Skočiť na hlavný obsah

Trnavská univerzita: verná hodnotám, s úctou k tradíciám, otvorená výzvam

trnavská univerzita logo

Trnavská univerzita v Trnave je moderná, atraktívna vzdelávacia a vedecká inštitúcia s tradíciou nadväzujúcou na historickú Universitas Tyrnaviensis, ktorá bola založená v roku 1635.

Je víťazom Národnej ceny za kvalitu a od roku 2019 je oprávnená používať označenie „výskumná univerzita“.

Trnavská univerzita ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v oblasti filozofických, spoločenských a humanitných vied, pedagogiky, práva, zdravotníctva a teológie.

Na jej piatich fakultách sa v súčasnosti vzdeláva viac ako 5 000 študentov; a v jej novodobej histórii získalo vysokoškolské vzdelanie viac ako 32-tisíc absolventov. Podľa aktuálnej študentskej ankety je až 94% našich poslucháčov spokojných s výberom študijného programu na Trnavskej univerzite.

Konzorcium univerzít U10+

Trnavská univerzita v novembri 2020 založila Konzorcium slovenských univerzít U10+ združujúce univerzity okolo geografického stredu Európy. U10+ vytvára podmienky pre integráciu vzdelávacej a vedeckovýskumnej infraštruktúry, intelektuálnej kapacity takmer 4 000 tvorivých zamestnancov a viac ako 50 000 študentov. Projektové tímy týchto univerzít momentálne predstavujú dominantný, takmer 60-percentný podiel na financovaní slovenských univerzít a SAV z prostriedkov Horizontu 2020.

Účelom konzorcia je spoločný postup pri tvorbe a rozširovaní spektra študijných programov, spoločné uskutočňovanie výskumnej, vývojovej alebo inej tvorivej činnosti, spoločné zlepšovanie podmienok pre študentov v oblastiach zabezpečovania možností stravovania, ubytovania, kultúrneho, spoločenského a sociálneho života a športu.

Trnava mesto (foto Barbora Likavská)

Medzinárodné konzorcium KreativEU: Ochraňujeme kultúrne dedičstvo

Na jar 2022 sme spoluzaložili medzinárodné konzorcium KreativEU, čo je sieť univerzít, ktoré zdieľajú rovnakú víziu o dôležitosti európskeho kultúrneho dedičstva. Plánujeme spustiť výnimočný kvalitný vzdelávací „produkt“, ktorý predstaví lokálne a národné kultúrne tradície, remeslá a folklór – aby sa vyučovali v širšej európskej perspektíve. 

KreativEU má priniesť množstvo zaujímavých výstupov, ako napríklad spoločné nadnárodné a interdisciplinárne bakalárske, magisterské či PhD. programy, spoločné multikultúrne letné školy, verejné prednášky či celoživotné vzdelávanie. Plánuje sa založenie medzinárodného umeleckého inkubátora.

Našimi partnermi sú univerzity z Čiech, Francúzska, Portugalska, Rumunska, Bulharska a Turecka. 

Trnava mesto (foto Barbora Likavská)

Univerzita Trnava: Silnými stránkami sú publikácie, spolupráca - a študenti

K celkovému úspechu inštitucionálneho umiestnenia podľa výsledkov U-Multirank edície 2021 prispievajú dlhodobo pozitívne hodnotené ukazovatele Trnavskej univerzity v Trnave a dosiahnutie A „známky“ za interdisciplinárne publikácie, odborné publikácie, spoločné publikácie s partnermi,  medzinárodné spoločné publikácie, regionálne spoločné publikácie, absolventov Mgr. pracujúcich v regióne, ako aj „B“ hodnotenie, ktoré dosiahla TU v týchto ukazovateľoch: podiel úspešných absolventov magisterského štúdia, absolvovanie štúdia načas (Bc.), absolvovanie štúdia načas (Mgr.), publikácie s otvoreným prístupom

 

Viac sa dozviete aj v našej prezentačnej brožúre.