Skočiť na hlavný obsah

Aktivity Centra informačných systémov (CIS)

 

Hlavné úlohy :

1. Realizácia koncepčných zámerov v oblasti IKT, praktická aplikácia riešení pri budovaní centrálnych informačných systémov univerzity.
2. Spravovanie centrálneho komunikačného uzla sieťovej infraštruktúry, zabezpečenie pripojenia do siete SANET a prevádzka privátnej hlasovej siete univerzity.
3. Spravovanie domén truni.sk, tvu.sk a definovanie politiky prístupu a využívania informačných zdrojov pomocou IKT na univerzite.
4. Spravovanie, rozvoj a integrácia centrálnych informačných systémov univerzity.
5. Spravovanie a archivácia centrálnej databázy univerzity.
6. Spravovanie centrálnej počítačovej miestnosti a prevádzka videokonferenčnej miestnosti univerzity.
7. Zastupovanie univerzity v združeniach zameraných na rozvoj IKT - EUNIS Slovensko, SANET SK a iných.


 


Komunikačná sieť

Základnou úlohou CIS je zabezpečenie prevádzky a správy centrálneho komunikačného uzla Trnavskej univerzity, ktorý zabezpečuje centrálne pripojenie všetkých univerzitných budov v Trnave do siete SANET a  spravovanie privátnej hlasovej siete pre všetky univerzitné budovy v Trnave.  Komunikačná sieť pozostáva z piatich komunikačných uzlov :
 

  • Rektorát, pracoviská  a Filozofická fakulta,
  • Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce,
  • Pedagogická fakulta,
  • Právnická fakulta,
  • Teologická fakulta (v Bratislave),
  • Centrum Adalbertinum, Hollého 8 (od r. 2009)
  • Študentský domov Petra Pázmaňa (od r.2014)

Prenosová kapacita medzi komunikačnými uzlami TU a uzlom SANET je 2 Gb/s. Hlasovú sieť centrálneho komunikačného uzla (Rektorát a FF), uzla FZaSP a uzla PdF zabezpečuje digitálny systém Alcatel Enterprise s automatickou predvoľbou do verejnej telefónnej siete s dvoma GSM bránami. K správe komunikačného uzla patrí najmä správa a údržba univerzitných serverov. TU využíva technologické platformy Oracle Sun, VMware, Suse Linux, Oracle.


 
Informačné systémy

CIS zabezpečuje spravovanie centrálnych informačných systémov, ktoré využívajú používatelia na všetkých súčastiach TU. Informačné systémy univerzity sa rozvíjajú v súlade s Dlhdobým zámerom TU v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) na roky 2015 až 2020. Základnou databázovou platformou pre rozvoj strategických IS je databáza Oracle. Hlavnými partnermi TU v oblasti rozvoja a údržby IS sú Dupres Consulting, s.r.o. Dubnica nad Váhom (EKP, MAIS), SVOP, s.r.o. Bratislava (DAWINCI, EZP), Tempest, a.s. (Novell IDM, Cisco), ATOS, s.r.o. (SAP-SOFIA), TransData (preukazy TU), Cominfo, a.s. (CardPay).


Rozvojové projekty

Významnou aktivitou zameranou na zlepšenie infraštruktúry IKT je realizácia rozvojových projektov. Projekty, ktoré sa podarilo úspešne realizovať v rokoch 2019 - 2015 boli zamerané najmä na pripojenie všetkých uzlov komunikačnej siete na metropolitnú optickú sieť SANET, na hardvérové vybavenie technologických miestností a na implementáciu informačných systémov podporujúcich zlepšenie riadenia vysokej školy (Back-Office systémy). Strategickou aktivitou je rozvoj Modulárneho Akademického Informačného Systému (MAIS) a jeho integrácia s rezortnými informačnými systémami a centrálnymi registrami.


V roku osláv 375. výročia založenia starobylej Universitas Tyrnaviensis zorganizovalo CIS TU v spolupráci so združením EUNIS Slovensko medzinárodnú konferenciu UNINFOS 2010.