Skočiť na hlavný obsah

Open Access časopisy

Academia

Acid News

Acta Historica Neosoliensia

Acta Missiologica

Adoramus Te

Alkoholizmus a drogové závislosti

Annales historici Presovienses

Andragogika v praxi

Applicable Analysis and Discrete Mathematics

Archeologické rozhledy

Architektúra & Urbanizmus

ARS

ART3

Australian Journal of Physics

 

Bibiana

Bulletin de l´Association Guilaume Budé

Bulletin SAIA

Bulletin SAK

Bulletin slovenskej advokácie

 

Canadian Slavonic Papers

Centers for Pluralism Newsletter

Civilná ochrana

Clinical Microbiology and Infection

Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience

Comparative Education Review

Connections - International Network for Social Network Analysis

Corpus Delicti

Croatica Chemica Acta

Current History

 

Človek a spoločnosť

Československá psychologie

 

Dejiny

Dejiny astronómie

Dermatológia pre prax

Dieťa v centre odbornej pozornosti

Don Bosco dnes

Dotyky

Duševné vlastníctvo

Dvacáté století

 

E-psychologie

Ekonomické rozhľady

Enviromagazín

Estetika

European Integration Studies

 

Filozofia

Flash Art

Fórum archivárov

Forum Historiae

Forum Iuris Europaeum

Fragment

 

Geografia

Geografický časopis

 

Historia ecclesiastica

Historia nova

Historicko - pedagogické fórum

Historický časopis

 

Chemické listy

 

Ikaros

Informatika v škole

Interní medicína pro praxi

Intervenční kardiologie

IT-lib

 

Jazykovedný časopis

Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics

Journal of Creative Behavior

Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation

Journal of Pedagogy

Judaica et holocaustica, 2019, volume 10, No. 1

Judaica et holocaustica, 2019, volume 10, No. 2

 

Kartografické listy

Klinická farmakologie a farmacie

Knižná revue

Knižnica

Konštantínove listy

Kosmické rozhledy

Kozmos

Kritika a kontext

Křesťanská revue

Kultúra

Kultúra slova

 

Meteorologický časopis

Mezinárodní vztahy

Monitor medicíny SLS

Monument revue

Múzeológia a kultúrne dedičstvo

 

Naša univerzita

Nova Biotechnologica et Chimica

 

O dieťati, jazyku, literatúre

Obchod, priemysel a hospodárstvo

Organon F

Ošetrovateľstvo

 

Paliatívna medicína a liečba bolesti

Památky archeologické

Pamäť národa

Pedagogika CZ

Pedagogické rozhľady

Politologický časopis

Post-Communist Economies

Prague Papers on the History of International Relations

Prevencia

 

Revue církevního práva

Říše hvězd

 

SAK - Slovenská advokátska komora

Scientia et Eruditio

Slavica Slovaca

Slovak Journal of Health Sciences

Slovak Journal of Public Policy and Public Administration

Slovenčinári

Slovenská archeológia

Slovenská archivistika

Slovenská literatúra

Slovenská reč

Slovenské národné noviny 

Slovenské pohľady

Sociální práce/Sociálna práca 

Sociální studia

Societas et iurisprudentia

Sociologický časopis

Sociológia

SPHAERA zväzok 1, 2020

SPHAERA zväzok 2, 2021

Správy slovenskej akadémie vied

Studia academica slovaca

Studia Aloisiana

Studia Psychologica

Studia Theologica

Svedectvo

 

Teologický časopis

The American Historical Review

The British Journal for the Philosophy of Science

The British Journal of Psychology

The City and History

 

Universitas Tyrnaviensis

Urologie pro praxi

ÚVO Revue

 

Verba Theologica

Vesmír (prihlasovacie údaje vám poskytneme v študovni)

Via Historiae

Vojenská história

 

World Literature Studies

 

Zbierka zákonov

Zdravotníctvo a sociálna práca