Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Výchova a vzdelávanie: v tomto poradí!

V nadväznosti na vyhlásenie akademickej iniciatívy na podporu výchovy k dobrým vzťahom a hodnotám Spoločne za dobrý život našich detí zverejňujeme aj výzvu pre podporné a stavovské organizácie, ktorú môžete podpísať tu.

Výchova a vzdelávanie: v tomto poradí!

Otvorená výzva aktérov pôsobiacich vo výchove a vzdelávaní ministrovi školstva v prospech posilnenia výchovnej funkcie školy a statusu výchovných predmetov v školách

My, podpísaní rodičia, pedagógovia, akademici, vedúci pracovníci v školstve, učitelia, odborníci z prostredia tretieho sektora, zástupcovia stavovských organizácií a podporovatelia pozitívnych zmien v školstve, si s vážnosťou všímame rastúce negatívne dopady pandemickej situácie na kvalitu života našich detí, ktorá je ohrozená nielen v oblasti učebných výkonov, ale predovšetkým v oblastiach ich sociálno-emocionálneho a duchovného zdravia.

Pribúdajú tvrdé empirické dôkazy o tom, že dlhodobá izolácia a radikálne obmedzenie sociálnych kontaktov, sprevádzané nadmernou expozíciou detí digitálnym technológiám s často nekontrolovaným obsahom na internetových stránkach a sociálnych sieťach, vedú k výraznému nárastu depresívnych symptómov, osamelosti, k zažívaniu stresu, existenčnej úzkosti, domáceho násilia a k poklesu základných emocionálno-sociálnych zručností, mravnej orientácie a morálnej sily (nádeje, optimizmu, zmysluplnosti života).

V tomto kontexte registrujeme snahy ministerstva školstva o redukciu niektorých výchovných predmetov a nejasné úvahy nad budúcnosťou vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty.

Osobný, sociálny, hodnotový či spirituálny rozmer dieťaťa a mladého človeka je, prirodzene, rozvíjaný celým spektrom interakcií v škole a je žiaduce, aby k nemu v interdisciplinárnej spolupráci prispievali všetky vyučovacie predmety. No je zároveň z našich skúseností zrejmé, že žiaci a študenti potrebujú priestor pre explicitné pomenovanie vlastného prežívania; priestor pre reflexiu hodnôt; priestor, v ktorom relevantné obsahy iných predmetov dostanú hlbší význam; priestor, kde dieťa a mladý človek môže zanechať niektoré nefunkčné stratégie správania sa a nacvičiť nové; priestor pre zážitkové posilňovanie prosociálneho uvažovania a správania, kooperácie a pozitívnej klímy... (Podobne ako gramatika slovenského jazyka potrebuje vlastný priestor, hoci sa implicitne vyučuje na každom jednom predmete, ak sa učitelia vyjadrujú gramaticky správne a učebnice sú písané bezchybne).

Výchovné predmety zároveň slúžia ako nástroje základnej prevencie, pretože poskytujú čas, prostredie, obsahy a metódy, skrze ktoré môže učiteľ identifikovať vynárajúce sa vzťahové problémy medzi žiakmi alebo naopak, posilňovať pozitívne silné stránky triedneho spoločenstva.

Etická výchova, náboženská výchova, ale aj hudobná a výtvarná výchova nie sú sekundárnymi (v porovnaní s tzv. ťažiskovými predmetmi). Práve oni majú potenciál osvetľovať zmysel učenia sa nie iba ako pragmatického nástroja pre „uplatnenie sa na trhu práce“, ale ako napĺňanie plnohodnotného životného projektu človeka a v istom zmysle aj ako napĺňanie morálneho záväzku voči sebe a druhým. Vnútorná motivácia učiť sa je viac postavená na hodnotách, identite, vzťahovom charaktere človeka a sociálnej opore, než na externých stimuloch.

Prípadným presunutím pod oblasť Človek a spoločnosť sa etika a náboženstvo môžu stať len sociologickými či filozofickými obsahmi, na ktoré sa bude nazerať neosobne, špekulatívne, odťažito, bez akéhokoľvek dopadu na morálny charakter dieťaťa, jeho mentálne zdravie, či sociálno-emocionálne zručnosti. Negatívne by to ovplyvnilo aj vytváranie dobrých medziľudských vzťahov v školách.

Sme presvedčení, že aj mimo pandemickej situácie sa prínos výchovných predmetov nedá inými školskými predmetmi nahradiť, no vzhľadom na aktuálnu situáciu je ich potrebnosť nespochybniteľná. V tomto kontexte sa nám zdajú (nejasne komunikované) úmysly ministerskej kurikulárnej stratégie ťažko zdôvodniteľné.

Preto sa obraciame na vedenie ministerstva školstva, ktoré je zodpovedné za spoločenský a odborný zásah do kurikula, aby relevanciu diskusie o pozícii výchovných predmetov vo vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty posilnilo o kľúčových aktérov v tejto téme, spolutvorcov programov a štandardov, výskumníkov pracujúcich v tejto oblasti a ďalších relevantných odborníkov. Predovšetkým však, aby nepripustilo redukciu týchto predmetov, ktorá by znamenala významné oslabenie výchovnej funkcie školy, ale naopak, aby zvažovalo, akým spôsobom posilniť status všetkých výchovných predmetov, vrátane výtvarnej/estetickej či hudobnej výchovy, ktoré napomáhajú plnohodnotnému rozvoju dieťaťa a mladého človeka v celom spektre jeho humánnosti. Pripomíname, že všetky zásadné odborné a legislatívne dokumenty uvádzajú dva základné pojmy – VÝCHOVA a VZDELÁVANIE – v tomto poradí, čo jasne odzrkadľuje základné hodnotové nastavenie školského systému ako takého...

Touto výzvou podporujeme aj vyhlásenie odborníkov z oblasti náboženskej a etickej výchovy Spoločne za dobrý život našich detí zo dňa 08.03.2021.

 

Tu môžete podporiťvýzvu pre stavovské organizácie

 

Chcete študovať učiteľstvo náboženskej či etickej výchovy? Podajte si prihlášku do 31. marca 2021!

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!