Skočiť na hlavný obsah

Evidencia umeleckej činnosti na TU

Zdroj
Univerzitná knižnica

Oddelenie evidencie umeleckej činnosti:                                       

SPRACOVATEĽ EUCA

GARANT PRE UMELECKÚ ČINNOSŤ

Mária Arpášová

doc., akad. maliar Blažej Baláž

maria.arpasova [at] truni.sk

blazej.balaz [at] truni.sk

Trnavská univerzita v Trnave

Trnavská univerzita v Trnave

Univerzitná knižnica

Pedagogická fakulta

Hornopotočná 23,
budova FF, rektorát, 2. posch., č. dv. 213A

Katedra pedagogiky výtvarného umenia

918 43 Trnava

Priemyselná 4, Trnava

+421 33 59 39 295

+421 33 59 39 553


Konzultačné hodiny:                                         Konzultačné hodiny:

Pondelok – Piatok                                                Pondelok: 13:30 – 15:45
10:00-11:00  12:00-14:00

 

Evidencia umeleckej činnosti

Zákon č. 126/2015 o knižniciach ukladá akademickým knižniciam na vysokých školách povinnosť bibliografickej registrácie publikačnej činnosti vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov vysokej školy.

Od 01. 02. 2022 je platná Vyhláška č. 397/2020.

Príloha č. 5 - Druhy a typy umeleckej činnosti
Príloha č. 6 - Kategórie umeleckej činnosti
Príloha č. 7 - Kategórie ohlasov umeleckej činnosti
Príloha č. 11 - Charakteristika vybraných termínov

Online katalógy:
Vyhľadávanie v umeleckej činnosti od r. 2022 - CREUČ2

Vyhľadávanie v umeleckej činnosti do r. 2021 - CREUČ1

V sekcii Pokyny CREUČ nájdete vždy aktuálne metodické pokyny CREUČ pre dané vykazovacie obdobie, ktoré sú záväzné pre všetkých prispievateľov do CREUČ. Súčasťou metodických pokynov sú aj zoznamy renomovanosti pre inštitúcie a pre podujatia.

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) vznikol v roku 2008. Predstavuje bibliografickú databázu umeleckej činnosti vysokých škôl v SR (verejných, štátnych, súkromných). 

Umeleckú činnosť je potrebné vykazovať priebežne po otvorení registra do 31.01. príslušného roka. V zmysle aktuálne platnej legislatívy pre každý umelecký výstup, ktorý chcú mať autori v databáze CREUČ zaevidovaný je potrebné vyplniť jeden z formulárov EUCA:
Formulár - Umelecké dielo alebo Formulár - Umelecký výkon.

Neoddeliteľnou súčasťou sú podklady. Bez nich nie je možné umeleckú činnosť zaevidovať. Autori si sami stanovia kód kategórie a poskytnú relevantnú sprievodnú dokumentáciu garantovi pre umeleckú činnosť, ktorý skontroluje správnosť zaradenia do kategórie. Následne autor všetky podklady odošle poverenému pracovníkovi AK (spracovateľovi EUCA (e-mailom, poštou a pod.) 

Od 1. januára 2013 - 31.01.2021 bola platná Vyhláška č. 456/2012 MŠVVaŠ SR.