Skočiť na hlavný obsah

Zamestnanecká mobilita (K107)

Povinná dokumentácia zahraničného učiteľa/zamestnanca  PRED mobilitou

 Nominácia účastníka mobility potvrdená zahraničnou partnerskou univerzitou (e- mailom).

 Pozývací list, ktorý vystaví koordinátor Trnavskej univerzity, na základe nominácie účastníka zo strany zahraničnej partnerskej univerzity.

 Zmluva o mobilite/ Staff Mobility agreement for Teaching/Training upravujúca program mobility. Učitelia sú povinní počas mobility odučiť minimálne 8 hodín/pracovný týždeň.

 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, ktorá sa podpisuje medzi Trnavskou univerzitou v Trnave  a účastníkom elektronicky. Akékoľvek zmeny, resp. dodatky k zmluve sú možné len písomne, vo forme dodatku odsúhlaseného obomi zmluvnými stranami. Žiadny účastník nesmie vycestovať na mobilitu bez platnej podpísanej zmluvy!  Zahraničný́ účastník obdrží v deň nástupu na mobilitu grantový príspevok na cestovné náklady vo výške 100% a grantový príspevok na pobytové náklady vo výške 80% v hotovosti. Zvyšných 20% mu bude doplatených v hotovosti pred odchodom z mobility a po splnení všetkých povinných náležitostí.

 Platné komplexné komerčné poistenie (zahŕňajúce minimálne poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie a zodpovednosti za škodu).

 Platné cestovné víza, pokiaľ sú do danej krajiny potrebné.

 Platný cestovný lístok/letenka.

 Grant agreement for Erasmus+ staff mobility for teaching and training

Povinná dokumentácia zahraničného učiteľa/zamestnanca PO mobilite

 Certifikát o absolvovaní mobility potvrdený koordinátorom Trnavskej univerzity v Trnave s uvedením aktivít realizovaných počas mobility.

 Správa účastníka, ktorú účastník vyplní online cez portal EU Survey. Každý účastník obdrží e-mailom prihlasovacie meno a heslo, pomocou ktorého bude môcť správu vyplniť.

 E-mailová žiadosť o doplatenie zvyšnej časti grantového príspevku.