Skočiť na hlavný obsah

Informácie o prolongácii preukazu študenta

V súlade s ustanovením § 67  ods. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je preukaz študenta dokladom o štúdiu a na preukaze študenta je "...vyznačené obdobie, počas ktorého študent splnil podmienky na pokračovanie v štúdiu ...". Platné obdobie na preukaze študenta reprezentuje prolongačná známka s vyznačenou dobou platnosti do konca príslušného akademického roka. Povinnosť mať platne aktualizovaný preukaz študenta sa vzťahuje na všetkých študentov v dennej i externej forme štúdia a vo všetkých troch stupňoch štúdia - Bc., Mgr., PhD..
 
Na základe Dodatku č. 5 k Vyhláške rektora TU č. 3/2004 treba brať do úvahy nasledovné skutočnosti:
 1. Aktualizačnú známku NOISIC na nový akademický rok je študent povinný uhradiť do 31. 3. predchádzajúceho akademického roka.
 2. Aktualizačnú známku ISIC alebo Externista na nový akademický rok je študent povinný uhradiť do 30. 6. predchádzajúceho akademického roka. Úhrady za tieto známky po uvedenom termíne sú zvýšené o 0,50 €.
 3. Pokiaľ študent neuhradí aktualizačnú známku na predĺženie platnosti svojho preukazu na príslušný akademický rok, nemôže byť zapísaný na štúdium.

 

Ceny aktualizačných známok na akademický rok 2024/2025:
 
Typ známky Termín úhrady pre pokračujúcich Cena do termínu Cena po termíne
NOISIC 31. 3. 2024 3,00 € nedostupné
ISIC 30. 6. 2024 14,00 € - zmena 14,50 €
Externista 30. 6. 2024 1 € 1,50 €
 
Aktualizačné známky ISIC sa líšia od známok NOISIC a Externista tým, že poskytujú držiteľovi preukazu licenciu na využívanie zliav poskytovaných združením CKM SYTS na celý akademický rok. Aktuálny zoznam zliav nájdete na stránkach www.isic.sk a www.euro26.sk. Obe známky pre denných študentov (ISIC aj NOISIC) zabezpečujú študentovi zľavy v dopravných systémoch (SAD, DP Bratislava, ŽSR) do 26. roku alebo ukončenia 2. stupňa (prestanú platiť, keď nastane jedna z podmienok).

V cene všetkých prolongačných známok sú zahrnuté náklady na ich výrobu a distribúciu. V cene známok pre denných študentov je zahrnutý poplatok 2,40 € za pristúpenie k systému dopravy TransCard a využívanie externých funkcionalít preukazu študenta (zľavy SAD, DP Bratislava, ŽS SR, Univerzitné knižnice).

Aktualizačné známky sú ceniny s obmedzenou platnosťou. Známky NOISIC nie je možné vrátiť, preto ich SČK na AR 2024/2025 objedná pre tých študentov, ktorý si ich do 31. 3. 2024 uhradia bezhotovostnou platbou.

Známky uhradené do uvedeného termínu budú študentom k dispozícii priamo pri zápise na študijných oddeleniach fakúlt. Aktiváciu na univerzitnom termináli (vzťahuje sa iba na študentov dennej formy štúdia) môže študent vykonať kedykoľvek po zápise od 1.9.2024.
 


Externí študenti nemajú z titulu svojho statusu študenta na základe legislatívy SR nárok na zľavu v doprave (Železničná spoločnosť, a.s., SAD, Mestská doprava). Avšak, ak ešte nedovŕšili 26 rokov, môžu využiť ponuku Železničnej spoločnosti, a.s. a objednať si zhotovenie preukazu JUNIOR RAIL PLUS EURO<26 prostredníctvom internetu a môžu využívať zľavu 40% na cestovanie železnicou v SR. Tento preukaz nenahrádza preukaz externého študenta ani prolongačnú známku na predĺženie platnosti preukazu externého študenta.Pre bezproblémový zápis na akademický rok 2024/2025 NEPREHLIADNITE:

1.    Včas a v správnej výške uhradiť prolongačnú známku:

 • NOISIC do 31. 3. 2024;
 • ISIC, EXTERNISTA do 30. 6. 2024;
 • rozhodne ju zaplaťte do 15.7. 2024 - ISIC, EXTERNISTA;

2.    Platbu realizovať výhradne bezhotovostne:

 • bezhotovostný bankový platobný príkaz;
 • bezhotovostný príkaz prostredníctvom Internet banking;
 • platba za viacerých študentov musí byť realizovaná formou HROMADNÉHO PRÍKAZU, v ktorom je potrebné rozpísať platbu na položky a uviesť pre každého študenta VARIABILNÝ SYMBOL.

3.    Platobné údaje:

 • IBAN: SK33 8180 0000 0070 0006 5500
 • Variabilný symbol : Identifikačné číslo študenta  v systéme MAIS (10-miestne číslo vo formáte 13xxxxxxxx - zobrazuje sa na obrazovke po prihlásení do MAIS), 
 • Špecifický symbol - podľa fakúlt: 99061 - FF, 99062 - PdF, 99063 - FZaSP, 99064 - TF, 99065 - PrF 
 • Doplňujúce údaje: priezvisko a meno držiteľa preukazu, typ prolongačnej známky (NOISIC 09/2025, ISIC 09/2025, EXT 09/2025) napr.: Hladký Ján, NOISIC 09/2025

Pri platbe zo zahraničia je sprostredkujúcou bankou na cezhraničné prevody: VUB banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia

 • BIC - SWIFT kód: SPSRSKBA
 • Číslo účtu príjemcu (IBAN): SK33 8180 0000 0070 0006 5500
 • Príjemca: Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, Slovakia

4. Avízo o platbe:

Avízo o platbe je poistný nástroj v prípade nesprávne identifikovaných bezhotovostných platieb. Ak do 10 dní od odoslania nebude Vaša platba priradená v systéme MAIS, pošlite, prosím, avízo o úhrade na adresu preukaz [at] truni.sk. V predmete správy uveďte text „Avízo o úhrade PZ ("typ známky") – nepriradená platba“. V správe o úhrade uveďte:

a) meno a priezvisko študenta;
b) fakulta a ročník štúdia v AR 2024/2025;
c) identifikačné číslo študenta v systéme MAIS;
d) číslo účtu, z ktorého bola platba uhradená.


Vyplňte, prosím, pozorne všetky platobné údaje, aby Vaša platba bola správne elektronicky spracovaná! Známky NOISIC 09/2025 je možné uhrádzať iba do 31. 3. 2024. Po tomto termíne už sú k dispozícii iba známky ISIC 09/2025.

Ak študent prechádza z jednej formy štúdia na inú, treba si skontrolovať, či netreba zmeniť preukaz za iný (Matica preukazov). Ak študent uhradí prolongačnú známku a nebude pokračovať v štúdiu v AR 2024/2025, má zaručený nárok na vrátenie platby na základe formulára, ktorý vyplní a doručí na SČK.


Elektronická prolongácia preukazu denných študentov sa vykonáva na Univerzitnom termináli v budove rektorátu TU, predpísaným postupom. Preukaz sa musí priložiť na čítačku terminálu, počkať kým sa dáta aktualizujú. Táto aktualizácia je indikovaná zaškrtnutými zelenými fajočkami. Inak je preukaz nepoužiteľný na uplatnenie zliav v systéme dopravy EMBASE, v železničnej doprave a v aplikácii "NABI karta" od FAX Copy, a.s.. Aktuálne informácie Železničnej spoločnosti,a.s. o poskytovaní zliav pre študentov nájdete na stránke http://www.slovakrail.sk/index.php?id=ziaci-a-studenti alebo v Manuáli ŽS SR, a.s.

Súvisiace informácie
Zásady bezhotovostného spôsobu platieb
Vrátenie platby za preukaz alebo prolongačnú známku
Doplnenie kreditu v systéme CardPay
Zmena preukazu pri zmene statusu na TU