Skočiť na hlavný obsah

Otázky a odpovede k zastaveniu sprístupňovania záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce

1. Som študent / zamestnanec univerzity.  Chcem zastaviť verejné sprístupňovanie svojej záverečnej / rigoróznej / habilitačnej práce alebo jej časti, ktorá bola vydaná v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodická publikácia, v CRZP.  Ako mám postupovať?

Odpoveď: Je potrebné postupovať podľa ust. § 6 ods. 1 prvá veta vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 233/2011 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

1. Prihláste sa do systému EZP.

2. Pri práci, u ktorej chcete zastaviť verejné sprístupňovanie, vyberte operáciu Licencia.

3. Prekliknite sa na záložku Čestné vyhlásenie, vyplňte požadované informácie o tom, v rámci akej periodickej publikácie alebo ako ktorá neperiodická publikácia bola záverečná / rigorózna / habilitačná práca vydaná, a potvrďte tlačidlom Pridať väzbu.

4. Uložte údaje a vygenerujte si čestné vyhlásenie.


2. Som autor záverečnej / rigoróznej / habilitačnej práce, nie som však v právnom vzťahu s univerzitou (študent, zamestnanec). Chcem zastaviť verejné sprístupňovanie svojej záverečnej / rigoróznej / habilitačnej práce alebo jej časti, ktorá bola vydaná v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodická publikácia, v CRZP. Ako mám postupovať?

Odpoveď: Je potrebné postupovať podľa ust. § 6 ods. 1 druhá veta vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 233/2011 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

1. Vyplňte čestné vyhlásenie, vytlačte ho a podpíšte.

2. Čestné vyhlásenie doručte v listinnej forme prevádzkovateľovi CRZP na adresu:

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava 1


3. Som autor záverečnej / rigoróznej / habilitačnej práce. Chcem zastaviť verejné sprístupňovanie svojej záverečnej / rigoróznej / habilitačnej práce, prípadne jej časti pre jej zverejnenie v rozpore s podmienkami podľa § 62a zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ako mám postupovať?

Odpoveď: Je potrebné postupovať podľa § 6 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 233/2011 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť o zastavenie verejného sprístupnenia práce je potrebné zaslať prevádzkovateľovi CRZP, ktorým je Centrum vedecko-technických informácií SR.


4. Chcem zrušiť licenčnú zmluvu o použití záverečnej / rigoróznej / habilitačnej práce. Ako mám postupovať?

Odpoveď: Univerzita neuzatvára s autormi prác licenčnú zmluvu k školskému dielu - univerzita práce skontrolované v CRZP od 1. 9. 2011 priamo nezverejňuje vo svojom knižničnom katalógu (iba ich archivuje bez možnosti sprístupnenia) - v knižničnom katalógu sa zverejňujú iba metadáta o práci a odkaz na prácu zverejnenú v CRZP. Autor práce teda uzatvára iba licenčnú zmluvu o použití záverečnej / rigoróznej / habilitačnej práce iba so Slovenskou republikou (zastúpenou univerzitou). Platná legislatíva v oblasti zverejňovania záverečných, rigoróznych a habilitačných prác neumožňuje univerzite zrušiť licenčnú zmluvu o použití záverečnej / rigoróznej / habilitačnej práce - v zmysle ust. § 63 ods. 7 štvrtá veta zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

"Zaslaná práca sa v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác uchováva spolu s menom a priezviskom autora a názvom vysokej školy, ktorá záverečnú, rigoróznu alebo habilitačnú prácu zaslala, po dobu 70 rokov odo dňa registrácie."


5. Vzťahuje sa na konanie o zastavení sprístupenia záverečnej / rigoróznej / habilitačnej práce Správny poriadok?

Odpoveď: Nie, nakoľko v zmysle § 108 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa všeobecný predpis o správnom konaní nevzťahuje na rozhodovanie podľa tohto zákona okrem rozhodovania o uložení pokuty podľa § 2a, rozhodovanie o zastavení konania podľa § 47, rozhodovanie o udelení oprávnenia podľa § 49a, rozhodovanie o priznaní sociálneho štipendia (§ 96 ods. 1 až 6) a rozhodovanie o uznaní dokladov o vzdelaní na akademické účely (§ 106). (Ustanovenia § 47, § 49a, § 96 ods. 1 až 6, § 106 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa netýkajú záverečných, rigoróznych a habilitačných prác a ich sprístupňovania v CRZP.)