Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Zamestnanci

Organizačná štruktúra CIS

 • Oddelenie informačných systémov
 • Oddelenie komunikačných sietí a Help desk
 • Oddelenie správy databázy a webových služieb

Pracovný režim zamestnancov CIS počas platnosti protipandemických opatrení


Zoznam zamestnancov

Ing. Jozef Koricina
riaditeľ pracoviska, 033/5939 345, +421 917912030, č.dv.145
člen e-mailovej skupiny: cis@truni.sk, krtu-r@truni.sk, rada_is@truni.sk, vcis@truni.sk, mais@truni.sk, ezp@truni.sk, eduroam@truni.sk, edugain@truni.sk
 

 •     organizačné riadenie pracoviska
 •     návrh a realizácia koncepčných zámerov univerzity v oblasti IKT
 •     riadenie Fondu na rozvoj IKT
 •     zastupovanie univerzity v združeniach EUNIS SK a SANET

Ing. Viera Vajglová
vedúca oddelenia informačných systémov, 033/5939 291 (771), č.dv.144
člen e-mailovej skupiny: cis@truni.sk, vcis@truni.sk, mais@truni.sk, ezp@truni.sk, preukaz@truni.sk, idm@truni.sk, ess@truni.sk, issm@truni.sk, moodle@truni.sk, edugain@truni.sk
 

 •     metodické riadenie prevádzky informačných systémov univerzity
 •     dohľad nad prevádzkou SAP/SOFIA, administrácia modulu BÁZA
 •     správa systému Identity Management
 •     návrh a realizácia integračných rozhraní medzi informačnými systémami univerzity

Ing. Pavel Beňo,Ph.D.
vedúci oddelenia komunikačných sietí, 033/5939 383 , č.dv.144
člen e-mailovej skupiny: cis@truni.sk, vcis@truni.sk, mais@truni.sk, ezp@truni.sk, preukaz@truni.sk, idm@truni.sk, ess@truni.sk, eduroam@truni.sk, edugain@truni.sk
 

 •     riadenie rozvoja a bezpečnosti univerzitnej siete
 •     správa domény a centrálneho pripojenia do WAN
 •     administrácia virtualizačných technológií
 •     metodické riadenie správcov fakultných LAN

Bc. Tomáš Drgoň
správca databázy a webových služieb, 033/5939 347, č.dv.144
člen e-mailovej skupiny: cis@truni.sk, vcis@truni.sk, mais@truni.sk, preukaz@truni.sk, ezp@truni.sk, idm@truni.sk, ms365@truni.sk, edugain@truni.sk
 

 •     správa databázových serverov a úložísk dát z centrálnych IS
 •     správa e-mailových serverov univerzity
 •     poskytovanie webových služieb (webhosting, FTP)
 •     správa systému Veritas Cluster

Ing. Jarmila Kubovčiková
administrácia a podpora MAIS, 033/5939 777, Adalbertinum č.dv. A205
člen e-mailovej skupiny: cis@truni.sk, mais@truni.sk, preukaz@truni.sk, ezp@truni.sk, idm@truni.sk
 

 •     implementácia, správa a podpora MAIS na úrovni hlavného administrátora
 •     metodické usmerňovanie fakultných koordinátorov MAIS
 •     dohľad nad tvorbou exportov dát pre CRŠ a UIPŠ
 •     spolupráca na integrácii MAIS s inými IS univerzity

Mgr. Peter Slížik
hardvérový špecialista, 033/5939 353, č.dv.146
člen e-mailovej skupiny: cis@truni.sk, ezp@truni.sk, idm@truni.sk, ess@truni.sk, ms365@truni.sk, edugain@truni.sk
 

 •     zabezpečenie prevádzky hardvérových zariadení v centrálnom komunikačnom uzle univerzity
 •     riešenie porúch a servisu hardvérových zariadení
 •     správa aktívnych sieťových prvkov
 •     podpora implementácie univerzitného portálu

Ing. Ján Zelenay
správca strediska čipových kariet, 033/5939 353, č.dv.146
člen e-mailovej skupiny: cis@truni.sk, preukaz@truni.sk, idm@truni.sk, edugain@truni.sk
 

 •     správa informačných systémov SČK (CardPay, EMStudent, CKM-Online, Univerz. terminál)
 •     organizačné a technické zabezpečenie tlače a prolongácie preukazov univerzity
 •     správa komunikačného systému Alcatel Enterprise PBX
 •     redakcia internetových stránok pracovísk univerzity

Ing. Milan Mihálik
správca informačného systému EZP, 033/5939 347, č.dv.144
člen e-mailovej skupiny: cis@truni.sk, ezp@truni.sk, idm@truni.sk, ess@truni.sk, issm@truni.sk, mais@truni.sk, edugain@truni.sk
 

 •     správa a podpora informačného systému EZP
 •     správa a podpora informačného systému ISSM (BRISK2)
 •     hardvérový Help Desk pre používateľov rektorátu a pracovísk
 •     zabezpečenie ozvučovania v Aule Pázmáneum
 •     hardvérová správa PC a tenkých klientov