Skočiť na hlavný obsah

Príkaz rektora TU č. 1/2021 – regulovaný režim na pracoviskách

Príkaz rektora TU č. 1/2021

– regulovaný režim na pracoviskách umiestnených v budovách TU v Trnave ako súčasť preventívnych opatrení k zníženiu rizika nákazy koronavírusom CoV – 19

 

        V súlade s opatreniami, ktoré prijala Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 808 zo dňa 31. 12. 2020 a ktoré bolo zverejnené v Zbierke zákonov pod číslom 453/2020, vydávam s účinnosťou od pondelka 11. januára 2021 príkaz na regulovaný pracovný režim na všetkých pracoviskách a vo všetkých budovách Trnavskej univerzity v Trnave. V tejto súvislosti ukladám:

 

Akademickým funkcionárom univerzity – dekanom a prorektorom, kvestorke univerzity, riaditeľom pracovísk a vedúcim oddelení:

 1. Nariadiť zamestnancom výkon práce z domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje.
 2. V prípade zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná, upraviť pracovný režim tak, aby sa predišlo zvýšenej koncentrácii osôb na konkrétnom pracovisku a v budovách univerzity. Optimálny počet zamestnancov v pracovni sú max. dvaja. Takýmto zamestnancom je potrebné vydať potvrdenie zamestnávateľa o nariadenom výkone práce na pracovisku. Vyplnené tlačivo (príloha č. 1 tohto príkazu) zasielajte elektronicky rektorovi univerzity, resp. dekanom fakúlt. V prípade rektorátu a univerzitných pracovísk zasielajú vyplnené tlačivá vedúci zamestnanci za svojich podriadených na adresu: rektor [at] truni.sk. Podpísané tlačivá budú distribuované späť zamestnancom prostredníctvom pracoviska podateľne.
 3. Zabezpečiť na pracovisku optimálne vzdialenosti medzi pracovnými stolmi, najmenej 2 m.
 4. V súlade s hygienickými opatreniami zabezpečiť dostatočné vetranie v miestnostiach a nepoužívať klimatizačné jednotky.
 5. Redukovať prítomnosť zamestnancov z vekovo rizikových skupín na pracovisku len na nevyhnutne potrebný čas.

 

Riaditeľke Univerzitnej knižnice TU v Trnave v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 5. 5. 2020:

 1.  Vzhľadom na to, že cesta do knižnice nie je súčasťou výnimiek z obmedzení podľa ods. B predmetného uznesenia vlády SR, pripraviť pre študentov možnosti alternatívneho prístupu k študijnej literatúre.

Kvestorke univerzity:

 1. Zabezpečiť dezinfekciu spoločných priestorov v budove rektorátu TU a v priestoroch toaliet v pravidelných intervaloch počas dňa.  
 2. Zabezpečiť upratovanie a dezinfekciu aj v budovách fakúlt, a to po dohovore s dekanmi fakúlt, resp. tajomníčkami fakúlt.

Dekanom fakúlt:

 1. Pripraviť v zmysle tohto príkazu vlastné opatrenia, s ohľadom na špecifiká jednotlivých fakúlt.
 2. Pripraviť vlastné príkazy na realizáciu skúškového obdobia za zimný semester aktuálneho akademického roka s tým, že prezenčná forma skúšky sa uskutoční len vo výnimočných prípadoch, ak si to vyžaduje charakter predmetu.

Všetkým zamestnancom:

 1. Vstup do budovy a pohyb v nej sú možné (zamestnancom i osobám, ktoré nie sú zamestnancami univerzity) len v rúškach, prípadne s inak prekrytými hornými dýchacími cestami a po dezinfekcii rúk. Dezinfekcia je k dispozícii pri vstupe do budovy a na pracovisku.
 2. Službukonajúci vrátnik/informátor zmeria všetkých vstupujúcim osobám telesnú teplotu, vedie evidenciu návštev v budovách univerzity, resp. jej súčasti, zaznamená meno návštevníka a meno navštíveného zamestnanca TU. V prípade teploty zvýšenej nad hodnotu 37,0 ℃, neumožní vstup do budovy.
 3. Zamestnanci a prípadní návštevníci sú povinní pri pohybe v budove rektorátu TU a jej súčastí dodržiavať všetky opatrenia hlavného hygienika SR: nosenie rúška, dezinfekciu rúk, dodržiavanie primeraného odstupu najmenej 2 m od ostatných ľudí.
 4. Zamestnanci sú povinní pri vzniku alebo podozrení na vznik akútneho respiračného ochorenia zostať v domácej izolácii s ďalšími povinnosťami, ktoré určil Úrad verejného zdravotníctva, nesmú nastúpiť do práce a súčasne túto skutočnosť bezodkladne oznámia svojmu priamemu nadriadenému. 

       S platnosťou od 11. 1. 2021, v záujme naplnenia ustanovení tohto príkazu, budú zamestnanci rektorátu a pracovísk rektorátu pracovať v striedavom pracovnom režime práce na pracovisku a práce z domácnosti. Za prácu v tomto režime patrí zamestnancovi mzda vo výške 100% funkčného platu. Zamestnancom, u ktorých charakter ich dohodnutej práce neumožňuje prácu z domácnosti a ich prítomnosť na pracovisku nie je odôvodnená, bude v zmysle zákona č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú  niektoré zákony, konkrétne podľa § 250b, ods. 6, oznámená „prekážka v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80% jeho priemerného zárobku (funkčného platu), najmenej však v sume minimálnej mzdy“.

       Zmenu pracovného režimu oznámia vedúci zamestnanci zamestnancom vo svojej priamej riadiacej pôsobnosti, spolu s časovým rozvrhom práce, v zmysle zákona č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, a to najmenej dva dni vopred a s platnosťou najmenej na jeden týždeň.

 

V Trnave: 4. 1. 2021                                                      prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

                                                                                                 rektor TU v Trnave

 

 

 

Príloha č. 1

P O T V R D E N I E

zamestnávateľa o nevyhnutnej prítomnosti a výkone práce zamestnanca na pracovisku

 

zamestnávateľ:                                   Trnavská univerzita v Trnave

sídlo:                                                  Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

súčasť:                                               Rektorát (resp. názov fakulty)

sídlo súčasti:                                      Hornopotočná 23, 918 43 Trnava (resp. adresa pracoviska fakulty)

IČO:                                                   31825249

v zastúpení:                                        prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor univerzity

(resp. dekan fakulty)

kontakty:                                            e-mail: rektor [at] truni.skstyle="color:blue; text-decoration:underline", (resp. dekan),

tel.č.: 033 5939111

 

(ďalej len „zamestnávateľ“)

 

potvrdzuje, že

 

zamestnanec:                                                                       ........................................................

 

dátum narodenia:                                                                   ........................................................

 

adresa bydliska, z ktorého zamestnanec

dochádza do zamestnania:                                                    ........................................................

 

(ďalej len „zamestnanec“)

je ku dňu vydania tohto potvrdenia zamestnancom Trnavskej univerzity v Trnave s miestom pracoviska na adrese Hornopotočná 23, 918 43 Trnava (resp. adresa sídla fakulty).

V zmysle uznesenia vlády SR č. 808 zo dňa 31. 12. 2020 zverejneného v Zbierke zákonov pod číslom 453/2020 zamestnávateľ potvrdzuje, že charakter dohodnutej práce zamestnanca vyžaduje jeho prítomnosť na pracovisku a výkon práce priamo na pracovisku.

Toto potvrdenie sa zamestnancovi vydáva na účely preukázania výnimky zo zákazu vychádzania na cestu do práce a späť ako súčasť opatrení prijatých Príkazom rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2021 zo dňa 4. 1. 2021, ktorý je zverejnený na webovom sídle Trnavskej univerzity v Trnave www.truni.sk.

 

                                                                                                  (pečiatka a podpis)

 

V Trnave ........................                                            .............................................................

meno, priezvisko, tituly rektora TU,                resp. dekana fakulty