Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Profil verejného obstarávateľa

Trnavská univerzita v Trnave je verejným obstarávateľom podľa §6 ods.1 písm d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platným Organizačným poriadkom Referát pre verejné obstarávanie Útvaru kvestora Rektorátu Trnavskej univerzity, pre všetky jej súčasti.

Verejné obstarávanie podľa schváleného plánu verejného obstarávania univerzity na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci s odbornými koordinátormi z jednotlivých organizačných útvarov univerzity podľa smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočňovanie stavebných prác a poskytovanie služieb Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave.

Univerzita zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom profile verejného obstarávateľa.