Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Partneri a spolupráca

Zoznam subjektov, s ktorými má Trnavská univerzita dlhodobú partnerskú spoluprácu
 

Získaním Zeleného certifikátu sme oprávnení používať toto logo. Sme spoločensky zodpovední aj v oblasti ochrany životného prostredia  Zelený certifikát od spoločnosti SEWA sme obdržali na jar 2020 za odovzdaný elektroodpad a/alebo použité batérie za rok 2019.
 
UniCredit Bank Slovakia a. s. a Trnavská univerzita v Trnave v roku 2012 podpísali zmluvu o spolupráci.


Mesto Trnava veľmi intenzívne a ústretovo spolupracuje s Trnavskou univerzitou v oblasti investičného rozvoja, v oblasti vedeckých, kultúrnych a športových podujatí. V roku 2007 začala partnerská spolupráca na spoločnom projekte, ktorý sa bude uchádzať o podporu z európskych štrukturálnych fondov.

 


EUNIS Slovensko je združenie, ktorého poslaním je vytvárať podmienky na efektívnu spoluprácu slovenských vysokých škôl najmä v oblasti vývoja kvalitných informačných systémov. Trnavská univerzita je riadnym členom Združenia od roku 2002, pričom má aj zastúpenie v Predsedníctve EUNIS Slovensko.

 


SANET SK je združenie, ktoré zabezpečuje prevádzku slovenskej akademickej siete, ktorá spája všetky univerzitné mestá technológiou nenasvietených optických vlákien. Trnavská univerzita získala optické pripojenie v roku 2003, kedy bola realizovaná metropolitná sieť v rámci projektu SANET 2.


 


Slovenská sporiteľňa, a.s. a Trnavská univerzita v Trnave majú uzatvorenú zmluvu o spolupráci, na základe ktorej boli realizované viaceré spoločné projekty, napríklad vybudovanie PC miestnosti na rektoráte TU.

 

 


Tempest, a.s. Bratislava je partnerom Trnavskej univerzity, ktorý sa v posledných rokoch výraznou mierou podieľal na návrhu hardvérovej infraštruktúry a systémovej štruktúry centrálneho komunikačného uzla univerzity. Na univerzite bolo inštalovaných 60 staníc Sun Ray, ktoré sú spravované softvérovým nástrojom RayMote. Článok o spoločnom projekte "Internet na chodbách" bol uverejnený v časopise Trend.

 


Dupres Consulting, s.r.o. Dubnica nad Váhom je dlhoročným partnerom Trnavskej univerzity pri vývoji a implementácii strategických front office systémov e-learning a systému riadenia študijnej agendy. Projekt MAIS patrí k prioritným úlohám univerzity, na jeho realizácii sa podieľa aj Technická univerzita v Košiciach.

 


Cominfo, a.s. Zlín je najvýznamnejším zahraničným partnerom Trnavskej univerzity v oblasti informačných a komunikačných technológii, s ktorým univerzita od roku 2008 spolupracuje na prevádzke stravovacieho informačného systému CardPay.

 


EMtest-Sk, s.r.o. Bratislava od roku 2003 zabezpečuje pre Trnavskú univerzitu multifunkčné bezkontaktné čipové karty na výrobu preukazov pre študentov, pedagógov a zamestnancov univerzity spolu s aplikačným programovým vybavením. Ako systémový integrátor zabezpečuje akceptáciu preukazov univerzity v externých dopravných aplikáciách.

 


Združenie CKM SYTS Bratislava a International Association Services Amsterdam sú zmluvnými partnermi Trnavskej univerzity, ktorí zabezpečujú medzinárodnú akceptovateľnosť preukazov ISIC, ITIC a EURO<26 pri poskytovaní zliav.

 


Datalan, a.s. Bratislava je partnerom Trnavskej univerzity v Trnave pri realizácii projektov v rámci operačného programu Výskum a vývoj. Podieľa sa na modernizácii infraštruktúry IKT pre zlepšenie pedagogického procesu.

 

 Spoločnosť Oracle je významným partnerom Trnavskej univerzity v Trnave v oblasti databázovej platformy a po prevzatí spoločnosti Sun Microsystems aj v oblasti hardvérovej infraštruktúry.