Skočiť na hlavný obsah

Spoločne za dobrý život našich detí

Vyhlásenie akademickej iniciatívy na podporu výchovy k dobrým vzťahom a hodnotám

My, podpísaní pedagógovia, akademici, odborníci a metodici výučby ťažiskových výchovných predmetov na slovenských školách, si v každodennej školskej a edukačnej realite všímame potrebu a dopyt našich žiakov a študentov, ale aj ich rodičov a zodpovedných učiteľov, po takých pedagogických prístupoch,

 • ktoré im poskytujú vnímavú duševnú, sociálno-kultúrnu a duchovnú oporu,     
 • ktoré im pomáhajú zorientovať sa v súčasnom pluralitnom a diskutujúcom svete,
 • ktoré dokážu dešifrovať riziká duševnej a morálnej úzkosti, stresu, depresie a rezignácie a prispievajú k ich prevencii,
 • ktoré ich začleňujú do spoľahlivých sociálnych a kultúrnych vzťahov a umožňujú im aktívne sa spolupodieľať na utváraní komunít,
 • ktoré im sprostredkujú kultivovanie vlastného presvedčenia, na pozadí overených civilizačných rámcov, bez uchyľovania sa k extrémistickým, radikalistickým a asociálnym postojom,
 • ktoré významne prispievajú k formovaniu ich osobností, budovaniu ich charakterov, rozvíjaniu ich zmyslu pre prosociálne vzťahy a k preberaniu zodpovednosti za spoločný budúci život.

Situácia žiakov, sprostredkovaná početnými aktuálnymi výskumami, ale aj praktickými skúsenosťami z našich škôl počas dištančného vzdelávania, nám poukazujú na zjavnú potrebu zdôrazniť, skvalitniť a posilniť ľudsko-hodnotový pilier v edukačnom systéme slovenských škôl. Táto potreba tu bola vždy, no mimoriadne sa zvýraznila práve v situácii pandemickej krízy, ktorá uzavrela žiakov do pseudosociálneho sveta, pred obrazovky počítačov a mobilov. Pritom sme presvedčení, že sa ešte nástojčivejšie bude ukazovať v čase sociálnej a mravnej rekonvalescencie, po ktorej všetci túžime.

S úmyslom prispieť k dobru detí, rodín a celej spoločnosti a opierajúc sa o našu odbornú skúsenosť poukazujeme na to, že prvky charakterového vzdelávania, osobnostnej kultivácie a morálno-hodnotovej výchovy, ktoré môžu byť prítomné v rôznych predmetoch a medzipredmetových vzťahoch, nachádzajú svoje koncepčné ťažisko v predmetoch etická a náboženská výchova, združených v tzv. vzdelávacej oblasti človek a hodnoty. Práve dnes je mimoriadne potrebné zamerať pozornosť na kvalitnú výučbu týchto školských predmetov a posilniť ich postavenie vo výchovno-vzdelávacej praxi slovenských škôl. Vyhlasujeme to s vedomím vzájomnej komplementarity, spolupráce a podpory oboch predmetov, náboženskej a etickej výchovy.

Preto sa uvážene, vo vzájomnej zhode a s ohľadom na dobro žiakov a študentov so žiadosťou OBRACIAME

 • na štátnych a verejných predstaviteľov školských a vzdelávacích politík na Slovensku, aby pri pokusoch o reformovanie systému výchovy a vzdelávania bola problematika mravnej a hodnotovej výchovy jednou z ústredných tém a aby nepodľahli prípadným tlakom na jej marginalizáciu, 
 • na reprezentantov ministerstva školstva a štátnych rezortných organizácií, aby zachovali a zvýraznili miesto vzdelávacej oblasti človek a hodnoty a príslušných predmetov etická výchova a náboženská výchova,
 • na zodpovedných predstaviteľov štátu a cirkví, aby svojou autoritou podporili praktickú spoluprácu a vzájomné obsahové a didaktické prelínanie etickej a náboženskej výchovy, mimo akýchkoľvek antagonizmov,
 • na riaditeľov a vedúcich pracovníkov škôl, aby pri budovaní kultúry vlastnej školy mali na zreteli záujem koncepčne podporovať rozvoj dobrých, prosociálnych, podnetných, slobodných a zodpovedných vzťahov medzi: zamestnancami navzájom; zamestnancami a žiakmi; žiakmi navzájom; zamestnancami, žiakmi a rodičmi,    
 • na riaditeľov a vedúcich pracovníkov škôl, aby vo vzdelávacích programoch svojich inštitúcií vytvorili adekvátny priestor na kvalitnú realizáciu etickej a náboženskej výchovy a na pestovanie reálnej medzipredmetovej spolupráce v oblasti rozvíjania charakteru žiakov,
 • na učiteľov všetkých predmetov, aby pri vyučovaní vlastných odborných disciplín integrovali prvky morálnej výchovy a aby aj s týmto zámerom pestovali medzipredmetové vzťahy,
 • na učiteľov etickej a náboženskej výchovy, aby aktívne kultivovali vzájomný dialóg, praktickú spoluprácu a aby pri výučbe postupovali vo vzájomnej koordinácii,
 • na učiteľov etickej a náboženskej výchovy, aby využívali všetky možnosti skvalitnenia svojej práce prostredníctvom ďalšieho vzdelávania a výmenou skúseností na stretnutiach učiteľov daných predmetov,
 • na učiteľov etickej a náboženskej výchovy, aby ponúkali svoju expertnosť v oblasti charakterovej a hodnotovej výchovy pri vytváraní pozitívnej dialogickej atmosféry školy a pri budovaní jej kultúry,
 • na vysokoškolských pedagógov, ktorí pripravujú budúcich učiteľov a vychovávateľov, aby svojim študentom vštepovali zásadu spojitosti vzdelávania a výchovy, integrálneho rozvíjania všetkých ľudských dimenzií, bez redukovania na len niektoré z nich,
 • na rodičov detí, aby v snahe o ich dobrú výchovu spolupracovali s hodnotnými ponukami školy v oblasti starostlivosti o morálny charakter žiakov a aby v tomto duchu aktívne oslovovali predstaviteľov školy pri nastavovaní výchovno-vzdelávacích koncepcií.               

  Vyhlásenie dávame s uistením o tom, že sme pripravení ďalej niesť vlastný diel zodpovednosti za toto úsilie.

V Trnave 8. marca 2021

doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. – PdF TU v Trnave, garant študijného programu ETV, teoretik ETV, autor publikácií k ETV

doc. ThDr. Tibor Reimer, PhD. – RKCMBF UK BA, teoretik a didaktik NBV, predseda ústrednej predmetovej komisie pre NBV pri ŠPÚ, autor publikácií k NBV

Mgr. Ivan Podmanický, PhD. – PdF TU v Trnave, senior metodik ETV, predseda ústrednej predmetovej komisie pre ETV pri ŠPÚ, autor publikácií k ETV

doc. Ján Kaliský, PhD. – PF UMB v Banskej Bystrici, garant študijného programu ETV, teoretik a autor publikácií pre ETV, člen ústrednej predmetovej komisie pre ETV pri ŠPÚ

doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD. – FF UKF v Nitre, garantka študijného podprogramu NBV, teoretička NBV, autorka publikácií k NBV

doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD. – FF UKF v Nitre, garant študijného podprogramu ETV, metodik ETV, člen ústrednej predmetovej komisie pre ETV pri ŠPÚ

prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD. – TF TU v Trnave, garant študijného programu NBV

doc. PhDr. Emília Fulková, CSc. – RKCMBF UK BA, teoretička všeobecnej didaktiky, autorka publikácií k NBV

Mgr. Roman Vitko, PhD. – riaditeľ Katolíckeho pedagogického a katechetického centra

doc. Mgr. Martin Brestovanský, PhD. – PdF TU v Trnave, metodik ETV, autor publikácií k ETV

Mgr. Anna Sádovská, PhD. – PdF TU v Trnave, metodička ETV, autorka publikácií k ETV

Mgr. Marek Wiesenganger, PhD. – PdF TU v Trnave, teoretik ETV, autor publikácií k ETV

PaedDr. Oľga Križová – spoluzakladateľka ETV na Slovensku, autorka metodických príručiek ETV, býv. pracovníčka MPC Bratislava a ŠPÚ za ETV a NBV

Mgr. Daniela Veselá – tajomníčka pre školstvo a vzdelávanie ECAV na Slovensku

 

Tu môžete podporiť výzvu pre stavovské organizácie

 

Chcete študovať učiteľstvo náboženskej či etickej výchovy? Podajte si prihlášku do 31. marca 2021!

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!