Skip to main content

Kolégium rektora

prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D. Th., poverený výkonom funkcie rektora 

prof. PhDr. Marek Majdan, MSc., PhD., poverený výkonom funkcie prorektora pre rozvoj a informačné systémy

doc. Dana Masaryková, PhD. poverená výkonom funkcie prorektorky pre vonkajšie vzťahy

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., poverená výkonom funkcie prorektorky pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu

prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD., poverený výkonom funkcie prorektora pre vedeckú, umeleckú a edičnú činnosť

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik, dekan filozofickej fakulty

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD., univ. prof., dekanka právnickej fakulty

doc. Ing. Viera Peterková, PhD., dekanka pedagogickej fakulty

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., dekan fakulty zdravotníctva a sociálnej práce

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., dekan teologickej fakulty

Ing. Daniela Naništová, kvestorka 

Ing. Kvetoslava Tibenská, kontrolórka 

doc. JUDr. Peter Varga PhD., predseda akademického senátu

PhDr. Adriana Krupová, PhD., riaditeľka kancelárie rektora