Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

LMS Moodle

Integrácia s MS Office 365

Od 1.8.2021 bol systém LMS Moodle aktualizovaný na verziu 3.9.7 a integrovaný so systémom MS Office 365.

Integrácia LMS Moodle a MS Office 365 prináša viacero nových funkcií, s ktorými vás budeme postupne oboznamovať. Všetky funkcie sú voliteľné, ich používanie však významne zvyšuje kvalitu dištančného vzdelávania.

Upozornenie:

Ak chcete využívať nasledujúce integračné nástroje, používajte  aplikáciu MS Teams nainštalovanú na Vašom lokálnom zariadení, webová aplikácia MS Teams neumožňuje využívať všetky funkcie integrácie MS Office365 a Moodle (problémy sú v niektorých typoch prehliadačov).

 

Synchronizácia kurzov v Moodle a tímov v MS Teams

Táto funkcia umožňuje:

 • automatické vytváranie tímov pre kurzy Moodle nakonfigurované na synchronizáciu,
 • automatickú synchronizáciu účastníkov kurzu Moodle s členmi tímu,
 • automatické vytvorenie záložky Moodle na všeobecnom kanáli vytvoreného tímu s odkazom na stránku kurzu Moodle,
 • používatelia môžu používať kurzy Moodle priamo zo záložky MS Teams bez potreby prihlásenia do Moodle.

 

Nasledujúca schéma znázorňuje prepojenie objektov predmetov v MAIS, kurzov v Moodle a tímov MS Teams:

 

 

Pravidlá na priradenie pedagóga/študenta do synchronizovaného kurzu a tímu:

 

 

Dôležité upozornenie:

Ak je potrebné do synchronizovaného tímu priradiť nejakého člena aj manuálne (nie je zapísaný v predmete MAIS), toto priradenie musí byť vykonané v kurze v Moodle, z ktorého daný tím vznikol. Inak sa môže stať, že pri spustení úplnej synchronizácie všetkých kurzov (nástroj sa používa v prípade technických problémov pri synchronizácii) sa všetci manuálne priradení členovia tímu automaticky odstránia vrátane ich aktivít v tíme!

 

Synchronizácia kurzov a tímov je voliteľná funkcia, ktorú môže v Moodle aktivivovať/deaktivovať pedagóg daného kurzu.

Postup (videonávod):

 1. Otvorte zvolený kurz kliknutím na jeho názov.
 2. V pravom postrannom bloku zvoľte "Configure course sync".
 3. Z menu zvoľte "Microsoft 365 Teams" a "Uložiť zmeny".
 4. V priebehu 5-10 minút (v jednom behu synchronizačnej úlohy sa spracuje maximálne 5 objektov kurzov/tímov) sa v MS Teams vytvorí rovnomenný tím s prefixom Moodle.

 

 

Tip:

Štandardná väzba medzi objektami synchronizácie v MAIS, Moodle a MS Teams je 1 predmet = 1 kurz = 1 tím.

Je však možné vytvoriť  jeden tím aj z viacerých kurzov/predmetov, ak je jeden predmet z systéme MAIS z rôznych dôvodov rozdelený na viac predmetov, ktoré sa nelíšia obsahom, iba množinou priradených študentov. Postupujte nasledovne:

 1. Zvoľte jeden z kurzov v Moodle a vytvorte z neho podľa vyššie uvedeného postupu synchronizovaný tím.
 2. V ostatných kurzoch tiež aktivujte synchronizáciu, ale v 3. kroku zvoľte "Microsoft 365 Groups only" (v Office 365 sa nevytvorí tím, ale iba skupina).
 3. V aplikácii MS Teams vyberte vytvorený synchronizovaný tím, pravým tlačidlom zvoľte kontextové menu a z neho voľbu "Pridať člena".
 4. Vyhľadajte skupiny, ktoré ste vytvorili v kroku č. 2. (začínajú prefixom Moodle) a postupne ich vyberte.
 5. V správe tímu overte, či boli členovia vybraných  skupín pridaní do tímu.

 

Synchronizácia kurzov v konkrétnom AR je funkčná vždy až od 1.9. . Dovtedy sú kurzy daného roka v skrytom móde (prístupné iba pre pedagógov) a tímy sa z nich nevytvoria ani po zapnutí synchronizácie.

Po ukončení každého AR po 31.7. bude synchronizácia v Moodle vo všetkých kurzoch hromadne deaktivovaná a synchronizované tímy budú z MS Teams odstránené (množina študentov v tíme je po ukončení AR už neaktuálna). Tento spôsob prevádzky bol zvolený aj vzhľadom na účel použitia oboch systémov. Porovnanie ich funkcíi je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

 

MS Office 365 vs LMS Moodle

 

Z predchádzajúceho porovnania vyplývajú nasledujúce odporúčania:

 • tímy v MS Teams využívať predovšetkým na online komunikáciu - prednášky, semináre, cvičenia, konzultácie, overovanie vedomostí v ústnej forme,
 • učebné materiály umiestňovať do kurzov v Moodle, z ktorých je možné obsah kopírovať aj do nasledujúceho AR,
 • odovzdávanie úloh a testovanie vedomostí realizovať v kurzoch Moodle, z ktorých je možné výsledky archivovať a poskytnúť ich na prípadnú kontrolu (v zmysle požiadaviek na akreditáciu je povinná archivácia 5 rokov).