Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Pedagogická fakulta organizovala desiaty ročník doktorandskej konferencie

Na 10. ročníku doktorand­skej konferencie Pedagogickej fakulty TU sa v piatok 7. februára  2020 zišla dvadsiatka doktorandov z oblasti vied o výchove a vzdelávaní zo SR a ČR.

Dopoludnia zazneli dve zaujímavé profesorské prednášky. Prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. z našej katedry anglického jazyka a literatúry predniesol prednášku s názvom Dekonštruktivizmus – úpadok alebo údel humanitných vied? Vedomie holej nemožnosti existencie objektívnej, absolútnej, „privilegovanej“ pravdy, ktorú objasňovala filozofia dekonštruktivizmu, nás vystríha pred vedeckými dogmatizmami a ideológiami rôzneho druhu. Na edukačnej rovine vyúsťuje najmä do rozvíjania kritického myslenia žiakov a oslobodzovania človeka od vonkajších tlakov a manipulačných schém.

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. z Katedry občianskej výchovy a filozofie Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe si získala mysle i srdcia poslucháčov svojou prednáškou Výchova a vzdělání v době příliš pozdní. V systéme škôl i univerzít dochádza k drastickej pragmatickej redukcii vzdelanosti, spolu s digitálnym zjednodušením podstaty toho, čo je v živote dôležité. Súčasný trend vo vzdelávaní je tak silne účelový a manažérsky, že sa vytráca podstata európskej duchovnosti, ktorá je založená na antike, kresťanstve a osvietenstve. Fenomenologický prístup vyzýva vrátiť sa „späť k veciam samým.“