Citation Index: poskytuje integrovaný prístup k repozitárom vedeckých informácií a dát z celého sveta. Zahŕňa deskriptívne záznamy dátových objektov prepojené s informáciami z Web of Science.
Patent Collection
 
D) Patent Collection 
Derwent Innovations Index (DII): poskytuje patentovú literatúra od viac ako 40 patentových organizácií a inštitúcií. Kombinuje patentové záznamy z Derwent World Patents Index® s citačnými informáciami z Patents Citation Index®.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
Zoznam databáz pre rok 2020, ktoré sú spolufinancované
verejnými vysokými školami.
Trnavská univerzita má predplatené len niektoré z nich
(označené pri každej osobitne číslom).
 

ACM Digital Library
Databáza ACM Digital Library je on-line zbierkou plnotextových článkov a bibliografických záznamov v oblasti počítačov a informačných technológií. Obsahuje kompletnú kolekciu vydavateľa Association for Computing Machinery (ACM, Asociácia pre výpočtovú techniku) a sprístupňuje minimálne 400 tisíc plnotextových článkov, 50 časopisov s vysokým impakt faktorom, 270 konferenčných zborníkov a 9 vysoko citovaných magazínov v oblasti počítačovej vedy. Databáza zároveň poskytuje prístup k minimálne 1,6 mil. bibliografických záznamov o publikáciách iných vydavateľstiev z oblasti výpočtovej a komunikačnej techniky. Informačné zdroje sprístupňuje prostredníctvom ACM portálu, ktorý umožňuje prístup do ACM Digital Library (plné texty spoločnosti ACM) a do Guide to Computing Literature (bibliografické záznamy o ACM publikáciách a publikáciách iných vydavateľstiev).
https://eiz.cvtisr.sk/predplatene-databazy/acm-digital-library

 
Digitálna knižnica je  rozsiahla plnotextová kolekcia článkov z časopisov a konferenčných zborníkov z oblasti informačných a komunikačných technológií, elektrotechniky a elektroniky na svete. Sprístupňuje články minimálne z 190 najcitovanejších titulov vedeckých a odborných časopisov spoločnosti IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) a jej partnerov, ďalej obsahuje minimálne 1800 konferenčných zborníkov a 4000 technických noriem. Celkovo obsahuje viac ako 4,5 mil. dokumentov a každý mesiac je do nej pridávaných minimálne 20 000 nových dokumentov.
 
Knovel
Databáza Knovel je elektronická kolekcia obsahujúca vyše 8 000 referenčných prác, príručiek, zborníkov z konferencií a databáz ťažiskových pre techniku, prírodné a aplikované vedy od viac ako 40-tich medzinárodných vydavateľstiev a odborných spoločností z celého sveta. Obsahuje odkazy na zdroje technických údajov od viac ako 150 vydavateľov vrátane AIChE/CCPS, NACE a ďalších a minimálne 65 mil. dátových zdrojov vrátane údajov o materiálových a chemických vlastnostiach.Kolekcia je priebežne aktualizovaná a dopĺňaná o nové tituly. Faktografické údaje z niektorých vybraných titulov sú spracované na analytickej úrovni a prispôsobené na použitie so softvérovými nástrojmi vyhľadávacieho prostredia.
 
ProQuest Central
Databáza ProQuest Central Package je multidisciplinárny (minimálne 160 vedných odborov) agregovaný informačný zdroj, ktorý zhromažďuje rôznorodé typy dokumentov z celého sveta. Poskytuje prístup k databázam zo všetkých oblastí vrátane ekonomických vied, zdravotníctva a medicíny, spoločenských vied, umenia a humanitných vied, vzdelávania, prírodných vied a techniky, náboženstva, filozofie, jazykovedy a literatúry. Obsahuje úplné texty z vyše 10 800 titulov vedeckých časopisov, 2 800 hospodárskych a odborných časopisov, vyše 1 800 titulov novín, 500 zdrojov aktuálneho spravodajstva, 1100 magazínov a periodík všeobecné záujmu. Taktiež zahŕňa vyše 4 milióny záznamov kvalifikačných prác (dizertačných aj diplomových), prípadové štúdie, trhové a ekonomické správy, pre-printové verzie pracovných protokolov, video záznamy a 10 tematických kolekcií elektronických kníh.
 
TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE MÁ ZAKÚPENÚ LEN PLATFORMU PROQUEST EBOOK CENTRAL:
ProQuest Ebook Central - (predtým Ebrary Academic Complete)logo
  
ScienceDirect je plnotextová multidisciplinárna vedecká databáza od spoločnosti Elsevier. Obsahuje články z recenzovaných časopisov, konferenčné zborníky a elektronické knihy z medicíny, techniky, prírodných vied, ekonomiky i spoločenských vied. K dispozícii je viac ako 16 miliónov článkov / kapitol, pričom v rámci kolekcie časopisov sprístupňuje minimálne 2 500 titulov vydavateľstva Elsevier a v rámci kolekcie e- kníh minimálne minimálne 39 000 titulov. Databáza ScienceDirect ponúka sofistikované vyhľadávacie nástroje a integrované externé zdroje, ktoré používateľom umožnia maximalizovať efektívnosť procesu získavania poznatkov. Prostredníctvom vyhľadávania obrázkov umožňuje priamo prehľadávať grafy, tabuľky, videá a fotky a ponúka tiež import do referenčného manažéra Mendeley. Databáza ScienceDirect je priamo prepojená s databázou Scopus.
 
PLNÝ PRÍSTUP AJ NA TRNAVSKEJ UNIVERZITE
Databáza Scopus je multidisciplinárna bibliografická a scientometrická databáza, ktorá patrí medzi najväčšie na svete. Poskytuje mimoriadne široký pohľad na publikované vedecké práce a tým aj na vedu a výskum v celosvetovom meradle. Okrem časopiseckých článkov a kníh, databáza umožňuje vyhľadávanie v konferenčných príspevkoch, trhových správach, encyklopédiách, slovníkoch a patentoch. Databáza Scopus je priamo prepojená s databázou ScienceDirect.Tematické zameranie:
  • prírodné vedy
  • technické vedy
  • spoločenské vedy
  • humanitné vedy a umenie
  • medicína

Scopus ako scientometrická databáza ponúka analytické nástroje na sledovanie vývoja citovanosti (jednotlivca, inštitúcie, časopisu) a slúži tak na hodnotenie kvality publikovaných prác, vedeckých tímov a inštitúcií prostredníctvom scientometrických ukazovateľov. Tieto nástroje tiež zvyšujú informovanosť vedcov o najnovších poznatkoch prostredníctvom publikovaných prác, sledovanie aktuálnych trendov výskumu v jednotlivých vedných odboroch. K dispozícii sú citačné metriky na sledovanie počtu citácií časopisov (CiteScore, SJR a SNIP) a citačná metrika na sledovanie počtu citácií autora (H-index).

 
PLNÝ PRÍSTUP AJ NA TRNAVSKEJ UNIVERZITE                                                                                   
 
Spoločnosť Springer je popredný vydavateľ vedeckej, technickej a medicínskej literatúry, ktorý dodáva akademickej obci, vedeckým inštitúciám a jednotlivým oddeleniam výskumu a vývoja kvalitný vedecký obsah. Prostredníctvom SpringerLink sprístupňuje svoje elektronické časopisy, knižné série, knihy, referenčné práce a online archívy. Platforma tiež sprístupňuje časopisecké tituly vydavateľstva Palgrave Macmillan, a taktiež ďalších vydavateľov ako Urban and Vogel, Steinkopff, and Birkhäuser..
Plnotextová databáza, ktorá umožňuje prístup k článkom z  1 660 titulov vedeckých časopisov vydavateľstva Springer z oblasti vedy, techniky a medicíny. Plné texty článkov sú prístupné od r. 1997.
 
Springer eBooks
Springer e-Books sú prístupné cez integrovanú platformu SpringerLinkElektronické knihy vydavateľstva Springer zahŕňajú celé spektrum vedeckých odborov od technických, prírodovedných, lekárskych vied až po humanitné odbory. Springer eBooks zabezpečuje jednoduché vyhľadávanie – celý obsah je plne indexovaný a prehľadávateľný po jednotlivých kapitolách. Springer eBooks nemajú žiadne DRM obmedzenia pre používateľov, čo zaisťuje ich flexibilné využitie kdekoľvek a kedykoľvek. Je zabezpečená plná integrácia s lokálnymi knižničnými systémami a so systémami OPAC.
Springer eBooks obsahuje 20 tematických kolekcií:
 
The Springer Science, Technology and Medicine Collection (STM):
• Biomedical & Life Science
• Chemistry & Materials Science
• Computer Science
• Earth & Environmental Science
• Energy
• Engineering
• Mathematics & Statistics
• Medicine
• Physics & Astronomy
• Professional & Applied Computing
 
The Springer Humanities and Social Sciences Collection (HSS):
• Behavioral Science & Psychology
• Business & Management
• Economics & Finance
• Education
• History
• Literature, Cultural and Media Studies
• Political Science & International Studies
• Philosophy & Religion
• Social Sciences
• Law & Criminology
 
PLNÝ PRÍSTUP AJ NA TRNAVSKEJ UNIVERZITE 
Springer Nature je najväčším vydavateľom akademických kníh a najvplyvnejších svetových vedeckých časopisov a priekopníkom v oblasti otvoreného výskumu. Umožňuje prístup k online obsahu – plným textom článkov a kapitol z portfólia časopisov, e-kníh a referenčných príručiek. Springer ponúka vysoko citované časopisy z 11 rôznorodých oblastí. Časopisy sú ľahko dostupné cez SpringerLink, platformu, ktorá poskytuje prístup k miliónom zdrojov. Platforma obsahuje taktiež Biomed Central a SpringerOpen.
BioMedCentral.com obsahuje viac ako 290 renomovaných časopisov z oblasti biológie, klinickej medicíny a zdravotníctva.SpringerOpen je databáza titulov publikovaných formou OA vydavateľstvom Springer. Zahŕňa OA časopisy a knihy zo všetkých oblastí vedy a výskumu.
 
PLNÝ PRÍSTUP AJ NA TRNAVSKEJ UNIVERZITE  
Sprievodca vyhľadávaním v databáze Wiley. Sprievodca je štrukturovaný do krátkych videí, ktoré sú delené podľa tém.
Rozsiahla multidisciplinárna plnotextová databáza vydavateľstva Wiley-Blackwell. Pokrýva online zdroje z oblastí prírodných vied, medicíny, technických vied, spoločenských a humanitných vied. Ponúka integrovaný prístup do viac ako 4 miliónov článkov z viac ako 1400 recenzovaných vedeckých a odborných časopisov, do 16 000 online kníh a do stoviek laboratórnych protokolov a databáz. Retrospektíva prístupu je od roku 1997. Prístup na úroveň úplných textov sa vzťahuje na predplatenú kolekciu časopisov. Zameranie databázy: • Architektúra • Urbanizmus • Astronómia• Biológia• Biotechnológie• Biochémia• Doprava• Drevárstvo• Lesníctvo• Ekonómia• Obchod• Elektronika• Elektrotechnika• Energetika• Fyzika• Geografia• Geológia• Humanitné vedy• Hydrológia• Chémia• Chemické inžinierstvo• Informačná veda• Matematika• Materiály• Medicína• Počítače & software• Poľnohospodárstvo & potravinárstvo• Spoločenské vedy• Stavebníctvo• Strojárstvo• Telekomunikácie• Životné prostredie• Vzdelávanie