Skočiť na hlavný obsah

Preverovanie oznámení zamestnancov TU o protispoločenskej činnosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 54/2019 Z.z.

V nadväznosti na ustanovenia zákona č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v pôsobnosti Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len "TU" alebo "univerzita") upravujú:

 1. podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu s univerzitou v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti,
 2. práva a povinnosti osôb pri jej oznamovaní,
 3. tri formy podávania oznámení zodpovednej osobe univerzity pre oblasť protispoločenskej činnosti, ktorou bol/a určený/á Smernicou rektora TU č.9/2019 hlavný kontrolór/hlavná kontrolórka univerzity:

a)  elektronicky na e-mailovú adresu: podnety-kontrola [at] truni.sk - 24 hodín denne

b)  písomne na poštovú adresu:

   • Útvar hlavného kontrolóra TU
   • Trnavská univerzita v Trnave
   • Hornopotočná 23
   • 918 43 Trnava

  S označením "Neotvárať - podanie v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z."

  c)  ústne do zápisnice - každá pracovná streda od 8:00 do 10:00 hod.

    • Útvar hlavného kontrolóra TU
    • Trnavská univerzita v Trnave
    • Hornopotočná 23
    • Prízemie, č.dverí 14/3
    • 918 43 Trnava