Skočiť na hlavný obsah

Profil verejného obstarávateľa

Trnavská univerzita v Trnave je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods.1 písm d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platným Organizačným poriadkom Referát pre verejné obstarávanie Útvaru kvestora Rektorátu Trnavskej univerzity, pre všetky jej súčasti.

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania. Trnavská univerzita v Trnave zároveň využíva zadávanie zákaziek na bežne dostupné tovary a služby prostredníctvom elektronického trhoviska.

Profil Trnavskej univerzity na stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO):

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4027

V uvedenom profile na ÚVO sú v časti všeobecné dokumenty zverejnené aj štvrťročné správy o zákazkách s nízkou hodnotou resp. o zákazkách zadávaných prostredníctvom elektronického trhoviska:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/4027

Eranet

Trnavská univerzita v Trnave využíva na elektronizáciu procesu verejného obstarávania od 18.10.2018 systém Eranet:

https://truni.eranet.sk

Aktuálne zákazky

Zabezpečenie ubytovania pre študentov Trnavskej univerzity v Trnave