Skočiť na hlavný obsah

Rektorát Trnavskej univerzity

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave

prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th., SJ
poverený výkonom funkcie rektora
Telefón: +421 33 5939 202
e-mail: rektor [at] truni.sk

Kancelária rektora

PhDr. Adriana Krupová, PhD.
riaditeľka kancelárie rektora
Telefón: +421 33 5939 395
Fax: 421 33 5511129
e-mail: adriana.krupova [at] truni.sk
 

Ing. Lívia Jánošková
sekretárka
Telefón: +421 33 5939 203
e-mail: livia.janoskova [at] truni.sk

Organizačný referát

Mgr. Daniela Ladvenicová
Telefón: +421 33 5939 393
e-mail: daniela.ladvenicova [at] truni.sk

Referát registratúry a spisovej služby

Referát registratúry a spisovej služby
Miriam Zvolenská
Telefón: +421 33 5939 321
e-mail: miriam.zvolenska [at] truni.sk

Oddelenie pre analýzu a stratégiu v oblasti zabezpečovania kvality

PhDr. Adriana Krupová, PhD.
riaditeľka
Telefón: +421 33 5939 395
Fax: 421 33 5511129
e-mail: adriana.krupova [at] truni.sk

RNDr. Mária Fuseková
Telefón: 033/5939 299
e-mail: maria.fusekova [at] truni.sk

Mgr. Vladimír Filipovič, PhD.
tel.: 033/5939 300
e-mail: vladimir.filipovic [at] truni.sk

Referát právnych služieb a vnútornej legislatívy

JUDr. Zuzana Krajčovičová
tel.: 033/5939 344
e-mail: zuzana.krajcovicova [at] truni.sk

Oddelenie pre marketing a PR

Mgr. Matúš Demko, PhD.
tel.: 033/5939 355, 0918 899 854
e-mail: matus.demko [at] truni.sk

Mgr. Barbora Likavská
barbora.likavska [at] truni.sk
033/5939 301

Referát kontroly

Ing. Kvetoslava Tibenská
tel: +421 335939 298
email: kvetoslava.tibenska [at] truni.sk

Oddelenie pre riadenie ľudských zdrojov

Mgr. Anna Minarovičová
tel.: 033/5939 351
email: anna.minarovicova [at] truni.sk

Referát obrany, CO a ochrany utajovaných skutočností

Mgr. Róbert Kostolanský
tel.:033/5939 343
email: rkostol [at] truni.sk

Prorektori Trnavskej univerzity v Trnave

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. 
prorektorka TU pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu
Telefón: +421 33 5939 206
e-mail: zuzana.nevolna [at] truni.sk
 

prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. 
prorektor pre vedeckú, umeleckú a edičnú činnosť
Telefón: +421 33 5939 214
e-mail: vladimir.rabik [at] truni.sk
 

prof. PhDr. Marek Majdan, MSc., PhD. 
prorektor pre rozvoj a informačné systémy
- štatutárny zástupca rektora
Telefón: +421 33 5939 206
e-mail: marek.majdan [at] truni.sk
 

prof. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D.Th. 
prorektor TU pre vonkajšie vzťahy
Telefón: +421 33 5939 214
e-mail: milos.lichner [at] truni.sk

Kvestor Trnavskej univerzity v Trnave

Ing. Daniela Naništová
kvestorka Trnavskej univerzity v Trnave
  tel.: +421 33 5939 204
e-mal: kvestor [at] truni.sk
 

Kancelária kvestora
Ing. Soňa Domesová
tel.: +421 33 5939 205
e-mail: sona.domesova [at] truni.sk

Oddelenie  pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov

Ing. Gabriela Sekerešová, PhD.
Telefón: +421 33 5939 293
e-mail: gabriela.sekeresova [at] truni.sk

Daniela Kusá
Telefón: +421 33 5939 289
e-mail: daniela.kusa [at] truni.sk
Ubytovanie v ŠD
Ing. Miroslava Baranová
tel.: +421 33 5939 813
e-mail: miroslava.baranova [at] truni.sk
 
Mgr. Zuzana Sedláková
tel.: +421 33 5939 815
e-mail: zuzana.sedlakova [at] truni.sk
Referát pre vedeckú, umeleckú a edičnú činnosť
Mgr. Anna Skupinová
tel.: +421 33 5939 354
e-mail: anna.skupinova [at] truni.sk
Referát pre rozvoj

Ing. Eva Ďuriš Sokolová
Telefón: +421 33 5939 318
e-mail: eva.durissokolova [at] truni.sk

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy a mobility

Ing. Mária Hercegová
tel.: 033/59 39 207
e-mail: maria.hercegova [at] truni.sk

Ing. Eva Matejovičová Filipová
tel.: 033/59 39 207
mobil: +421 915/815 396
e-mail: eva.filipova [at] truni.sk

Referát pre verejné obstarávanie
Ing. Monika Koleňáková, PhD.
tel.: +421 33 5939 312
e-mail: monika.kolenakova [at] truni.sk
 
Ing. František Drgoň
tel.: +421 33 5939 312
e-mail: frantisek.drgon [at] truni.sk
Oddelenie pre plán a rozpočet
Ing. Miroslava Gabalcová
tel.: 033/5939 377
e-mail: miroslava.gabalcova [at] truni.sk
 
Ing. Kamila Osvaldová
tel:033/5939 352
e-mail: kamila.osvaldova [at] truni.sk
 

Gabriela Zatková
tel.: 033/5939 346
e-mail: gabriela.zatkova [at] truni.sk

Marcela Kužmová
tel.: +421 33 5939 304
e-mail: marcela.kuzmova [at] truni.sk

Oddelenie učtárne a majetku

Ing. Daniela Ondrušková
tel.: 033/5939335
e-mail: daniela.ondruskova [at] truni.sk

Martina Rišková
tel.: 033/5939315
e-mail: martina.riskova [at] truni.sk

Zuzana Hrušovská
tel.: 033/5939314
e-mail: zuzana.hrusovska [at] truni.sk 

Renáta Hanová
tel.: 033/5939319
e-mail: renata.hanova [at] truni.sk

Mgr. Zuzana Jedličková
tel.: +421 33 5939 350
e-mail: zuzana.jedlickova [at] truni.sk

Jana Struková
tel.: +421 33 5939 309
e-mail: jana.strukova [at] truni.sk

Oddelenie mzdovej učtárne

Mgr. Vladimíra Michaličková
tel.: 033/5939 310
e-mail: vladimira.michalickova [at] truni.sk

Mgr. Bibiana Lackovičová
tel.: +421 33 5939 348
e-mail: bibiana.lackovicova [at] truni.sk

Jana Struková
tel.: +421 33 5939 309
e-mail: jana.strukova [at] truni.sk

Technický úsek

Ing. Ľubomír Krišica
tel.: +421 33 5939 356
e-mail: lubomir.krisica [at] truni.sk

Referát energetického hospodárstva a investícií

Bc. Elena Zacharová
tel.: +421 335939217
e-mail: elena.zacharova [at] truni.sk

Referát skladového hospodárstva a autodopravy

Andrea Nitková
tel.: +421 33 5939 349
e-mail: andrea.nitkova [at] truni.sk

Oddelenie vnútornej prevádzky

Mgr. Andrej Maár
tel.: +421 33 5939 368
e-mail: andrej.maar [at] truni.sk

Podateľňa

Bc. Štefánia Horváthová
tel.: +421 33 5939 380
e-mail: stefania.horvathova [at] truni.sk

Anna Kulichová
tel.: +421 33 5939 380
e-mail: anna.kulichova [at] truni.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok
6:30 – 13:30