Skočiť na hlavný obsah

Otázky a odpovede k práci so systémom EZP

1. Som študent univerzity. Nemôžem si nahrať svoju záverečnú prácu (ZP) do systému EZP, nakoľko ju nemám pridelenú ani v MAIS. Čo mám robiť? 

Odpoveď: Musíte kontaktovať katedrového / fakultného správcu MAIS alebo svojho školiteľa ZP. Jeden z nich Vám musí prideliť ZP v systéme MAIS. Po vyplnení a prekontrolovaní všetkých údajov v MAISe uskutočníte prenos potvrdením/stlačením tlačítka "Odošli do EZP". Následne dáta v MAISe nemôžete editovať. Po prenesení zadania práce do EZP postupujte ďalej podľa návodu pre študentov.


2. Ako zmením údaje, ktoré sa mi preniesli z MAIS (názov práce, školiteľ, oponent)?

Odpoveď: Údaje Vám môže zmeniť správca. Z dôvodu úplnej synchronizácie je NUTNÉ, aby boli údaje o práci a školiteľovi (príp. oponentovi) opravené najskôr v MAIS prostredníctvom Vášho katedrového správcu MAIS. Postup zmeny v MAIS:

  1.      Opraviť chybné údaje o práci, školiteľovi, jazyku práce a pod.
  2.    Uskutočniť prenos stlačením tlačítka "Odošli do EZP". (pozn.: v prípade zmeny školiteľa, oponenta, je potrebné pred odoslaním odstrániť neaktuálnu osobu aj v EZP)

Ak máte v MAISe správne údaje o záverečnej práci, ale do EZP sa nepreniesli, môžete o vyexportovanie zadania z MAIS do EZP požiadať aj správcu MAIS na e-mailovej adrese mais [at] truni.sk, resp. ezp [at] truni.sk.  Ak však máte v MAIS nesprávne údaje o práci, kontaktujte svojho katedrového správcu MAIS.


3. Vydala som sa a pri svojej práci v EZP mám uvedené staré priezvisko. Ako zabezpečím opravu priezviska?

Odpoveď: Musíte požiadať svoju študijnú referentku na fakulte, aby Vám opravila rodné priezvisko v osobných údajoch v MAIS na nové priezvisko a potom požiadať katedrového správcu MAIS o vykonanie aktualizácie údajov pri Vašej záverečnej práci podľa odpovede č. 2.


4. Omylom som stlačila tlačítko "Odošli do EZP" ešte pred prekontrolovaním údajov v MAISe. Ako sa mám zachovať?

Odpoveď: V prípade, že údaje máte správne, nič sa nedeje, môžete pokračovať vkladaním práce v aplikácii EZP. Stlačením tlačítka sa pre Vás zadanie v MAISe uzamklo a následne sa vytvorilo v EZP.

V prípade že potrebujete na zadaní vykonať zmeny,  musíte požiadať vedúceho zadania, katedrového koordinátora MAISu resp. fakultného koordinátora MAISu aby Vám vykonal požadované zmeny. Ak sa jedná o zmenu názvu práce, postačí iba zmena v MAISE, do EZP sa zmena prenesie automaticky, po stlačení tlačítka Odošli do EZP. Ak sa jedná o zmenu školiteľa, oponenta, treba zmenu vykonať v oboch systémoch.


5. Ako v MAIS zadať meno školiteľa / oponenta, ak sa nenachádza v zozname osôb? 

Odpoveď: Pri osobe, ktorá je školiteľom a dosiaľ nemá žiadny vzťah s univerzitou, treba v prvom rade zistiť, či sa s uvedenou osobou bude uzatvárať dohoda. Po jej uzavretí, bude následne dostupná v oboch systémoch. Ak nie, treba požiadať o spoluprácu katedrového / fakultného administrátora EZP aby vyplnil príslušný formulár externých školiteľov a oponentov a odoslal na adresu ezp [at] truni.sk, aby sme školiteľa / oponenta zaradili do zoznamu osôb, poprípade vytvorili konto pre vloženie svojho posudku.


6. Minimálne ktoré údaje treba vyplniť v MAISe?

Odpoveď: Postačí ak máte zadaný správny typ a názov práce, jazyk práce, školiteľa, poprípade ak je známy, aj oponent. Ostatné údaje ako abstrakt, kľúčové slová etc. vložíte až v aplikácii EZP.7. Ako vložiť do EZP rigoróznu / habilitačnú prácu, ak ju nemám v MAIS a nemám ani prístup do EZP?

Odpoveď: Tieto práce sa neevidujú v MAISe, avšak je potrebné získať prístup do systému EZP, o ktorého vybavenie treba požiadať príslušné oddelenie fakulty. Ďalej postupujte podľa návodu pre autorov rigoróznych a habilitačných prác.


8. Ako si aktualizujem svoje adresné údaje do obrazovky "Licencia"?

Odpoveď: Musíte požiadať svoju študijnú referentku na fakulte, aby Vám aktualizovala adresu v osobných údajoch v MAIS, následne sa dáta prenesú aj do EZP.


9. Nezobrazuje mi názov môjho študijného odboru, čo mám robiť?

Odpoveď: Začnite vpisovať názov študijného odboru po jednotlivých písmenách (postačia tri, štyri) a prekliknite sa jednu z ponúkaných možností. V prípade že Vám nezobrazuje Váš odbor, zmeňte poradie slov v názve odboru.


10. Meno a priezvisko mám bez diakritiky, čo s tým v Licenčnej zmluve?

Odpoveď: Nateraz tento nedostatok v EZP nie je možné opraviť. Odporúčané riešenie: vyplniť si svoju licenčnú zmluvu podľa Smernice rektora TU č. 20/2021. Samozrejme, ak Vaše meno nemá diakritiku, licenčnú zmluva je v EZP v poriadku. Z právneho hľadiska doplnenie diakritických znamienok na meno a priezvisko písacím strojom alebo perom na vytlačenú licenčnú zmluvu nepredstavuje problém pre jej platnosť.


11. Ako urobiť opravy v práci, ktorá už bola exportovaná do CRZP?

Odpoveď: Ak je potrebné opraviť prácu s rovnakým názvom a obsahom, ktorá už bola exportovaná do CRZP (napr. z dôvodu opravného termínu obhajoby), je potrebné, aby katedrový / fakultný administrátor EZP zmenil stav práce na "Rozpracovaná". V stave "Rozpracovaná" môže študent nahrať znova svoju prácu a po jej nahratí zmeniť jej stav na "Pripravená na export". V protokole o kontrole originality z CRZP bude záznam aj o predošlej verzii záverečnej práce.


12. Ako zabezpečím opravu údajov v EZP na protokole o kontrole originality?

Odpoveď: Ak už prebehla kontrola originality, treba požiadať príslušného fakultného správcu EZP, resp. na adrese ezp [at] truni.sk o pregenerovanie protokolu. Treba však počítať aj s tým, že na protokole bude >90% zhoda s prvou prácou, čo však v celkovom percente zhody nebude započítané.


13. Ako sa dostanem na protokol o kontrole originality, ak sa mi po kliknutí na jeho odkaz zobrazí oznámenie o probléme s certifikátom zabezpečenia?

Odpoveď: K protokolu o kontrole originality sa dostanete po výbere možnosti "Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa)":

Problém s certifikátom