Skočiť na hlavný obsah

Výzva na výberové konanie na zamestnanecké mobility v akad. roku 2022/2023 v rámci programu Erasmus+ pre zamestnancov rektorátu

Milé kolegyne, milí kolegovia,

máte možnosť prihlásiť sa na mobilitu v rámci programu Erasmus+ za účelom školenia.

Mobilitu je možné absolvovať v období od 1. februára 2023 do 31. júla 2023. Dĺžka trvania mobility je 5 dní / 1 mobilitu. K ceste je možné pripočítať 1 deň na cestu (okrem ciest do Českej republiky).

Všetci záujemcovia o mobilitu za účelom školenia (nepedagogickí zamestnanci rektorátu) sú zároveň povinní v prihláške k výberovému konaniu uviesť aj prijímajúcu inštitúciu, prípadne jej alternatívu, na ktorej plánujú absolvovať mobilitu. Prijímajúca inštitúcia musí byť jednou z Erasmus+ partnerských inštitúcií Trnavskej univerzity alebo inštitúcia, ktorá ponúka školenia a je začlenená do programu Erasmus+. Záujemcovia si môžu vyberať inštitúcie iba v rámci Európskej únie a pridružených krajín (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sk/programme-guide/part-a/eligible-countries).

Povinnou súčasťou prihlášky k výberovému konaniu je aj životopis a motivačný list v anglickom jazyku (pre mobility okrem Českej republiky) zahŕňajúci rámcový program mobility, ako aj prínos mobility pre Trnavskú univerzitu. Uchádzač zároveň uvedie v motivačnom liste aj súvis danej mobility s jeho odborným zameraním na Trnavskej univerzite spolu s predbežným termínom realizácie mobility.

Uchádzači, ktorí budú vybraní na mobilitu za účelom školenia, sú zároveň povinní zúčastniť sa diseminačného stretnutia po absolvovaní mobility, alebo napíšu článok do univerzitného časopisu.

Všetci záujemcovia, ktorí sa budú uchádzať o mobilitu, predložia svoje prihlášky a potrebné dokumenty najneskôr do 31.12.2022 na oddelenie vonkajších vzťahov.

Kritériá predvýberov zamestnancov:

  • kvalita predloženého plánu mobility
  • motivácia zamestnanca ísť na mobilitu
  • prínos mobility pre príslušné oddelenie Trnavskej univerzity
  • znalosť cudzieho jazyka

Pri výbere účastníkov na mobilitu programu Erasmus+ univerzita vychádza z rozvojových zámerov príslušných pracovísk.

Školenia je možné nájsť na tejto stránke: http://staffmobility.eu/

Na mobility dostane vybraný účastník tzv. finančný grant, ktorý zahŕňa podporu na cestovné náklady a individuálnu podporu podľa aktuálnych sadzieb uvedených v pripojených tabuľkách.

mobilita

 

Poznámka: suma na deň v tabuľke vyššie x počet dní mobility.

mobilita

Z programu Erasmus+ je možné uhradiť len cestovné náklady podľa tabuľky vyššie, ak kurz zahŕňa aj poplatok, tento je platený z prostriedkov oddelenia, ktoré zamestnanca na mobilitu vysiela. Každá zahraničná cesta spadá pod schválenie v zmysle Smernice č.8/2016 a jej dodatkov.

Všetky tlačivá, ktoré je potrebné vyplniť ako Prihláška a Program mobility sa nachádzajú na tomto linku: https://www.truni.sk/mobilita-pracovnikov-vs