Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Evidencia záverečných prác

Fakultní a katedroví administrátori EZP

 

Katedra, študijný program

Admin EZP

Telefón

FF

FAKULTNÝ ADMIN

Mgr. Mária Dědová PhD.

033/5939 361

Katedra dejín a teórie umenia

Mgr. Richard Pročka, PhD.

033/5939 374

Katedra etiky a morálnej filozofie

PhDr. Peter Rusnák PhD.

033/5939 211

Katedra filozofie

Mgr. Michal Zvarík PhD.

033/5939 111

Katedra histórie

Mgr. Pavol Jakubčin PhD.

033/5939 361

Katedra klasickej archeológie

Mgr. Miroslava Daňová, PhD.

033/5939 371

Katedra klasických jazykov

Mgr. Jozef Kordoš PhD.

033/5939 363

Katedra politológie

Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.

033/5939 376

Katedra psychológie

Mgr. Michal Kohút, PhD.

033/5939 362

Katedra sociológie

Mgr. Martin Fero, PhD.

033/5939 361

Habilitačné konania

Elena Janusová

033/5939 384

Rigorózne konania

Tatiana Masnicová

033/5939 387

PDF

FAKULTNÝ ADMIN
 

PaedDr. Milan Pokorný PhD.


doc. Ing. Viera Peterková PhD.

033/5939 516

Učiteľstvo biológie (v kombinácii) - Bc., Mgr., Teória biologického vzdelávania PhD.

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie - Mgr.

doc. PhDr. Zuzana Petrová PhD.

033/5514 618

Katedra školskej pedagogiky

doc. PhDr. Zuzana Petrová PhD.

033/5514 618

Pedagogika výtvarneho umenia - Mgr.

Mgr. art. Zuzana Branišová ArtD.

033/5939 554

Animácia výtvarneho umenia - Bc.

Predškolská a elementárna pedagogika - Bc.

doc. PhDr. Zuzana Petrová PhD.

033/5514 618

Školská pedagogika - PhD.

Habilitačné konania

Zuzana Jakubovská

033/5514 618

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)- Bc., Mgr.

PaedDr. Dagmar Blight PhD.

033/5514 547

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) - Bc., Mgr.

Mgr. Tomáš Godiš PhD.

033/5939 540

Rigorózne konania

Margita Chovancová

033/5514 618

Sociálna pedagogika a vychov. - Bc., Mgr. Pedagogika - PhD.

Mgr. Ivana Šuhajdová PhD.

033/5939 568

Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) - Bc., Mgr.

Mgr. Ivana Šuhajdová PhD.

033/5939 568

Učiteľstvo chémie (v kombinácii) - Bc., Mgr.

doc. Ing. Ján Reguli CSc

033/5514618, kl. 503

Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)- Bc., Mgr.

PaedDr. Milan Pokorný PhD.

033/5939 578

Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)- Bc., Mgr.

PaedDr. Milan Pokorný PhD.

033/5939 549

Katedra pedagogiských štúdií

Mgr. Ivana Šuhajdová PhD.

033/5939 568

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) - Bc., Mgr.

PaedDr. Andrej Závodný PhD.

033/5939 577

Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) - Bc., Mgr.

Mgr. MgA. Roman Gajdoš PhD.

033/5514618, kl. 554

FZaSP

Habilitačné konania

PhDr. Ľubica Gergelová

033/5939 492

Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

Mgr. Zuzana Bárdyová PhD.

033/5939 421

Katedra ošetrovateľstva

PhDr. Jana Martinková PhD.

033/5939 425

Katedra sociálnej práce

doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.

033/5939 407

Katedra verejného zdravotníctva

doc. Ing. Margaréta Kačmariková PhD.

033/5939 111

Habilitačné konania

PhDr. Ľubica Gergelová

Mgr. Ľubica Valčuhová
 

033/5939 492

033/5939 450
 

Rigorózne konania

Ivana Nováková

033/5939 444

FAKULTNÝ ADMIN

Mgr. Michal Rafajdus PhD.

033/5939 452

Katedra managementu a jazykov

TF

FAKULTNÝ ADMIN

doc. PhDr. Miroslav Karaba PhD.

02/52775 421

Katedra filozofie

doc. PhDr. Rastislav Nemec PhD.

02/52775 471

PF

FAKULTNÝ ADMIN

doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár PhD.

033/5939 621

Katedra rímskeho a cirkevného práva

Rigorózne a habilitačné konania

Daniela Brestovanská

033/5939 605

Katedra dejín práva

doc. PhDr. JUDr. Adriána Švecová PhD.

033/5939 622

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva

Mgr. Bc. Martin Bulla PhD.

033/5939 638

Katedra občianskeho a obchodného práva

JUDr. Katarína Gešková PhD.

033/5939 641

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

JUDr. Viktor Križan PhD.

033/5939 645

Katedra propedeutiky právnických predmetov

JUDr. Lucia Šimunová, PhD.

033/5939 624

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva

JUDr. Michal Aláč, PhD.

033/5939 635

Katedra teórie práva a ústavného práva

Mgr. Marek Káčer PhD.

033/5939 629

Katedra trestného práva a kriminológie

JUDr. Eva Szabová

033/5939 633

Ústav práva duševného vlastníctva

JUDr. Anton Škreko PhD.

033/5939 613

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková Th. D.

033/5939 640