Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Zoznam navrhnutých kandidátov na doplňujúcu voľbu zástupcov študentov TU v Trnave do ŠRVŠ SR