Skočiť na hlavný obsah
PR | foto: archív, TRUNI/Barbora Likavská
19.01.2023

TRUNI: Ako hodnotíme rok 2022 a čo plánujeme v novom roku 2023

trnavská univerzita 2022

Rok 2022 bol pre Trnavskú univerzitu v Trnave rokom jubilejným. Pripomenula si totiž 30 rokov od svojho obnovenia, pričom zdôraznila historickú kontinuitu s Trnavskou univerzitou, ktorá v Trnave pôsobila v rokoch 1635 – 1777. Ako súčasť osláv udelila univerzita čestný titul doctor honoris causa rektorovi Semmelweisovej univerzity v Budapešti a významnému kardiológovi prof. Bélovi Merekelymu. Semmelweisova univerzita je jednou z maďarských univerzít, ktoré ako súčasť svojej histórie zdôrazňujú kontinuitu s historickou Trnavskou univerzitou. Týmito slovami začína hodnotenie uplynulého roka 2022 rektor TRUNI René Bílik. Ďalej píše:

Súčasne to bol rok, keď sa po predchádzajúcom období epidémie vrátil do priestorov univerzity študentský život a mohli sme obnoviť prezenčné vyučovanie a všetky študentské aktivity.

Pokiaľ ide o spoločenský kontext, pokračoval zápas o zlepšenie financovania vysokých škôl zo strany štátu. Po tlaku Slovenskej rektorskej konferencie a po zmenách vo vedení ministerstva školstva sa podarilo odvrátiť ďalšie znižovanie rozpočtov verejných vysokých škôl a vyrokovať primerané kompenzácie nárastu výdavkov na energie. Nepodarilo sa však vrátiť financovanie na takú úroveň, ktorá by školám nezakladala výrazné deficity v rozpočtoch a umožnila ich primeraný rozvoj. Preto konštatujeme, že súčasne financovanie umožňuje univerzite prežiť, no nevytvára podmienky na jej rozvoj. Trnavská univerzita má pritom pripravené investičné projekty v objeme takmer 20 mil. eur (rekonštrukcia historickej budovy Adalbertina a výstavba kongresovej auly), a to až na úrovni stavebných povolení, nemá však k dispozícii ich finančné krytie, pričom predpokladané náklady vplyvom inflácie stále narastajú. Vzhľadom na parametre výzvy z Plánu obnovy, určenej na krytie nákladov spojených s prípadnou integráciou Trnavskej univerzity v Trnave a Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave, sme sa nateraz nemohli do výzvy zapojiť, a to aj napriek pozitívnemu vzťahu oboch univerzít k tomuto zámeru.

Podstatnú časť kalendárneho roka 2022 na univerzite vyplnili práce na radikálnej inovácii počtu, skladby a obsahu ponúkaných študijných programov a budovanie vlastného funkčného vnútorného systému kvality poskytovania študijných programov. Tento proces zavŕšila univerzita 16. 12. 2022, keď požiadala Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo o posúdenie súladu svojho vnútorného systému kvality so štandardmi agentúry. Ide o významný krok na ceste k zvyšovaniu kvality poskytovaného vzdelávania. Rovnako sa univerzita zúčastnila Periodického hodnotenia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti, ktoré za účasti zahraničných posudzovateľov uskutočnilo ministerstvo školstva. Výsledky boli už zverejnené a ukazujú na výraznú pozíciu univerzity vo vybraných oblastiach humanitných a spoločenských vied, predovšetkým pedagogických, historických, právnych, v oblasti vizuálneho umenia a teórie o ňom i v oblasti teológie a sociálnej práce.

Univerzita je členom jediného oficiálne registrovaného konzorcia univerzít na Slovensku – Konzorcia slovenských univerzít U10+ a aktuálne rokuje o členstve v medzinárodnom konzorciu univerzít.

rené bílik

Právnická fakulta najlepšia v právnych vedách, pripomenie si štvrťstoročie svojej existencie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výsledky periodického hodnotenia výskumnej vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, ktorému sa po prvýkrát podrobili všetky slovenské vysoké školy a SAV v oblastiach, v ktorých vykonávajú výskum, vývoj, či inú tvorivú činnosť.

Profil kvality vedeckej činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave bol nezávislou hodnotiteľskou komisiou zloženou výlučne zo zahraničných odborníkov ohodnotený najvyššie zo všetkých inštitúcií, vykonávajúcich výskum v oblasti právne vedy. Presne 80% publikačných výstupov zaradila hodnotiteľská komisia do najvyšších kategórií medzinárodnej (44%), významnej medzinárodnej (28%) a dokonca svetovej kvality (8%), informuje prodekanka právnickej fakulty pre vzdelávanie Ingrid Lanczová.

Publikačné výstupy boli hodnotené z hľadiska ich originality (ako výstup prispieva k porozumeniu, znalostiam a tvorivej činnosti v príslušnej oblasti výskumu), významnosti (ako výstup ovplyvnil alebo má potenciál ovplyvniť poznanie a vedecké myslenie) a rigoróznosti (ako výstup demonštruje intelektuálnu súvislosť a integritu).

Právnická fakulta sa teší z úspechov svojich študentov, z ktorých možno spomenúť napríklad:

- ocenenie Martina Pogádla ako Študentskej osobnosti Slovenska v kategórii právo v ak. roku 2021/2022

- postup študentov do semifinále na All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition v Ľubľane, november 2022 (Ivan Vu Nhu, Patrik Ondrejech, Simona Perečinská)

- účasť študentov na Phillip C. Jessup International Moot Court Competition, European Friendly, Budapešť, marec 2022 (Patrik Ondrejech, Viliam Michalík, Adriana Slezáková)

- výhru 1. miesta v česko-slovenskom kole Rímskoprávneho moot courtu, apríl 2022 (Martin Jozef Ferenc, Marek Nekoraník,Timotej Práznovský)

- výhru 3. miesta v sekcii Súkromné právo, autorské právo, pracovné právo, rodinné právo (Michaela Sklenárová) a 3. miesta v sekcii Teória práva, ústavné právo, ľudské práva (Michal Horský) na Československom kole o najlepšiu študentskú prácu v rámci Študentskej vedeckej a odbornej činnosti 2022 v Košiciach a i.

Ako ďalej dodáva I. Lanczová, rok 2022 bol mimoriadne bohatý na rôzne podujatia, osobitne možno spomenúť napr. Trnavské právnické dni s témou Reformy v práve, justícii a verejnej správe, ďalej konferenciu v spoluorganizácii s Potravinárskou komorou Slovenska na tému Aktuálne trendy v potravinovom práve 2022, konferenciu katedry občianskeho a obchodného práva v spolupráci s Ústavom státu a práva Akademie věd ČR na tému Korporačné spory a i.

V roku 2023 plánuje fakulta pokračovať v zabezpečovaní kvality vzdelávania a vedeckej činnosti a v podporovaní praktickej výučby spestrenej o množstvo odborných a spoločenských podujatí ako aj možností stáží a súťaží pre študentov. Napríklad nás čaká XVI. ročník Lubyho právnických dní, rozširujeme tiež spoluprácu so zahraničnými univerzitami, čím kladieme dôraz na internacionalizáciu vedy a vzdelávania, ale rovnako kladieme dôraz aj na profesijnú etiku a sociálny a environmentálny rozmer misie našej fakulty. Viaceré z podujatí budeme usporadúvať pri príležitosti 25. výročia založenia obnovenej právnickej fakulty, ktoré si fakulta bude pripomínať počas celého roku 2023.

ingrid lanczová

Tridsaťročná pedagogická fakulta s rastúcim počtom študentov vo všetkých formách a stupňoch

Medzi tridsaťročných sa pridala aj pedagogická fakulta, ktorá patrí medzi zakladateľské fakulty Trnavskej univerzity - vznikla ešte v septembri 1992 a túto udalosť si pripomenuli slávnostnou akadémiou v závere kalendárneho roka 2022.

V hodnotení tvorivej činnosti sa pedagogická fakulta nachádza medzi excelentnými pracoviskami, pripomína jej dekanka Viera Peterková. Medzi vlaňajšie úspechy fakulty určite patrí zosúladenie vnútorného systému kvality, zosúladenie študijných programov a habilitačných a inauguračných konaní a jeden z najvyšších profilov kvality v periodickom hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, realizovanom systémom VER 2022 za hodnotené obdobie 2014-2019.

Dekanka pedagogickej fakulty tiež oceňuje, že ani napriek klesajúcemu počtu maturantov sa neznížil počet prihlášok. Zvýšil sa počet študentov vo všetkých formách a stupňoch štúdia na pedagogickej fakulte na 2465 študentov, čo dokladuje aj nárast počtu študentov TRUNI v posledných rokoch. Je nás čoraz viac! 

"Zvýšil sa počet aj objem domácich, ale aj zahraničných grantov získaných pedagogickou fakultou," pridáva V. Peterková. A čo fakulta plánuje? Chcú rekonštruovať strechu na svojej budove a tiež vytvoriť zelenú strechu na budove právnickej fakulty. Dekanka si tiež kladie za cieľ získať možnosť akreditácie študijných programov vnútorným hodnotením, udržať stabilné pracovné prostredie napriek inflácii a nárastu cien energií, udržať excelentné postavenie v oblasti tvorivej činnosti a udržať, resp. zvýšiť záujem uchádzačov a študentov o štúdium na Trnavskej univerzite. V neposlednom rade tiež zvýšiť vplyv fakulty v regióne, podporu absolventov pedagogickej fakulty a zlepšiť kontakt s praxou prostredníctvom plánovaných regionálnych centier podpory učiteľov.

doc. viera peterková

Filozofická fakulta najlepšia v historických vedách, pokračujúci výskum

Tridsiatich rokov sa dožila v roku 2022 aj filozofická fakulta, konštitutívna fakulta Trnavskej univerzity, ktorú založili v roku 1992 ako fakultu humanistiky. Počas osláv nechýbala slávnostná akadémia, ktorej súčasťou bola inaugurácia dekana Erika Hrnčiarika v druhom funkčnom období. Za najvýznamnejšie úspechy filozofickej fakulty jej dekan považuje taktiež výsledky periodického hodnotenia VVUČ za roky 2015 až 2019. "V historických vedách a vedách o umení sme skončili ako najlepší z vysokých škôl na Slovensku. Na tomto úspechu sa podieľali pracovníci katedier dejín a teórie umenia, histórie a klasickej archeológie," vysvetľuje E. Hrnčiarik.

Medzi ďalšie úspechy môžeme zaradiť zosúladenie študijných bakalárskych a magisterských programov dejiny a teória umenia, filozofia, história, klasická archeológia, politológia, sociológia, psychológia a PhD. programov dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry, klasická archeológia, slovenské dejiny, filozofia, teória a metodológia sociológie, psychológias kritériami vydanými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo. Fakulte sa tiež podarilo zosúladenie habilitačných a inauguračných konaní v odboroch dejiny a teória umenia, filozofia, slovenské dejiny, klasická archeológia, psychológia.

Ako po minulé roky, ani v roku 2022 nechýbali viaceré vedecké a výskumné aktivity. Spomeňme aspoň niektoré: realizácia interdisciplinárnych výskumov orientovaných na ohrozené slovenské lokality pod vodnou hladinou, slovacikálny výskum vo Vatikánskom tajnom archíve, projekt zameraný na riešením etických problémov spojených s umelou inteligenciou, odborná gescia výstavy PETER MICHAL BOHÚŇ (1822 - 1879) MALIAR VĽÚDNEHO ŠTETCA v Liptovskej galérii, výskum postraumatického rozvoja u doliečených onkologických pacientov, realizácia projektu podpora prenositeľných pracovných kompetencií pre trh, objav zaniknutého rímskeho mosta v Iži či výskum novovekého kostola sv. Michala v Trnave.

Cenu Fénix získal Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Modre ako kultúrna pamiatka roka. Na jeho obnove sa podieľala katedra klasickej archeológie. Cena bola udelená za príkladnú obnovu a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky. Spomeňme ešte výskum Dolnokrupských Chotekovcov a ich potomkov od začiatku 19. storočia do súčasnosti a udelenie titulu doctor honoris causa profesorovi Jánovi Grácovi

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.