Skočiť na hlavný obsah

Výzva na predkladanie návrhov na kandidátov/kandidátky na členov/členky Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave vyhlasuje v súlade s § 40 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) výzvu na predkladanie návrhov na kandidátov/kandidátky na členov/členky Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „správna rada“).

V zmysle § 40 ods. 3 zákona o vysokých školách členmi správnej rady sú najmä významné vedecké osobnosti alebo umelecké osobnosti, predstavitelia verejného života na celoštátnej úrovni alebo na regionálnej úrovni a významní predstavitelia podnikateľskej oblasti v súlade s poslaním verejnej vysokej školy alebo osoby, ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

Navrhovaný/á kandidát/kandidátka musí mať v zmysle § 40 ods. 3 zákona o vysokých školách (i) najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, (ii) najmenej štyri roky praxe v riadení v právnickej osobe a (iii) schopnosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

Právo navrhovať kandidátov/kandidátky na členov/členky správnej rady majú právnické osoby zapísané do registra mimovládnych neziskových organizácií, obce, samosprávne kraje, Slovenská akadémia vied, verejné výskumné inštitúcie a ďalšie právnické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých škôl, reprezentatívne združenia zamestnávateľov, múzeá, galérie a divadlá.

V zmysle § 40 ods. 4 zákona o vysokých školách je funkcia člena/členky správnej rady nezlučiteľná s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, štátneho tajomníka, rektora, prorektora, dekana a vedúceho súčasti vysokej školy, ktorá nie je fakultou; členmi správnej rady nesmú byť ani ich závislé osoby. Ďalej je funkcia člena/členky správnej rady nezlučiteľná so štátnozamestnaneckým pomerom v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, s pracovným pomerom s ministerstvom alebo ním zriadenou rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, s členstvom v akademickej obci Trnavskej univerzity v Trnave a s členstvom v správnej rade inej vysokej školy. Študentská časť akademického senátu môže voliť príslušného člena/členku správnej rady aj z členov akademickej obce Trnavskej univerzity v Trnave okrem členov/členiek akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave.

Spôsob predkladania návrhov

Návrh na kandidáta/kandidátku na člena/členku správnej rady musí obsahovať:

  • údaje o navrhovateľovi (názov subjektu, kategória subjektu v zmysle § 40 ods. 3 zákona o vysokých školách, adresa navrhovateľa, údaje o štatutárovi/kontaktnej osobe za navrhovateľa),
  • údaje o navrhovanej osobe (meno, priezvisko, titul, dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje),
  • profesijný životopis navrhovanej osoby,
  • súhlas navrhovanej osoby s kandidatúrou (vzor súhlasu na stiahnutie),
  • čestné vyhlásenie navrhovanej osoby o skutočnosti, že spĺňa podmienky v zmysle § 40 ods. 3 zákona o vysokých školách a že neexistuje iná zákonná prekážka nezlučiteľnosti funkcií podľa § 40 ods. 4 zákona o vysokých školách (vzor čestného vyhlásenia na stiahnutie).

Návrhy na kandidátov/kandidátky na členov/členky správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave je možné predkladať Akademickému senátu Trnavskej univerzity v Trnave v písomnej forme a v zalepenej obálke označenej heslom „Návrh na kandidáta na člena/členku správnej rady“ na adresu:

doc. JUDr. Peter Varga, PhD.
predseda Akademického senátu

Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23
918 43 Trnava

Termín predkladania návrhov: do 25. októbra 2022

Vyhodnotenie návrhov, voľba v akademickom senáte, verejné vypočutie, vyjadrenie ministra školstva

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave z doručených návrhov na kandidátov/kandidátky na člena/členku správnej rady zvolí päť kandidátov/kandidátok, pričom z toho dvoch kandidátov/dve kandidátky volí jeho študentská časť.

Po voľbe kandidátov/kandidátok zorganizuje Trnavská univerzita v Trnave verejné vypočutie kandidátov/kandidátok.

Po verejnom vypočutí kandidátov/kandidátok predloží predseda Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave  na vyjadrenie ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky návrh kandidátov/kandidátok zvolených Akademickým senátom Trnavskej univerzity v Trnave. Ak sa minister školstva k návrhu nevyjadrí do 30 dní odo dňa jeho predloženia, platí, že sa vyjadril. Po uplynutí tejto lehoty rozhodne Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave tajným hlasovaním o potvrdení alebo o nepotvrdení voľby a minister školstva vymenuje členov/členky správnej rady alebo odmietne kandidátov. Ak Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave nepotvrdí voľbu niektorého kandidáta/kandidátky alebo ak minister školstva nevymenuje niektorého kandidáta/kandidátku, opakuje sa postup z pôvodne doručených návrhov na kandidátov/kandidátky na členov/členky správnej rady.

V Trnave dňa 11. októbra 2022