Skočiť na hlavný obsah

Pravidlá výberového konania pre odchádzajúcich Erasmus študentov

Výberové konanie študentských mobilít na ďalší akademický rok prebieha  na úrovni jednotlivých fakúlt univerzity zvyčajne koncom predchádzajúceho kalendárneho roka. Každá fakulta je povinná zverejniť na  svojej webovej stránke najneskôr 3 týždne pred termínom výberového konania kritériá pre výber študentov programu Erasmus+ na príslušný akademický rok spolu s prihláškou na  študentskú mobilitu.

Erasmus+ študentom sa môže stať každý študent, ktorý je zapísaný na štúdium na Trnavskej univerzite. Výberového konania sa môže zúčastniť už ako študent prvého ročníka. Erasmus+ mobility za účelom štúdia sa môže zúčastniť len riadne zapísaný študent (denný aj externý), už od letného semestra 1. ročníka Bc. štúdia (v prípade mobility v letnom semestri 1. ročníka Bc. štúdia je možné zúčastniť sa výberového konania v zimnom semestri 1. ročníka Bc. štúdia). 

Výber študentov musí  prebiehať transparentne a výsledky výberového konania musia byť zverejnené.  Všetky požiadavky týkajúce sa výberu študenta musia byť jasne stanovené, zdokumentované a musia byť k dispozícii všetkým účastníkom výberového konania. Výsledky výberového konania musia obsahovať jasné dôvody schválenia ako aj  zamietnutia. Fakulta je povinná oznámiť študentom výsledok výberového konania. Zoznam vybraných študentov a náhradníkov, ako aj zápisnicu z výberového konania spolu s bodovým ohodnotením jednotlivých kritérií výberu študentov doručia fakulty na Oddelenie vonkajších vzťahov Rektorátu TU najneskôr do 20.1. roku, v ktorom sa začína nový akademický rok. Následne úspešní kandidáti kontaktujú Oddelenie vonkajších vzťahov rektorátu. Zodpovedným pracovníkom za odchádzajúce mobility je Ing. Eva Matejovičová Filipová  (033/5939 207, eva.filipova [at] truni.sk). 

Študent, ktorý sa rozhodne vzdať mobility, musí túto skutočnosť písomne ohlásiť na Oddelení vonkajších vzťahov Rektorátu TU najneskôr do 30. marca roku, v ktorom bol nominovaný na mobilitu. Ak tento termín nedodrží, nebude sa môcť zúčastniť výberového konania v ďalších rokoch.