Skočiť na hlavný obsah

Integrácia s MS Office 365

Od 1.8.2021 bol systém LMS Moodle aktualizovaný na verziu 3.9.7 a integrovaný so systémom MS Office 365.

Integrácia LMS Moodle a MS Office 365 prináša viacero nových funkcií, s ktorými vás budeme postupne oboznamovať. Všetky funkcie sú voliteľné, ich používanie však významne zvyšuje kvalitu dištančného vzdelávania.

 

Synchronizácia kurzov v Moodle a tímov v MS Teams
MS OneNote v zadaní úlohy v Moodle

 

Synchronizácia kurzov v Moodle a tímov v MS Teams

Táto funkcia umožňuje:

 • automatické vytváranie tímov pre kurzy Moodle nakonfigurované na synchronizáciu,
 • automatickú synchronizáciu účastníkov kurzu Moodle s členmi tímu,
 • automatické vytvorenie záložky Moodle na všeobecnom kanáli vytvoreného tímu s odkazom na stránku kurzu Moodle,
 • používatelia môžu používať kurzy Moodle priamo zo záložky MS Teams bez potreby prihlásenia do Moodle.

Upozornenie:

Ak chcete využívať nasledujúce integračné nástroje, používajte  aplikáciu MS Teams nainštalovanú na Vašom lokálnom zariadení, webová aplikácia MS Teams neumožňuje využívať všetky funkcie integrácie MS Office365 a Moodle (problémy sú v niektorých typoch prehliadačov).

Nasledujúca schéma znázorňuje prepojenie objektov predmetov v MAIS, kurzov v Moodle a tímov MS Teams:

 

 

Pravidlá na priradenie pedagóga/študenta do synchronizovaného kurzu a tímu:

 

 

Dôležité upozornenie:

Ak je potrebné do synchronizovaného tímu priradiť nejakého člena aj manuálne (nie je zapísaný v predmete MAIS), toto priradenie musí byť vykonané v kurze v Moodle, z ktorého daný tím vznikol. Inak sa môže stať, že pri spustení úplnej synchronizácie všetkých kurzov (nástroj sa používa v prípade technických problémov pri synchronizácii) sa všetci manuálne priradení členovia tímu automaticky odstránia vrátane ich aktivít v tíme!

 

Synchronizácia kurzov a tímov je voliteľná funkcia, ktorú môže v Moodle aktivivovať/deaktivovať pedagóg daného kurzu.

Postup (videonávod):

 1. Otvorte zvolený kurz kliknutím na jeho názov.
 2. V pravom postrannom bloku zvoľte "Configure course sync".
 3. Z menu zvoľte "Microsoft 365 Teams" a "Uložiť zmeny".
 4. V priebehu 5-10 minút (v jednom behu synchronizačnej úlohy sa spracuje maximálne 5 objektov kurzov/tímov) sa v MS Teams vytvorí rovnomenný tím s prefixom Moodle.

 

Upozornenie:

Nemeňte názvy synchronizovaných tímov - prefix Moodle je nastavený v systéme automatickej synchronizácie  na označenie tímov, ktoré vznikli synchronizáciou z Moodle. Slúži na odlíšenie od ostatných, manuálne vytvorených kurzov a používa sa pri systémovej údržbe na ich  filtrovanie pri hromadných operáciách.

Neodstraňujte synchronizované tímy v MS Teams. Ak už nechcete tím používať, odstráňte ho rovnakým postupom, ako ste ho vytvorili - deaktivujte synchronizáciu daného kurzu v systéme Moodle.

 

Tip:

Štandardná väzba medzi objektami synchronizácie v MAIS, Moodle a MS Teams je 1 predmet = 1 kurz = 1 tím.

Je však možné vytvoriť  jeden tím aj z viacerých kurzov/predmetov, ak je jeden predmet z systéme MAIS z rôznych dôvodov rozdelený na viac predmetov, ktoré sa nelíšia obsahom, iba množinou priradených študentov. Postupujte nasledovne:

 1. Zvoľte jeden z kurzov v Moodle a vytvorte z neho podľa vyššie uvedeného postupu synchronizovaný tím.
 2. V ostatných kurzoch tiež aktivujte synchronizáciu, ale v 3. kroku zvoľte "Microsoft 365 Groups only" (v Office 365 sa nevytvorí tím, ale iba skupina).
 3. V aplikácii MS Teams vyberte vytvorený synchronizovaný tím, pravým tlačidlom zvoľte kontextové menu a z neho voľbu "Pridať člena".
 4. Vyhľadajte skupiny, ktoré ste vytvorili v kroku č. 2. (začínajú prefixom Moodle) a postupne ich vyberte.
 5. V správe tímu overte, či boli členovia vybraných  skupín pridaní do tímu.

 

Synchronizácia kurzov v konkrétnom AR je funkčná vždy až od 1.9. . Dovtedy sú kurzy daného roka v skrytom móde (prístupné iba pre pedagógov) a tímy sa z nich nevytvoria ani po zapnutí synchronizácie.

Po ukončení každého AR po 31.7. bude synchronizácia v Moodle vo všetkých kurzoch hromadne deaktivovaná a synchronizované tímy budú z MS Teams odstránené (množina študentov v tíme je po ukončení AR už neaktuálna). Tento spôsob prevádzky bol zvolený aj vzhľadom na účel použitia oboch systémov. Porovnanie ich funkcíi je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

 

MS Office 365 vs LMS Moodle

 

Z predchádzajúceho porovnania vyplývajú nasledujúce odporúčania:

 • tímy v MS Teams využívať predovšetkým na online komunikáciu - prednášky, semináre, cvičenia, konzultácie, overovanie vedomostí v ústnej forme,
 • učebné materiály umiestňovať do kurzov v Moodle, z ktorých je možné obsah kopírovať aj do nasledujúceho AR,
 • odovzdávanie úloh a testovanie vedomostí realizovať v kurzoch Moodle, z ktorých je možné výsledky archivovať a poskytnúť ich na prípadnú kontrolu (v zmysle požiadaviek na akreditáciu je povinná archivácia 5 rokov).

 

MS OneNote v zadaní úlohy v Moodle

Microsoft OneNote je program na vytváranie poznámok, ktorý je súčasťou balíka MS Office 365. Integrácia Moodle a Office 365 umožňuje používateľom Moodle využívať výhody MS OneNote online v zadaní úlohy (videonávod).

Aby bolo možné jeho použitie, je potrebné, aby pedagóg nastavil  konfiguráciu zadania v Moodle nasledovne:

 • v časti Typy zadaní povoliť možnosť "OneNote submissions" - študenti môžu vytvoriť riešenie zadania vo OneNote,
 • v časti Typy hodnotenia povoliť možnosť "Feedback OneNotes" - pedagóg môže pomocou OneNote vytvoriť spätnú väzbu.

Obe možnosti je možné použiť samostatne alebo v kombinácii s ostatnými voľbami typov zadaní a typov hodnotenia.

Riešenie úlohy vo OneNote (študent):

 1. Otvorte zadanie a zvoľte Odovzdať zadanie
 2. Zvoľte "Work on this".
 3. Otvorí sa aplikácia OneNote a automaticky sa vytvorí poznámkový blok s názvom Notebook Moodle s oddielom označeným názvom kurzu a stránkou s názvom Submission: Názov zadania [meno a priezvisko študenta], v ktorej je kópia obsahu zadania.
 4. Vypracujte úlohu, vytváraný obsah vo OneNote sa ukladá priebežne v cloudovom úložisku OneDrive.
 5. Po ukončení práce prejdite naspäť do okna Moodle a zvoľte "Uložiť zmeny".
 6. Vytvorené riešenie sa uloží ako skomprimovaný súbor formátu zip do systému Moodle.

Vytvorenie spätnej väzby vo OneNote (pedagóg):

 1. Otvorte zadanie a zvoľte  "Zobraziť všetky odovzdané zadania".
 2. Pri zadaní, ktoré chcete ohodnotiť zvoľte tlačidlo "Známka".
 3. Pomocou tlačidla "View submission" si môžete pozrieť vypracované zadanie.
 4. Otvorí sa aplikácia OneNote a automaticky sa vytvorí zošit s názvom Notebook Moodle s oddielom označeným názvom kurzu a stránkou s názvom Submission: Názov zadania [meno a priezvisko študenta].
 5. Pomocou funkcie "Add Feedback" môžete vytvoriť pre študenta spätnú väzbu. Vo OneNote sa automaticky vytvorí stránka s názvom Feedback: Názov zadania [meno a priezvisko študenta], do ktorej sa skopíruje študentom vypracované zadanie a môžete k nemu pridávať anotácie a komentáre.
 6. Po ukončení spätnej väzby prejdite naspäť do okna Moodle a zvoľte "Uložiť zmeny".
 7. Vytvorená spätná väzba sa uloží ako skomprimovaný súbor vo formáte zip do systému Moodle.

Výhody používania OneNote v zadaní úlohy:

 • študent nemusí vytvárať riešenie v externej aplikácii, kopírovať do nej obsah zadania a nahrávať vytvorený súbor do systému Moodle,
 • pedagóg môže písať anotácie a komentáre priamo do obsahu vytvoreného riešenia študenta,
 • súbory riešenia zadania a spätnej väzby sú trvalo uložené v systéme Moodle, ak sa odstráni zodpovedajúca stránka vo OneNote, znovu sa obnoví zo súboru v Moodle po aktivovaní príslušných funkcií (View submission, View Feedback) v zadaní,
 • súbory riešenia zadania a spätnej väzby sa v Moodle sa ukladajú v skomprimovanom formáte, čím sa šetrí úložná kapacita na serveri Moodle,
 • v aplikácii OneNote a v cloudovom úložisku OneDrive v účte študenta, aj pedagóga sa ukladá riešenie študenta a jeho spätná väzba, čím sa postupne vytvára prehľadný archív v hierarchickom členení podľa kurzov, zadaní a študentov mimo systému Moodle.