Skočiť na hlavný obsah

Poskytovanie informácií

Poskytovanie informácií o univerzite sa uskutučňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a so Smernicou rektora TU v Trnave č. 15/2013 o slobodnom prístupe k informáciám o univerzite a o  úhrade nákladov za sprístupnenie informácií o univerzite (ďalej len "smernica").

Výber základných článkov smernice:

čl. 4 ods. 1 - Miestom podávania žiadosti o sprístupnenie informácií o univerzite je kancelária kvestora TU. Žiadosť je možné podať písomne, ústne a spísaním záznamu, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.
čl. 4 ods. 4 - Za žiadosť o sprístupnenie informácií o univerzite sa pokladá iba také podanie, z ktorého je zrejmé, že je určené univerzite, kto ho podáva meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorej informácie sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.
čl. 4 ods. 5 - Žiadosť je podaná dňom, kedy bola oznámená univerzite.
čl. 4 ods. 6 - Univerzita písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady nákladov za sprístupnenie informácie.
čl. 7 ods. 1 - Vecný gestor univerzity alebo na na základe jeho pokynu ním určený zamestnanec zodpovedný za spracovanie zverejňovanej informácie sprístupní informácie žiadateľovi ústnym oboznámením, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť žiadateľovi odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou alebo elektronickou poštou.
čl. 7 ods. 2 - Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom navrhovaným žiadateľom, vecný gestor univerzity dohodne so žiadateľom iný spôsob jej sprístupnenia.
čl. 7 ods. 5 - Ak univerzita v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie, či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.


Písomnosti na stiahnutie:

    Prílohy č. 2 až 6 k Smernici rektora č.15/2013

 


Žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám je možné zaslať na adresu: 

kvestor [at] truni.skclass="moz-txt-link-abbreviated"

alebo

Kancelária kvestora
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23
918 43  Trnava