Skočiť na hlavný obsah

O systéme

O systéme MAIS

Trnavská univerzita v Trnave prechádza obdobím implementácie moderného informačného systému na riadenie študijnej a pedagogickej agendy s názvom MAIS. Systém umožní elektronickú komunikáciu medzi študentami, pedagógmi a študijnými oddeleniami využívaním aplikácie vybudovanej na modernej viacvrstvovej architektúre. Toto riešenie zodpovedá aktuálnej legislatíve a požiadavkám na kreditovú formu štúdia. Hlavné charakteristiky MAIS

 • Modulárna štruktúra
 • Používanie Open Source technológií
 • Platformová nezávislosť   
 • Databázová nezávislosť                                                  
 • Škálovateľnosť
 • Lokalizácia v niekoľkých jazykoch (SK, EN, DE, HU) 
 • Profesionálny support

 Systémová architektúra MAIS

Projekt MAIS je rozdelený do dvoch základných častí:
 1. Podsystém Prijímacie konanie - správa uchádzačov o štúdium na vysokej škole (od roku 2008 budú uchádzači môcť využiť elektronickú prihlášku - získajú prístup do systému a môžu sledovať stav svojej prihlášky)
 2. Podsystém Kreditové štúdium - správa študentov študujúcich na vysokej škole (kompletné spracovanie študijných programov, jednotlivých predmetov, dát týkajúcich sa študenta, ai.)
V podsystéme Prijímacie konanie sa spracováva evidencia prihlášok uchádzačov o vysokoškolské štúdium, ich priradenie na termín prijímacej skúšky, pozvanie uchádzačov, spracovanie prezencie, zápis výsledkov prijímacích skúšok, evidovanie rozhodnutí o prijatí resp. neprijatí uchádzačov,tlač dekrétov o prijatí resp. neprijatí.

Každé prijímacie konanie má svoju paletu študijných programov prijímacieho konania so sumou pre prijímacie konanie špecifických vlastností, ako sú hodnotenie predošlého prospechu na úrovni hodnotenia stredoškolského prospechu, vysokoškolského prospechu a nešpecifikovaného prospechu - čo je špeciálna vlastnosť systému MAIS vďaka ktorej je možné pokrývať aj veľmi komplikované podmienky prijatia na vybraný študijný program prijímacieho konania, ich rôzne kombinácie a k nim prislúchajúce benefity, ako sú odpustenie prijímacích skúšok, odpustenie vybraného predmetu prijímacích skúšok, bodové ohodnotenie a podobne.

Vybranou vlastnosťou, ktorú systém MAIS ponúka, je dynamická evidencia predchádzajúceho prospechu v rámci prihlášky len v rozsahu definovanom podľa študijného programu prijímacieho konania. Inými slovami, študijné oddelenie ani uchádzač pri vyplňovaní elektronickej prihlášky nie je obťažovaný vypĺňaním kompletných prospechov tak ako je to predpísané v papierovej prihláške, ale len toho predchádzajúceho prospechu, ktorý je v rámci daného študijného programu ohodnotený benefitom. (Pozn. pokiaľ fakulta trvá na kompletnej evidencii predchádzajúceho prospechu tento je možné nad rámec hodnotených prospechov študijného programu prijímacieho konania v prihláške evidovať bez obmedzení.)

Každé zadanie termínu prijímacej skúšky do systému MAIS je sprevádzané automatickou časovo-priestorovou kontrolou vo väzbe na všetky udalosti prebiehajúce na univerzite.

Pre termín prijímacej skúšky, okrem základných vlastností ako sú miesto, čas, dátum a trvanie, je možné definovať obmedzenia termínu prijímacej skúšky, ktoré definujú resp. ohraničujú skupinu uchádzačov, ktorých je možné na termín priradiť, tým do značnej miery systém zvyšuje rýchlosť a kvalitu prípravy harmonogramu prijímacích skúšok.

Obmedzenia termínu prijímacej skúšky:

 • na kolo prijímacieho konania
 • na študijný program prijímacieho konania
 • predmety prijímacích skúšok
 • formu štúdia
 • stupeň štúdia
Vlastnosti a obmedzenia termínu prijímacej skúšky umožňujú poloautomatické a optimalizované hromadné priradenie uchádzačov na termín u ktorých prebieha niekoľko optimalizačných kontrol:
 • univerzitná kontrola kolízií termínov fyzickej osoby
 • optimalizácia termínov pre realizáciu v jeden deň
 • kontrola duplicitných termínov fyzickej osoby pre jeden predmet prijímacej skúšky
 • kapacitná kontrola naplnenia termínu prijímacej skúšky
Následne ako rozhranie pre hromadné priradenie uchádzačov tak aj rozhranie pre individuálne priradenie uchádzačov poskytuje mechanizmy pre kontroly, či termíny priradené uchádzačovi časo-priestorovo nekolidujú, a či je možné uchádzačovi priradiť termíny tak, aby mohol uchádzač vykonať prijímacie skúšky v jeden deň.

Podsystém Kreditové štúdium predstavuje časť systému MAIS, ktorá pokrýva spracovanie kreditového štúdia na vysokej škole. Jej hlavnou úlohou je evidencia študentov a ich študijných povinností počas celého štúdia až po ich záverečné práce, ďalej evidencia štipendií, ubytovaní, vedecko-výskumných projektov a množstvo ďalších funkcionalít.

Rozhranie „Študent“ pokrýva nasledovné funkcionality:

 • predzápis a zápis
 • karta študenta - prehľad štúdií študenta
 • osobné nastavenia
 • prístup k rozvrhu podľa štúdia študenta
 • prihlasovanie na skúšky
 • kontrola poplatkov za štúdium
 • výber záverečnej práce
 • žiadosť o ubytovanie
 • kontrola hodnotenia štúdia študenta

 Rozhranie „Pedagóg“ pokrýva nasledovné funkcionality:

 • kontrola a správa študijných predmetov
 • agenda učiteľa
 • študijné predmety pedagóga
 • zoznamy študentov
 • vypisovanie termínu záverečného hodnotenia
 • prehľad študentov podľa študijného predmetu
 • evidencia záverečného hodnotenia
 • evidencia priebežného hodnotenia
 • príprava predzápisov a zápisov na študijný predmet
 • vypisovanie termínu priebežného hodnotenia
 • kontrola a správa študijných programov

  Rozhranie „Študijný referent“ pokrýva nasledovné funkcionality:

 • správa a spracovanie údajov o študentoch
 • príprava harmonogramu akademického roka
 • kontrola študijných výsledkov štúdia študenta
 • riadenie priebehu štúdia študenta
 • príprava štátnych skúšok

Prednosti systému MAIS
 
Systém MAIS je implementovaný na najmodernejších technológiách tímom odborníkov, čo mu zaručuje dlhú životnosť a vysokú kvalitu implementačného procesu. Na základe zvolenej architektúry má systém MAIS množstvo výhod: 
 • Jednoznačne na jednom mieste definovaný životný cyklus dátových objektov - systém MAIS ako jediný z dostupných akademických informačných systémov implementuje jednoznačné ošetrenie životných cyklov dátových objektov v systéme (prihláška, uchádzač), čo rapídne zvyšuje bezpečnosť dát a ich konzistenciu.
 • Metodika kontroly správnosti a úplnosti vyplnenia prihlášok - systém MAIS umožňuje zadanie aj neúplnej prihlášky či už z dôvodu, že užívateľ v čase zadávania prihlášky nepozná všetky údaje potrebné pre vyplnenie prihlášky.
 • Oddelená správa prihlášky a uchádzača - systém MAIS poskytuje správu prihlášok a uchádzačov separátne, vzhľadom na to, že vznik uchádzača je podmienený potvrdením platnosti prihlášky.
 • Systém MAIS je modulárny - každý z modulov systému MAIS je široko škálovateľný a konfigurovateľný, takže je možné zmenou konfigurácie pokryť potencionálne zmeny v legislatíve a v procesoch univerzity.
 • Multi-tier architektonický model - systém MAIS je vyvíjaný ako viac-vrstvový model, čím je oddelené úložisko dát od vrstvy aplikačnej logiky a prezentačnej vrstvy, čo zaručuje vysokú bezpečnosť  uchovávaných dát.
 • Platformová nezávislosť - systém MAIS je vyvíjaný v prostredí Java, čo mu zaručuje platformovú nezávislosť.  Systém je možné prevádzkovať na všetkých operačných systémoch a HW, ktoré umožňujú prevádzku JVM a jednej z podporovaných databáz.
 • Nezávislosť na databáze - systém MAIS môže bežať nad radou databáz. V praxi bol systém úspešne odovzdaný do prevádzky s databázami MySQL 5.0.27, Oracle 10g 10.2.0 a PostgreSQL 8.1.4.
 • Lokalizácia používateľského rozhrania a číselníkov vo svetových jazykoch - systém MAIS poskytuje užívateľovi na výber lokalizácie v jazyku slovenskom, anglickom, nemeckom a maďarskom (lokalizácie je možné dynamicky rozšíriť).
 • Použitie štandardných technológií - systém MAIS nie je viazaný na žiadnu proprietárnu technológiu od producentov softvéru, využíva štandardné technológie vo všetkých vrstvách systému.
Informácie o systéme MAIS nájdete aj na internetovej stránke www.mais.sk