Skočiť na hlavný obsah

Zamestnanecká mobilita (KA171)

 

Povinná dokumentácia zahraničného učiteľa/zamestnanca PRED mobilitou 

1. Nominácia účastníka mobility potvrdená zahraničnou partnerskou univerzitou (e- mailom).

2. Pozývací list, ktorý vystaví koordinátor Trnavskej univerzity, na základe nominácie účastníka zo strany zahraničnej partnerskej univerzity.

3. Zmluva o mobilite/ Staff Mobility agreement for Teaching/Training upravujúca program mobility. Učitelia sú povinní počas mobility odučiť minimálne 8 hodín/pracovný týždeň.

KA171 2022 Teaching / Training

KA171 2023 Teaching / Training

4. Bankové údaje potvrdené na oficiálnom dokumente

5. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, ktorá sa podpisuje medzi Trnavskou univerzitou v Trnave  a účastníkom elektronicky. Akékoľvek zmeny, resp. dodatky k zmluve sú možné len písomne, vo forme dodatku odsúhlaseného obomi zmluvnými stranami. Žiadny účastník nesmie vycestovať na mobilitu bez platnej podpísanej zmluvy!  Zahraničný́ účastník obdrží grantový príspevok prevodom na bankový účet ešte pred príchodom alebo v hotovosti, a to v deň nástupu na mobilitu. V prípade, že grantový príspevok nie je vyplatený v plnej sume (100%), platba môže byť rozdelená na preddavok (70%-90%) a doplatok (zvyšná suma). Spôsob a výška platby sú vopred dohodnuté v zmluve o poskytnutí finančného príspevku.

Pre vyplatenie grantového príspevku je potrebné splniť všetky povinné náležitosti, o ktorých informuje koordinátor KA171 projektu na univerzite.

6. Platné komplexné komerčné poistenie (zahŕňajúce minimálne poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie a zodpovednosti za škodu).

7. Platné cestovné víza, pokiaľ sú do danej krajiny potrebné.

 

 

Povinná dokumentácia zahraničného učiteľa/zamestnanca PO mobilite

1. Certifikát o absolvovaní mobility potvrdený koordinátorom Trnavskej univerzity v Trnave s uvedením aktivít realizovaných počas mobility.

Certificate of Erasmus+ mobility: Teaching / Training

2. Správa účastníka, ktorú účastník vyplní online cez portal EU Survey. Každý účastník obdrží e-mailom prihlasovacie meno a heslo, pomocou ktorého bude môcť správu vyplniť.

3. E-mailová žiadosť o doplatenie zvyšnej časti grantového príspevku.

 

Povinná dokumentácia TRUNI učiteľa/zamestnanca PRED mobilitou 

1. Nominácia účastníka mobility potvrdená TRUNI fakultou

2. Zmluva o mobilite/ Staff Mobility agreement for Teaching/Training upravujúca program mobility a potvrdená aj    hosťujúcou univerzitou. Učitelia sú povinní počas mobility odučiť minimálne 8 hodín/pracovný týždeň.

KA171 2022 Teaching / Training

KA171 2023 Teaching / Training

3. Bankové údaje potvrdené na oficiálnom dokumente

4. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, ktorá sa podpisuje medzi Trnavskou univerzitou v Trnave  a účastníkom elektronicky. Akékoľvek zmeny, resp. dodatky k zmluve sú možné len písomne, vo forme dodatku odsúhlaseného obomi zmluvnými stranami. Žiadny účastník nesmie vycestovať na mobilitu bez platnej podpísanej zmluvy!  Účastník obdrží grantový príspevok prevodom na bankový účet ešte pred príchodom alebo v hotovosti, a to v deň nástupu na mobilitu. V prípade, že grantový príspevok nie je vyplatený v plnej sume (100%), platba môže byť rozdelená na preddavok (70%-90%) a doplatok (zvyšná suma). Spôsob a výška platby sú vopred dohodnuté v zmluve o poskytnutí finančného príspevku.

Pre vyplatenie grantového príspevku je potrebné splniť všetky povinné náležitosti, o ktorých informuje koordinátor KA171 projektu na univerzite.

5. Platné komplexné komerčné poistenie (zahŕňajúce minimálne poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie a zodpovednosti za škodu).

 

Povinná dokumentácia TRUNI učiteľa/zamestnanca PO mobilite

1. Certifikát o absolvovaní mobility potvrdený hosťujúcou zahraničnou univerzitou s uvedením aktivít realizovaných počas mobility.

Certificate of Erasmus+ mobility: Teaching / Training 

2. Správa účastníka, ktorú účastník vyplní online cez portal EU Survey. Každý účastník obdrží e-mailom prihlasovacie meno a heslo, pomocou ktorého bude môcť správu vyplniť.