Skočiť na hlavný obsah

Zamestnanci

Organizačná štruktúra CIS

 • Oddelenie informačných systémov
 • Oddelenie komunikačných sietí a Help desk
 • Oddelenie správy databázy a webových služieb

Pracovný režim zamestnancov CIS počas platnosti protipandemických opatrení


Zoznam zamestnancov

jozef.koricina [at] truni.sk (Ing. Jozef Koricina)
riaditeľ pracoviska, 033/5939 345, +421 917912030, č.dv.145
člen e-mailovej skupiny: cis [at] truni.sk, krtu-r [at] truni.sk, rada_is [at] truni.sk, vcis [at] truni.sk (, , , , )
 

 •     organizačné riadenie pracoviska
 •     návrh a realizácia koncepčných zámerov univerzity v oblasti IKT
 •     riadenie Fondu na rozvoj IKT
 •     zastupovanie univerzity v združeniach EUNIS SK a SANET

viera.vajglova [at] truni.sk (Ing. Viera Vajglová)
vedúca oddelenia informačných systémov, 033/5939 291 (771), č.dv.144
člen e-mailovej skupiny: cis [at] truni.sk, mais [at] truni.sk (, ), ezp [at] truni.sk, preukaz [at] truni.sk, idm [at] truni.sk, ess [at] truni.sk, issm [at] truni.sk, moodle [at] truni.sk, edugain [at] truni.sk
 

 •     metodické riadenie prevádzky informačných systémov univerzity
 •     dohľad nad prevádzkou SAP/SOFIA, administrácia modulu BÁZA
 •     správa systému Identity Management
 •     návrh a realizácia integračných rozhraní medzi informačnými systémami univerzity

peter.slizik [at] truni.sk (Mgr. Peter Slížik)
vedúci oddelenia komunikačných sietí, 033/5939 383 , č.dv.144
člen e-mailovej skupiny: cis [at] truni.sk, vcis [at] truni.sk, mais [at] truni.sk, ezp [at] truni.sk, preukaz [at] truni.sk, idm [at] truni.sk, ess [at] truni.sk, eduroam [at] truni.sk, edugain [at] truni.sk
 

 •     riadenie rozvoja a bezpečnosti univerzitnej siete
 •     zabezpečenie prevádzky hardvérových zariadení v centrálnom komunikačnom uzle univerzity
 •     správa univerzitného tenantu MS Office365
 •     podpora implementácie a rozvoja univerzitného webového sídla

tomas.drgon [at] truni.sk (Bc. Tomáš Drgoň)
správca databázy a webových služieb, 033/5939 347, č.dv.144
člen e-mailovej skupiny: cis [at] truni.sk, mail_o365 [at] truni.sk, vcis [at] truni.sk, mais [at] truni.sk, preukaz [at] truni.sk, ezp [at] truni.sk, idm [at] truni.sk, ms365 [at] truni.sk, edugain [at] truni.sk
 

 •     správa databázových serverov a úložísk dát z centrálnych IS
 •     správa e-mailových serverov univerzity
 •     poskytovanie webových služieb (webhosting, FTP)
 •     správa systému Veritas Cluster

jarmila.kubovcikova [at] truni.sk (Ing. Jarmila Kubovčiková)
administrácia a podpora MAIS, 033/5939 777, Adalbertinum č.dv. A205
člen e-mailovej skupiny: cis [at] truni.sk, mais [at] truni.sk, preukaz [at] truni.sk, ezp [at] truni.sk (, )
 

 •     implementácia, správa a podpora MAIS na úrovni hlavného administrátora
 •     metodické usmerňovanie fakultných koordinátorov MAIS
 •     dohľad nad tvorbou exportov dát pre CRŠ a UIPŠ
 •     spolupráca na integrácii MAIS s inými IS univerzity

andrej.skvarka [at] truni.sk (Ing. Andrej Škvarka)
správca bezpečnosti IKT, 033/5939 383, č.dv.144
člen e-mailovej skupiny: cis [at] truni.sk, ezp [at] truni.sk, idm [at] truni.sk, ess [at] truni.sk, ms365 [at] truni.sk, edugain [at] truni.sk
 

 •     monitorovanie bezpečnosti univerzitnej siete a prevádzky UIS
 •     správa a rozvoj univerzitnej wifi siete
 •     správa virtuálnej serverovej infraštruktúry (OS Linux)
 •     metodické usmerňovanie informatikov fakúlt TU

jan.zelenay [at] truni.sk (Ing. Ján Zelenay)
správca strediska čipových kariet, 033/5939 353, č.dv.146
člen e-mailovej skupiny: cis [at] truni.sk, preukaz [at] truni.sk, idm [at] truni.sk, edugain [at] truni.sk
 

 •     správa informačných systémov SČK (CardPay, EMStudent, CKM-Online, Univerz. terminál)
 •     organizačné a technické zabezpečenie tlače a prolongácie preukazov univerzity
 •     správa komunikačného systému Alcatel Enterprise PBX
 •     redakcia internetových stránok pracovísk univerzity

milan.mihalik [at] truni.sk (Ing. Milan Mihálik)
správca informačného systému EZP, 033/5939 347, č.dv.144
člen e-mailovej skupiny: cis [at] truni.sk, ezp [at] truni.sk, idm [at] truni.sk, ess [at] truni.sk, issm [at] truni.sk, mais [at] truni.sk, edugain [at] truni.sk
 

 •     správa a podpora informačného systému EZP
 •     správa a podpora informačného systému  BRISK
 •     hardvérový Help Desk pre používateľov rektorátu a pracovísk
 •     zabezpečenie ozvučovania v Aule Pázmáneum
 •     kľúčový používateľ modulu Báza v SAP-SOFIA

pavel.beno [at] runi.sk (Ing. Pavel Beňo, Ph.D., MBA)
správca univerzitnej dátovej siete, 033/5939 383, č.dv.144

 • správa domény druhej úrovne a centrálnych komunikačných serverov (DNS, DHCP, FireWall)
 • správa centrálnych virtualizačných technológií univerzity
 • monitorovanie a ochrana univerzitnej dátovej siete