Skočiť na hlavný obsah

Študentská mobilita (K107)

 

Povinná dokumentácia zahraničného študenta PRED mobilitou

1. Nominácia študenta na študijný pobyt potvrdená zahraničnou partnerskou univerzitou (e-mailom). 

2. Akceptačný list, ktorý vystaví inštitucionálny koordinátor na základe nominácie študenta zo strany zahraničnej partnerskej univerzity.

3. Learning Agreement - LA (ihneď, ako budú zverejnené predmety pre daný akademický rok na zahraničnej univerzite). Študent uvedie v LA predmety, ktoré plánuje študovať na Trnavskej univerzite. Aktuálnu ponuku predmetov na daný akademický rok zasiela koordinátor OMM priamo na e-mail študenta. Povinnosťou zahraničného študenta je absolvovať minimálne 4 predmety.

4. Kópia poistnej zmluvy, (komplexné komerčné poistenie zahŕňajúce minimálne poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu)

5. Platné cestovné víza

6. Bankové údaje potvrdené na oficiálnom dokumente

7.  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, ktorá sa podpisuje medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a študentom elektronicky. Akékoľvek zmeny, resp. dodatky k zmluve sú možné len písomne, vo forme dodatku odsúhlaseného obomi zmluvnými stranami. Žiadny študent nesmie vycestovať na študijný pobyt bez platnej podpísanej zmluvy!!!

Zahraničný́ účastník obdrží grantový príspevok prevodom na bankový účet ešte pred príchodom alebo v hotovosti, a to v deň nástupu na mobilitu. V prípade, že grantový príspevok nie je vyplatený v plnej sume (100%), platba môže byť rozdelená na preddavok (70%-90%) a doplatok (zvyšná suma). Spôsob a výška platby sú vopred dohodnuté v zmluve o poskytnutí finančného príspevku.

Pre vyplatenie grantového príspevku je potrebné splniť všetky povinné náležitosti, o ktorých informuje koordinátor KA171 projektu na univerzite.

 

Povinná dokumentácia zahraničného študenta PO mobilite

1. Letter of Confirmation/Potvrdenie dĺžky pobytu (potvrdzuje koordinátor Trnavskej univerzity).

Certificate of Erasmus+ mobility: štúdium / stáž

2. Transcript of Records/Výpis známok (vystavuje koordinátor Trnavskej univerzity).

3. Správa študenta, ktorú študent vyplní online cez portal EU Survey. Každý študent obdrží e-mailom prihlasovacie meno a heslo, pomocou ktorého bude môcť správu vyplniť.

4. E-mailová žiadosť o doplatenie zvyšnej časti grantového príspevku.

 

Povinná dokumentácia TRUNI študenta PRED mobilitou

1. Nominácia študenta na študijný pobyt potvrdená fakultou

2. Akceptačný list, ktorý vystaví inštitucionálny koordinátor hosťujúcej zahraničnej univerzity.

3. Learning Agreement - LA  Študent uvedie v LA predmety, ktoré plánuje študovať na hosťujúcej univerzite. Povinnosťou zahraničného študenta je absolvovať minimálne 4 predmety.

4. Kópia poistnej zmluvy, (komplexné komerčné poistenie zahŕňajúce minimálne poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu)

5. Platné cestovné víza

6. Bankové údaje potvrdené na oficiálnom dokumente

7.  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, ktorá sa podpisuje medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a študentom elektronicky. Akékoľvek zmeny, resp. dodatky k zmluve sú možné len písomne, vo forme dodatku odsúhlaseného obomi zmluvnými stranami. Žiadny študent nesmie vycestovať na študijný pobyt bez platnej podpísanej zmluvy!!!

Účastník obdrží grantový príspevok prevodom na bankový účet ešte pred príchodom alebo v hotovosti, a to v deň nástupu na mobilitu. V prípade, že grantový príspevok nie je vyplatený v plnej sume (100%), platba môže byť rozdelená na preddavok (70%-90%) a doplatok (zvyšná suma). Spôsob a výška platby sú vopred dohodnuté v zmluve o poskytnutí finančného príspevku.

Pre vyplatenie grantového príspevku je potrebné splniť všetky povinné náležitosti, o ktorých informuje koordinátor KA171 projektu na univerzite.

 

Povinná dokumentácia zahraničného študenta PO mobilite

1. Letter of Confirmation/Potvrdenie dĺžky pobytu potvrdené hosťovskou zahraničnou univerzitou

Certificate of Erasmus+ mobility: štúdium / stáž

2. Transcript of Records/Výpis známok z hosťujúcej zahraničnej univerzity

3. Správa študenta, ktorú študent vyplní online cez portal EU Survey. Každý študent obdrží e-mailom prihlasovacie meno a heslo, pomocou ktorého bude môcť správu vyplniť.

4. E-mailová žiadosť o doplatenie zvyšnej časti grantového príspevku.