Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Príkaz rektora TU č. 5/2021 k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby študentov Trnavskej univerzity v Trnave počas trvania pandémie COVID-19

Príkaz rektora TU č. 5/2021

k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby študentov Trnavskej univerzity v Trnave počas trvania pandémie COVID-19

v rámci akademického roku 2021/2022

prikazujem

s účinnosťou od 13. septembra 2021 na Trnavskej univerzite v Trnave postupovať v zmysle aktuálne platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) alebo iných príslušných štátnych orgánov a v zmysle COVID automatu (verzia 4.1 z 10.8.2021) schváleného vládou SR.

 

Čl. I. Začiatok akademického roka 2021/2022:

 

 1. Zvážiť organizovanie hromadných podujatí súvisiacich so začiatkom akademického roka na úrovni fakúlt (napr. imatrikulácie študentov prvého ročníka).

zodpovednosť: dekani fakúlt

 

Čl. II. Vzdelávacie aktivity na Trnavskej univerzite v Trnave:

 

 1. Trnavská univerzita v Trnave vykonáva vzdelávacie činnosti v súlade s COVID automatom (https://automat.gov.sk/trnava, https://automat.gov.sk/bratislava).

zodpovednosť: dekani fakúlt

 1. Prezenčná výučba sa uskutoční v zmysle opatrení, ktoré zodpovedajú aktuálnemu vývoju epidemickej situácie a prislúchajúcemu stupňu rizika COVID automatu.

zodpovednosť: dekani fakúlt

 1. Spôsob štúdia v študijných programoch tretieho stupňa sa určí individuálne podľa rozhodnutia dekana fakulty.

zodpovednosť: dekani fakúlt

 1. Iné vzdelávacie aktivity sa uskutočňujú najmä dištančne, resp. hybridnou formou, v špecifických prípadoch sa postupuje individuálne (napr. nevyhnutné laboratórne cvičenia, atestácie zdravotníkov na FZaSP TU a pod.).

zodpovednosť: dekani fakúlt

 1. Pri štátnych skúškach, resp. záverečných skúškach uskutočňovaných v zimnom semestri (kvalifikačné, atestačné, rigorózne a pod.) uprednostniť dištančnú, resp. hybridnú formu. Pri prezenčnej forme je potrebné dodržiavať príslušné opatrenia v zmysle platných vyhlášok ÚVZ SR alebo iných príslušných štátnych orgánov a COVID automatu (aktuálne: vyhláška ÚVZ SR č. 241/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_241.pdf).

zodpovednosť: dekani fakúlt

 1. Pri rokovaniach kolektívnych orgánov univerzity a fakúlt uprednostniť dištančné, resp. hybridné formy rokovaní. V prípade fyzickej účasti členov kolektívneho orgánu uskutočniť rokovanie v súlade s aktuálne platnými vyhláškami ÚVZ SR alebo iných príslušných štátnych orgánov a COVID automatu (aktuálne: vyhláška ÚVZ SR č. 241/2021) https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_241.pdf).

zodpovednosť: rektor univerzity, predsedníčka akademického senátu, dekani fakúlt

 

Čl. III. Protiepidemické opatrenia:

 1. Realizácia a rozsah pedagogického procesu musia byť zvolené tak, aby boli dodržané aktuálne platné hygienické a protiepidemické opatrenia.

zodpovednosť: dekani fakúlt

 1. Počas výučbových aktivít:
  1. z hľadiska vysokého epidemiologického rizika odporúčam, aby boli študijné skupiny stabilné; aby sa neuskutočňoval presun študentov medzi študijnými skupinami, prípadne minimálne, v odôvodnených prípadoch, a to počas celého semestra,
  2. v špecifických prípadoch sa postupuje individuálne so súhlasom dekana fakulty.

zodpovednosť: dekani fakúlt

 1. Fakulty sú povinné viesť a uchovávať evidenciu dochádzky študentov na výučbových aktivitách uskutočňovaných prezenčnou formou.

zodpovednosť: dekani fakúlt

 1. V prípade epidemiologického vyšetrovania univerzita a fakulty úzko spolupracujú pri sledovaní kontaktov a objektivizácii procesu šírenia nákazy a jeho prerušenia s pracovníkom referátu obrany, bezpečnosti a ochrany TU a jeho prostredníctvom s   miestne príslušným RÚVZ, ktorému poskytnú všetky potrebné relevantné údaje a informácie. Postup určujú opatrenia RÚVZ (aktuálne: vyhláška ÚVZ SR č. 239/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_239.pdf).

zodpovednosť: rektor univerzity, dekani fakúlt

 1. Pri zabezpečovaní protiepidemických opatrení je potrebné postupovať v súlade s vyhláškami ÚVZ SR alebo iných príslušných štátnych orgánov a COVID automatu.
 2. V prevencii šírenia COVID-19 sa bude zabezpečovať:
  1. kontrolovaný vstup do jednotlivých budov a pracovísk s dôrazom na dodržiavanie preventívnych opatrení zo strany študentov, zamestnancov a návštevníkov (napr. dezinfekcia rúk, prekrytie horných dýchacích ciest a pod.)

(zodpovednosť: kvestorka univerzity,  riaditeľ ŠD, dekani fakúlt),

  1. v pravidelných intervaloch vykonávať časté vetranie priestorov

(zodpovednosť: všetci zamestnanci a študenti),

  1. pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek a pod.

(zodpovednosť: kvestorka univerzity, riaditeľ ŠD, dekani fakúlt),

  1. dezinfekcia rúk pre študentov a zamestnancov fakulty vrátane dostatočného počtu dezinfekčných stojanov a bezdotykových dávkovačov, zásobníkov a papierových utierok v umyvárňach a ďalších priestoroch, kde je to potrebné (laboratória, Študentská jedáleň, výdajne jedál a pod.)

(zodpovednosť: kvestorka univerzity, technický úsek rektorátu, riaditeľ ŠD, pracoviská laboratórií, vedúca ŠJ a pod., dekani fakúlt),

 1. Dôrazne odporúčam očkovanie všetkým študentom a všetkým zamestnancom Trnavskej univerzity v Trnave, a to čo najskôr v záujme ochrany individuálneho zdravia a zdravia verejnosti (https://www.truni.sk/news/nasim-spolocnym-zaujmom-je-maximum-kontaktneho-vyucovania). Upozorňujem na význam očkovania v študijných programoch, kde pri výkone najmä praktickej výučby môžu študenti a pedagógovia významne nepriaznivo ohroziť zdravie ľudí, s ktorými prichádzajú do kontaktu. Z hľadiska závažnosti je to najmä kontakt:
  1. s osobami s vysokým rizikom ohrozenia COVID-19, ako sú chorí a starší ako 60 v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti, resp. starší ako 60 na pracoviskách,
  2. s deťmi, ktoré v súčasnosti predstavujú veľmi vysoké riziko pre šírenie nákazy v rodinách s následným reťazovým šírením na pracoviská rodičov.

 

Čl. IV. Študentský domov:

Vzhľadom na vysoké riziko šírenia nákazy COVID-19 v študentskom domove je potrebné zabezpečiť:

(zodpovednosť: riaditeľ ŠD)

 1. Ubytovanie študentov sa odporúča realizovať podľa COVID automatu, ktorý schválila Vláda SR.
  1. V stupni monitoringu je možné ubytovať študentov bez obmedzení,
  2. v ďalších stupňoch COVID automatu poskytovať ubytovanie len pre študentov s prezenčnou výučbou, vyučovaním v hybridnej forme, s odporúčaným režimom OTP (očkovaný/testovaný/prekonal ochorenie).
 2. Zákaz návštev osobám, ktoré nie sú ubytované v Študentskom domove.
 3. Obmedzenie návštev medzi jednotlivými poschodiami a izbami na minimum, a to len v nutných prípadoch. Počet osôb v izbe nesmie prekročiť ubytovaciu kapacitu izby.
 4. Dôrazné dodržiavanie nočného pokoja po 22:00 hod. do rána do 6:00.
 5. Zníženie kapacity študovní na polovicu miest.
 6. Obmedziť zhromažďovanie sa v interiéri i exteriéri študentského domova.
 7. Pri zhoršení epidemiologickej situácie postupovať v zmysle COVID automatu. (https://automat.gov.sk/trnava).
 8. Protiepidemické opatrenia:

 

  1. V prípade epidemiologického vyšetrovania riaditeľ ŠD a prorektorka pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu úzko spolupracujú pri sledovaní kontaktov a objektivizácii procesu šírenia nákazy a jeho prerušenia s pracovníkom referátu obrany, bezpečnosti a ochrany TU a jeho prostredníctvom s  RÚVZ Trnava, ktorému poskytnú všetky potrebné relevantné údaje a informácie. Postupujú v zmysle nariadených opatrení RÚVZ.
  2. Pri zabezpečovaní protiepidemických opatrení je potrebné postupovať v súlade s vyhláškami ÚVZ SR alebo iných príslušných štátnych orgánov v súlade s COVID automatom (aktuálne: vyhláška ÚVZ SR č. 239/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_239.pdf).
  3. V prevencii šírenia COVID-19 je potrebné zabezpečiť:
 • pri vstupe do študentského domova možnosť dezinfekcie rúk a zabezpečiť kontrolovanie prekrytia horných dýchacích ciest,
 • v pravidelných intervaloch vykonávať časté vetranie priestorov a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek a pod.,
 • dezinfekciu rúk pre študentov a zamestnancov vrátane dostatočného počtu dezinfekčných stojanov a bezdotykových dávkovačov, zásobníkov a papierových utierok v umyvárňach a ďalších priestoroch, kde je to potrebné (výdajňa jedál a pod.).

 

Čl. V. Záverečné ustanovenia

Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa 13.9.2021.

 

V Trnave: 10.9.2021       

prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

    rektor TU v Trnave