Skočiť na hlavný obsah

Informácie o zhotovení preukazu študenta

Študenti Trnavskej univerzity (najmä novoprijatí, ktorí nemajú preukaz TU; neplatí pre študentov TU pokračujúcich v magisterskom alebo doktorandskom štúdiu) môžu požiadať o jeden z nasledovných typov preukazu študenta:
 

 1. Preukaz študenta ISIC - preukaz študenta v dennej forme štúdia s licenciou ISIC
 2. Preukaz Externý študent - preukaz študenta v externej forme štúdia
   

Ak už vlastníte jeden z uvedených typov preukazu študenta, nový preukaz potrebujete iba v prípade, ak meníte formu štúdia z dennej na externú a opačne. Platí zásada, že každý používateľ systému automatizovanej identifikácie osôb (SAIO) na TU má iba jeden platný preukaz. Ak ste skončili bakalárske štúdium a pokračujete v magisterskom, prípadne po ňom v doktorandskom štúdiu, nový preukaz nepotrebujete.

Matica preukazov TU

Funkcionality preukazu študenta ISIC

 •     doklad o štúdiu podľa §67 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách,
 •     kreditná čipová karta k univerzitnému stravovaciemu systému CARDPAY,
 •     preukaz do Univerzitnej knižnice TU a Univerzitnej knižnice v Bratislave,
 •     preukaz na zľavy poskytované združenám CKM SYTS v rámci licencie ISIC,
 •     dopravná karta v autobusoch SAD Trnava a Dopravného podniku Bratislava,
 •     elektronický preukaz na zľavu cestovného v železničnej doprave,
 •     elektronická peňaženka pre funkcionalitu "NABI karta" v spoločnosti FAX Copy, a.s.
 •     zľavy v predajnej sieti Ticketportal

Funkcionality preukazu Externý študent

 •     doklad o štúdiu podľa §67 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách,
 •     kreditná čipová karta k univerzitnému stravovaciemu systému CardPay,
 •     preukaz do Univerzitnej knižnice TU a Univerzitnej knižnice v Bratislave,
 •     elektronická peňaženka pre funkcionalitu "NABI karta" v spoločnosti FAX Copy, a.s.
 •     zľavy v predajnej sieti Ticketportal

Externí študenti nemajú z titulu svojho statusu študenta na základe legislatívy SR nárok na zľavu v doprave (Železničná spoločnosť, a.s., SAD, Mestská doprava).

Podklady k zhotoveniu preukazu študenta

 1. Žiadosť o vydanie preukazu študenta TU, ktorý je potrebné vyplniť a podpísať na oboch stranách;
 2. Fotografia o veľkosti 2,5x3 cm (š x v) - je možné zaslať papierovú fotografiu prilepenú na Žiadosti alebo zaslať digitálnu fotografiu podľa návodu prostredníctvom webstránky http://fotka.truni.sk (odporúčame v rámci šetrenia zaslať digitálnu fotografiu);
 3. Doklad o zaplatení za preukaz:
 • pri platbe poštovým peňažným poukazom typu U Podací lístok;
 • pri bezhotovostnej platbe vytlačené potvrdenie o transakcii (nie je potrebná pečiatka od banky).     

Novoprijatí študenti v dennej a externej forme štúdia zašlú uvedené podklady spolu s inými požadovanými dokladmi na študijné oddelenie fakulty, na ktorej budú v nadchádzajúcom akademickom roku študovať. Ak chce študent dostať preukaz študenta ISIC pri zápise na štúdium, je potrebné, aby ich zaslal do 31. júla 2024.

Prevzatie preukazu študenta

Vyhotovené preukazy si študenti vyzdvihnú v septembri na študijnom oddelení svojej fakulty buď v deň zápisu alebo v deň úvodného školenia o univerzitných informačných systémoch, resp. v iný deň v úradných hodinách. Po prevzatí preukazu každý študent v dennej forme štúdia vykoná elektronickú prolongáciu preukazu študenta na Univerzitnom termináli v budove rektorátu TU. Bez elektronickej prolongácie nie je preukaz použiteľný na uplatnenie zliav v systéme dopravy EMBASE, v železničnej doprave, ani v aplikácii "NABI karta".

Študent v dennej forme štúdia, ktorý dostane svoj preukaz pri zápise a vykoná si na Univerzitnom termináli aktualizáciu preukazu, môže cestovať bezplatne na železnici https://www.zssk.sk/bezplatna-preprava/studenti/ a so zľavou v autobusovej doprave v SR https://arriva.sk/rodicia-ziakov-a-studentov-usetria-aj-tento-skolsky-r….

Každý nový preukaz je zaradený do stravovacieho systému CardPay a je možné ho využiť na stravovanie v študentskej jedálni TU. Zároveň slúži ako identifikačný preukaz do Univerzitnej knižnice. V prípade nefunkčnosti preukazu v uvedených interných aplikáciách, kontaktujte správcu strediska čipových kariet - preukaz [at] truni.sk, 033/5939 353.

Stredisko čipových kariet bude vyvíjať snahu, aby preukazy študentov v externej forme štúdia, ktorí zašlú podklady k zhotoveniu preukazu do 31.7.2022, boli vyhotovené k zápisom. Nakoľko v priebehu niekoľko pracovných dní sa zhotovujú aj preukazy pre denných študentov, nie je možné zaručiť, že všetci externí študenti dostanú svoj preukaz pri zápise.

Ceny preukazov

    Preukaz študenta ISIC - 20,00 € (od AR 2024/25 22,00 eur)
    Preukaz Externý študent - 5,00

Platobné údaje:

    Adresa: Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
    Banka: Štátna pokladnica
    Účet v tvare IBAN: SK33 8180 0000 0070 0006 5500
    Špecifický symbol: 99050
    Doplňujúce údaje: Meno a priezvisko budúceho držiteľa preukazu

Pri platbe zo zahraničia je sprostredkujúcou bankou na cezhraničné prevody: VUB banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia

 • SWIFT: SPSRSKBA
 • Číslo účtu príjemcu (IBAN): SK33 8180 0000 0070 0006 5500
 • Príjemca: Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, Slovakia

Vyplňte, prosím, pozorne všetky platobné údaje, aby Vaša platba bola správne elektronicky spracovaná!