Skočiť na hlavný obsah

Študentská mobilita (K107)

Povinná dokumentácia zahraničného študenta PRED mobilitou

 Nominácia študenta na študijný pobyt potvrdená zahraničnou partnerskou univerzitou (e-mailom). 

 Akceptačný list, ktorý vystaví inštitucionálny koordinátor na základe nominácie študenta zo strany zahraničnej partnerskej univerzity.

 Learning Agreement - LA (ihneď, ako budú zverejnené predmety pre daný akademický rok na zahraničnej univerzite). Študent uvedie v LA predmety, ktoré plánuje študovať na Trnavskej univerzite. Aktuálnu ponuku predmetov na daný akademický rok zasiela koordinátor OMM priamo na e-mail študenta. Povinnosťou zahraničného študenta je absolvovať minimálne 4 predmety.

 Kópia poistnej zmluvy, (komplexné komerčné poistenie zahŕňajúce minimálne poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu)

 Platné cestovné víza

 Platný cestovný lístok/letenka

 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, ktorá sa podpisuje medzi EU v Bratislave aštudentom elektronicky. Akékoľvek zmeny, resp. dodatky k zmluve sú možné len písomne, vo forme dodatku odsúhlaseného obomi zmluvnými stranami. Žiadny študent nesmie vycestovať na študijný pobyt bez platnej podpísanej zmluvy!!! Zahraničný študent obdrží v deň nástupu na mobilitu grantový príspevok na cestovné náklady vo výške 100% a grantový príspevok na pobytové náklady vo výške 80% v hotovosti. Zvyšných 20% mu bude doplatených v hotovosti pred odchodom z mobility a po splnení všetkých povinných náležitostí.

 

Povinná dokumentácia zahraničného študenta PO mobilite

 Letter of Confirmation/Potvrdenie dĺžky pobytu (potvrdzuje koordinátor Trnavskej univerzity).

 Transcript of Records/Výpis známok (vystavuje koordinátor Trnavskej univerzity).

 Správa študenta, ktorú študent vyplní online cez portal EU Survey. Každý študent obdrží e-mailom prihlasovacie meno a heslo, pomocou ktorého bude môcť správu vyplniť.

 E-mailová žiadosť o doplatenie zvyšnej časti grantového príspevku.