Skočiť na hlavný obsah

Zmluvy, objednávky a faktúry

Zmluvy

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 546/2010 Z.z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2011, Trnavská univerzita v Trnave zverejňuje zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ), ktorý vedie Úrad vlády SR.

V súlade s Dodatkom č. 1 k Smernici rektora TU č. 9/2007 navrhovateľ zmluvy spracuje elektronickú verziu zmluvy v súlade s Metodikou na zverejňovanie zmlúv a doručí ju právnemu oddeleniu na zverejnenie v CRZ.

Zverejňovanie zmlúv - Centrálny register zmlúv (CRZ)

Označovanie zmlúv v CRZ:
Skratka univerzity - Rok - Skratka súčasti univerzity - Poradové číslo zmluvy v danom roku.
Príklad: TvU-2011-Re-05


Faktúry a objednávky

Zoznam zverejnených dokumentov