Skočiť na hlavný obsah

Inovovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

image-20220330111755-1

Inovovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

Trnavská univerzita v Trnave realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje od októbra 2021 projekt s názvom „Inovovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave rozvojom personálnych kapacít, revíziou vnútorných predpisov a aktov univerzity a systémovým vzdelávaním vo forme e-learningových kurzov“ na základe schválenej žiadosti o NFP z MŠVVaŠ SR podanej v rámci výzvy: OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01 - Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

Projekt, ktorý sa realizuje je primárne zameraný na inovácie, posilnenie funkčnosti vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „vnútorného systému“), zvyšovanie informovanosti a vzdelávanie o vnútornom systéme univerzity a jeho implementácií prostredníctvom zaškolenia zainteresovaných osôb vo forme interného vzdelávania z rámcových i špecifických oblastí zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Projektom sa dosiahne kvalitatívne i kvantitatívne vyšší stupeň zapojenia relevantných zainteresovaných strán do zabezpečovania kvality na Trnavskej univerzite v Trnave v súlade s potrebou uplatňovania európskych a národných požiadaviek a štandardov kvality v sektore vysokých škôl, legislatívy v oblasti vysokých škôl a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

Hlavná aktivita projektu, ktorou je rozvoj personálnych kapacít pre inovácie a revidovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave a zvyšovanie kompetencií zainteresovaných osôb formou interného vzdelávania, sa bude realizovať prostredníctvom deviatich podaktivít ktoré sú rozdelené na:

I.         Personálne podaktivity 

01        Vytvorenie jednej novej pracovnej pozície Analytik na organizačnom úseku Oddelenie pre analýzu a stratégiu v oblasti zabezpečovania kvality Trnavskej univerzity v Trnave

02        Reprofilizácia jedného existujúceho pracovného miesta odborný referent pre analýzu a stratégiu v oblasti zabezpečovania kvality

 

II.        Podaktivity revidovania a inovovania vnútorného systému cez revíziu vnútorných predpisov a aktov univerzity

03        Tvorba a revízia vnútorných predpisov univerzity

04        Príprava podkladov univerzity pre hodnotenie kvality vzdelávacej, tvorivej a súvisiacich činností

05        Revízia efektívneho systému zosúlaďovania študijných programov podľa štandardov vzdelávania, príprava podkladov pre hodnotenie kvality podľa indikatívnych ukazovateľov v oblasti poskytovaných študijných programov

06        Zabezpečenie tlačovej podoby hlavných vnútorných predpisov z oblasti kvality vysokoškolského vzdelávania

07        Prekladateľská činnosť – preklady dokumentácie vnútorného systému univerzity do anglického jazyka

 

III.      Vzdelávacie podaktivity

08        Vytvorenie e-learningových vzdelávacích kurzov pozostávajúcich z digitálnych prezentácií, náučných, informačných a vzdelávacích videí na platforme MOODLE.

09        Realizácia vzdelávacieho podujatia formou workshopu (priamou prezenčnou alebo online formou cez MS Teams so zverejnením archivovaného záznamu)

Projekt je zameraný na štyri cieľové skupiny:

1. manažment vysokých škôl;

2. študenti vysokých škôl;

3. vysokoškolskí učitelia

4. zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja. 

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 177 975,95 Eur

Celkové oprávnené výdavky projektu: 187 343,11 Eur

Realizácia aktivít projektu: 10/2021 - 06/2023

Informácie o riešení projektu budú zverejňované na webovej stránke univerzity, podstránke „Vnútorný systém kvality“.

-------------

Základná údaje o projekte:

Názov projektu

Inovovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave rozvojom personálnych kapacít, revíziou vnútorných predpisov a aktov univerzity a systémovým vzdelávaním vo forme e-learningových kurzov.

ITMS:

NFP312010BLB4

Kód výzvy:

OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01 - Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

Operačný program:

312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Prioritná os:

312010 - 1. Vzdelávanie

Konkrétny cieľ:

312010031 - 1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce

Maximálna výška nenávratného finančného prostriedku

177 975,95 Eur

Celkové oprávnené výdavky projektu

187 343,11 Eur

Prijímateľ/partner projektu:

Prijímateľ 

Realizácia aktivít projektu:

10/2021 - 06/2023

Obdobie udržateľnosti projektu:

06/2023 – 12/2028

Stručný popis projektu:

Projekt je primárne zameraný na inovácie, posilnenie funkčnosti vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „vnútorného systému“), zvyšovanie informovanosti a vzdelávanie o vnútornom systéme univerzity a jeho implementácií prostredníctvom zaškolenia zainteresovaných osôb vo forme interného vzdelávania z rámcových i špecifických oblastí zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Projektom sa dosiahne kvalitatívne i kvantitatívne vyšší stupeň zapojenia relevantných zainteresovaných strán do zabezpečovania kvality na Trnavskej univerzite v Trnave v súlade s potrebou uplatňovania európskych a národných požiadaviek a štandardov kvality v sektore vysokých škôl, legislatívy v oblasti vysokých škôl a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

Cieľ projektu bude dosiahnutý vytvorením novej pracovnej pozície pre implementáciu a rozvoj vnútorného systému so zameraním na analyzovanie, sledovanie a vyhodnocovania vybraných súborov ukazovateľov a reprofilizáciou jednej existujúcej pozície, tvorbou, revíziou a aktualizáciou vnútorných predpisov univerzity, vytvorením podkladov pre hodnotenie kvality vzdelávania, úpravou študijných programov na základe revízie efektívneho vnútorného systému zosúlaďovania podľa štandardov, a podporou zainteresovaných osôb systémovým vzdelávaním vo forme e-learningových kurzov a vzdelávacích podujatí. Tieto aktivity budú základnou platformou pre funkčnosť vnútorného systému a poskytované digitálne vzdelávanie zabezpečí dlhodobú udržateľnosť projektu.

Webová stránka projektu:

www.truni.sk

Projektový manažér:

PhDr. Adriana Krupová, PhD.