Skočiť na hlavný obsah

Mimoriadna udalosť

Mimoriadna udalosť - riešenie problémových stavov s preukazmi TU

 
Mimoriadna udalosť je stav, ktorý nastáva pri strate preukazu,  pri jeho nefunkčnosti v elektronických aplikáciách, alebo pri vizuálnom poškodení údajov na preukaze.  V uvedených prípadoch je potrebné dodržať stanovený postup, aby boli funkcie preukazu TU obnovené v súlade s vyhláškou rektora TU č.3/2004:
 1. Držiteľ preukazu oznámi vznik mimoriadnej udalosti správcovi Strediska čipových kariet (SČK).
 2. Držiteľ preukazu vyplní tlačivo Oznámenie o mimoriadnej udalosti. Vyplnené tlačivo študentom potvrdí študijné oddelenie svojej fakulty, zamestnancom personálne oddelenie svojej fakulty.
 3. Držiteľ preukazu doručí Oznámenie správcovi SČK - CIS, Hornopotočná 23, 1.posch., č.dv.146 - zároveň predloží k nahliadnutiu doklad totožnosti (OP, Index, vodičský preukaz, pas,...).
 4. Správca SČK prevezme Oznámenie a zabezpečí zablokovanie preukazu v externých aplikáciách, ktoré mal držiteľ preukazu aktivované.
 5. V súlade s vyhláškou č.3/2004 zabezpečí správca SČK vydanie duplikátu preukazu do 48 hodín od prevzatia Oznámenia, resp. okamžite zašle nefunkčný preukaz na reklamáciu dodávateľovi čipových kariet, ktorý je povinný do 7 dní ju vyriešiť.
 6. Po výrobe duplikátu, resp. po vrátení preukazu z reklamačného konania, prevezme držiteľ nový, resp. sfunkčnený preukaz a jeho prevzatie potvrdí na Oznámení.
 7. Náklady na výrobu duplikátu v prípade, že preukaz mal vadu nepodliehajúcu reklamácii, hradí vplnej výške držiteľ preukazu.
 8. Držiteľ preukazu je povinný elektronicky si aktualizovať preukaz na univerzitnom termináli a zabezpečiť si jeho funkčnosť v externých aplikáciách v súlade s postupmi jednotlivých poskytovateľov.
 9. Správca SČK zabezpečí, aby sa zmeny na preukaze držiteľa aktualizovali v stravovacom systéme CARDPAY, v prístupovom systéme a v systéme Univerzitnej knižnice.
 10. Študenti a zamestnanci Teologickej fakulty zasielajú svoje požiadavky správcovi SČK prostredníctvom doporučenej pošty.
 11. V prípade,že aktualizačná známka na preukaze sa stane nečitateľná (zošúcha sa), je možné požiadať správcu SČK o jej bezplatné prelepenie novou aktualizačnou známkou s rovnakou dobou platnosti.
 
Ceny duplikátov preukazov TU

 • Preukaz ISIC s platnou licenciou ISIC: 8,00 €
 • Preukaz ISIC bez platnej licencie ISIC: 20,00 €
 • Preukaz externého študenta: 5,00 €
 • Preukaz učiteľa s platnou licenciou ITIC: 5,00 €
 • Preukaz učiteľa bez platnej licencie ITIC: 15,00 €
 • Preukaz zamestnanca: 5,00 €
Odporúčaný typ platby je prevodným bankovým príkazom alebo cez Internet banking. Potvrdenie o platbe  je potrebné predložiť pred výrobou preukazu.

Platobné údaje

    Adresa: Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
    Banka: Štátna pokladnica
    Účet v tvare IBAN: SK33 8180 0000 0070 0006 5500
    Variabilný symbol: TUID študenta
    Špecifický symbol: 99050
    Doplňujúce údaje: Meno a priezvisko držiteľa preukazu

Vyplňte, prosím, pozorne všetky platobné údaje, aby Vaša platba bola správne elektronicky spracovaná!