Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Vedecká rada

Základné ustanovenia o vedeckej rade vyplývajú z § 11 Zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čl. 8 Štatútu TU a Rokovacieho poriadku Vedeckej rady TU. 

Zoznam členov VR TU
Rokovací poriadok VR TU