Skočiť na hlavný obsah

Legislatíva a základné normy TU

Dodatok č.1 k Všeobecným kritériám na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na TU

Štatút správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave

Príkaz rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2024 – Zákaz vnášania zbraní a nebezpečných predmetov do priestorov Trnavskej univerzity v Trnave

Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 9/2023 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2024/2025

Štatút komisie pre podnety

Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave z 10. júla 2023

Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na roky 2022-2023

Štatút Trnavskej univerzity v Trnave

Dodatok č. 1 k Smernici rektora Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave č. 13/2021 o zabezpečení stravovania zamestnancom Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave

Štatút Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave

Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave

Zásady určenia zástupcu študentov na výberových konaniach na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov Trnavskej univerzity v Trnave

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave z 18. novembra 2021

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave z 9. novembra 2021

Dodatok č. 1 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach zo dňa 17. januára 2022

Dodatok č. 1 k Štatútu Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave z 9. marca 2021

Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 23/2022 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2023/2024

Odporúčané opatrenia na úsporu spotreby plynu v budovách Trnavskej univerzity v Trnave

Cenník nájomného nebytových priestorov Trnavskej univerzity v Trnave

Dodatok č. 2 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 8/2016 o poskytovaní cestovných náhrad pri pracovných cestách

Zásady voľby kandidáta na funkciu rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora

Dodatok č. 3 k Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave

Pokyn rektora Trnavskej univerzity v Trnave k príprave žiadosti o posúdenie súladu vnútorného systému TU so štandardmi pre vnútorný systém Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 12/2022 o zásadách tvorby a použitia Fondu na podporu vnútorného systému kvality

Dodatok č. 2 k Smernici rektora č. 3/2003 o kompetenciách pri uzatváraní zmlúv Trnavskej univerzity v Trnave

Dodatok č. 1 k Zásadám používania mzdových prostriedkov Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2003

Dodatok č. 2 k Smernici rektora č. 16/2006 o evidencii valutových a devízových operácií na Trnavskej univerzite v Trnave

Dodatok č. 2 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 15/2006 o zásadách účtovania nákladov a výnosov a ich časového rozlíšenia na Trnavskej univerzite v Trnave

Dodatok č. 3 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 13/2006 o spôsobe vedenia a spracovávania účtovníctva na Trnavskej univerzite v Trnave

Dodatok č. 4 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 14/2006 o obehu účtovných dokladov na Trnavskej univerzite v Trnave

Dodatok č. 5 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 16/2003 o vykonávaní podnikateľskej činnosti Trnavskej univerzity v Trnave

Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 11/2022, ktorou sa posilňuje kultúra vedeckej integrity a kontrolou zamedzuje udelenie titulu pri preukázanom plagiátorstve

Dodatok č. 3 k Smernici rektora TU č. 15/2014, ktorou sa ustanovuje Platový poriadok Trnavskej univerzity v Trnave

Pravidlá poskytovania odmien a náhrad výdavkov členom Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave

Dodatok č.1 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č.15/2021 o verejnom obstarávaní.pdf

Smernica rektora rektora Trnavskej univerzity v Trnave č.7/2022 Pravidlá prjíimacieho konania.pdf

Poplatky za ubytovanie a služby v Študentskom domove Petra Pázmaňa

Dodatok č. 1 k Zásadám Trnavskej univerzity v Trnave o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Trnavskej univerzity v Trnave

Dodatok č. 4 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 17/2006 o pravidlách hospodárenia s majetkom Trnavskej univerzity v Trnave

Harmonogram ubytovacieho procesu na akademický rok 2022/23

Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2022 o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave

Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 23/2021 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2022/2023

Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 21/2021 na zabezpečenie základnej finančnej kontroly

Dodatok č. 3 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 17/2006 o pravidlách hospodárenia s majetkom Trnavskej univerzity v Trnave v znení dodatku č. 1 zo dňa 28. 1. 2011 a dodatku č. 2 zo dňa 1. 3. 2016

Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2021 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní,uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác

Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 19/2021 „Cena Antona Hajduka za vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti udeľovaná rektorom Trnavskej univerzity v Trnave“

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave

Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 14/2021 o pravidlách hospodárenia Trnavskej univerzity v Trnave

Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 15/2021 o zásadách verejného obstarávania Trnavskej univerzity v Trnave

Smernica rektora Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave  č. 13/2021 o zabezpečení stravovania  zamestnancom Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave

Opatrenie k ochrane osobných údajov v procese vykonávania štátnych skúšok a obhajob rigoróznych prác, obhajob habilitačných prác, habilitačných a inauguračných prednášok prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačno-komunikačných technológií

Harmonogram ubytovacieho procesu na akademický rok 2021/2022

Vykonanie kompenzačného opatrenia vo forme skúšky spôsobilosti na Trnavskej univerzite v Trnave

Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2021 o zásadách tvorby a použitia fondu údržby a opráv
Príloha č. 1 k Vyhláške rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2021 o zásadách tvorby a použitia fondu údržby a opráv

Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Vedeckej rady Trnavskej univerzity

Rokovací poriadok Etickej komisie Trnavskej univerzity v Trnave

Organizačný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave
Príloha k Organizačnému poriadku Trnavskej univerzity v Trnave

 

Dodatok č.2 k smernici č. 15/2014 platový poriadok

Dodatok č. 4 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 16/2003 o vykonávaní podnikateľskej činnosti Trnavskej univerzity v Trnave

Organizačný poriadok  Univerzity tretieho veku pri Trnavskej univerzite v Trnave

Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 4/2020
"Cena rektora Trnavskej univerzity v Trnave udeľovaná študentom pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka Trnavskej univerzity v Trnave"

Poplatky za ubytovanie a služby v Študentskom domove Petra Pázmaňa

Výška školného na akademický rok 2020/2021
(Vyhláška rektora TU č. 10/ 2019)

Dodatok č. 1 k vyhláške rektora č. 10/2019

Štipendijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave z 15. 4. 2019

Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 2/2019 o ubytovaní študentov Trnavskej univerzity v Trnave

Kritériá na pridelenie ubytovania študentov Trnavskej univerzity v Trnave

Harmonogram ubytovacieho procesu 

Žiadosť o ubytovanie - zahraničný študent (incoming student)

Odstúpenie od ubytovania

 
 
Výška školného na akademický rok 2019/2020
(Vyhláška rektora TU č. 11/ 2018)
 
 
 
 
Výška školného na akademický rok 2018/2019
(Vyhláška rektora TU č. 12/ 2017)
(Vyhláška rektora TU č. 9/2016)
 
 
(Vyhláška rektora TU č. 9/2015)