Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Pedagogická fakulta organizovala desiaty ročník doktorandskej konferencie

Na 10. ročníku doktorand­skej konferencie Pedagogickej fakulty TU sa v piatok 7. februára  2020 zišla dvadsiatka doktorandov z oblasti vied o výchove a vzdelávaní zo SR a ČR.

Dopoludnia zazneli dve zaujímavé profesorské prednášky. Prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. z našej katedry anglického jazyka a literatúry predniesol prednášku s názvom Dekonštruktivizmus – úpadok alebo údel humanitných vied? Vedomie holej nemožnosti existencie objektívnej, absolútnej, „privilegovanej“ pravdy, ktorú objasňovala filozofia dekonštruktivizmu, nás vystríha pred vedeckými dogmatizmami a ideológiami rôzneho druhu. Na edukačnej rovine vyúsťuje najmä do rozvíjania kritického myslenia žiakov a oslobodzovania človeka od vonkajších tlakov a manipulačných schém.

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. z Katedry občianskej výchovy a filozofie Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe si získala mysle i srdcia poslucháčov svojou prednáškou Výchova a vzdělání v době příliš pozdní. V systéme škôl i univerzít dochádza k drastickej pragmatickej redukcii vzdelanosti, spolu s digitálnym zjednodušením podstaty toho, čo je v živote dôležité. Súčasný trend vo vzdelávaní je tak silne účelový a manažérsky, že sa vytráca podstata európskej duchovnosti, ktorá je založená na antike, kresťanstve a osvietenstve. Fenomenologický prístup vyzýva vrátiť sa „späť k veciam samým.“