Skočiť na hlavný obsah

O systéme EZP

Na základe ust. § 63 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinnosťou vysokých škôl zasielať záverečné, rigorózne a habilitačné práce do Centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác (CRZP).

Trnavská univerzita v Trnave implementovala informačný systém Evidencia záverečných prác (EZP) na nahrávanie záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ako aj posudkom k týmto prácam.  Elektronickú verziu záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práce do EZP a doplnenie ďalších požadovaných údajov k danej práci je povinný nahrať autor práce (študent alebo uchádzač v rigoróznom alebo habilitačnom konaní).  Pred prácou so systémom EZP odporúčame preštudovať si príslušný používateľský manuál.

Študenti: V prípade záverečných (bakalárskych, diplomových alebo dizertačných) prác je podmienkou nahratia záverečnej práce do EZP to, aby mal študent v systéme Modulárnom akademickom informačnom systéme (MAIS) priradené Zadanie záverečnej práce, ktoré sa exportuje do systému EZP.  Časť údajov týkajúcich sa záverečných prác sa teda prenáša z MAIS do EZP. Ostatné údaje vkladá do systému EZP študent.

Autori rigoróznych a habilitačných prác získavajú vstup priamo do systému EZP, v ktorom si nahrajú všetky údaje k práci.

Posudky k prácam vkladajú školitelia a oponenti, prípadne katedroví alebo fakultní administrátori systému EZP.