Skočiť na hlavný obsah

Evidencia publikačnej činnosti

Oddelenie evidencie publikačnej činnosti:
                  
Mária Cíbiková
(FF,UDT,REK)
Mária Arpášová
(PdF, TF, CIS, UK)
Viera Čambálová
(PrF)
Mgr. Vladimír Gergel (FZaSP)
maria.cibikova [at] truni.sk (maria.cibikova)maria.cibikova [at] truni.sk (@truni.sk) maria.arpasova [at] truni.sk

viera.cambalova [at] truni.sk

vladimir.gergel [at] truni.sk
Trnavská univerzita Trnavská univerzita Trnavská univerzita Trnavská univerzita
Univerzitná knižnica   Univerzitná knižnica Oddelenie pre VV a ZV Referát pre VV a EČ
Hornopotočná 23 Hornopotočná 23 Kollárova ul. 10 Univerzitné námestie 1
918 43 Trnava 918 43 Trnava 918 43 Trnava 918 43 Trnava
+421 33 59 39 295 +421 33 59 39 295 +421 33 59 39 655  +421 33 59 39 419
 
Konzultačné hodiny - p. Cíbiková (FF, UDT, REK)
Budova FF, rektorát, 2. poschodie, č. dv. 213A
Pondelok a Piatok
8:00-14:00
 
Konzultačné hodiny - p. Arpášová (PdF, TF, CIS)
Budova FF, rektorát, 2. poschodie, č. dv. 213A
Pondelok – Piatok
8:00-11:00   12:00-14:00
 
Zákon č. 126/2015 o knižniciach ukladá akademickým knižniciam na vysokých školách povinnosť bibliografickej registrácie publikačnej činnosti vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov vysokej školy (interných aj externých - od r. 2020).
 
 
Od 1. februára 2022 je účinná Vyhláška č. 397/2020 MŠVVaŠ SR. Platí pre všetky publikácie bez ohľadu na rok vydania.
 
Príloha č. 2 -   Kategórie ohlasov
                         Kódovník oblastí výskumu
                         Študijné odbory
 
Od 01. 01. 2013 - 31. 01. 2021 platila pre evidenciu Vyhláška č. 456/2012.
Od 16. 10. 2008 - 31. 12. 2012 bola záväzná Smernica č.13/2008-R O bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov.

Kategórie - MŠVVaŠ SR

 
UPOZORŇUJEME, že v zmysle Zákona č. 270/2018 Z.z. §108a odseku 5 a Metodických pokynov CREPČ2
 
1. Plné texty publikácií v elektronickej podobe sa povinne prikladajú do záznamov so zvolenou kategóriou EPC V1 - celok (plný text celej publikácie), V2, V3 - kapitoly, príspevky a články (plný text kapitoly a titulný list publikácie, obsah, úvod, predhovor, záver, doslov, tiráž, informácie o autoroch a celá použitá literatúra, pri časopisoch tiráž, celý obsah, informácia o recenzovaní). Bez pripojeného plného textu publikácie nie je možné uviesť záznam vykazovať za TU.
 
2. vykazovacie obdobie trvá od 01. 02. príslušného roka do 31.01. nasledujúceho roka.
  
V sekcii Pokyny CREPČ nájdete vždy aktuálne Metodické pokyny CREPČ pre dané vykazovacie obdobie, ktoré sú záväzné pre všetkých prispievateľov do CREPČ.
 
Vnútorná Smernica rektora TU v Trnave č. 12/2006 Bibliografická registrácia publikačnej činnosti na TU v Trnave, ktorá nadobudla platnosť dňa 18. septembra 2006. (Bude novelizovaná...)
 
Publikačnú činnosť je potrebné vykazovať priebežne po celý rok prostredníctvom sprievodných listov. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do pozornosti: