Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Kontakt

Vítame Vás na stránkach oddelenia pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu Trnavskej univerzity v Trnave. Naše oddelenie je organizačne začlenené do rektorátu Trnavskej univerzity, medzi útvary riadené prorektormi, konkrétne prorektorom pre  oblasť vonkajších vzťahov a spoluprácu.

Medzinárodné aktivity TU sú zamerané na realizáciu strategického cieľa univerzity – etablovať sa v rámci Európskeho vysokoškolského priestoru a vybudovať si profil vzdelávacej a výskumnej inštitúcie, ktorá prekračuje hranice národného priestoru.

Rozvoj medzinárodnej spolupráce na Trnavskej univerzite sa  realizuje hlavne formou bilaterálnych a multilaterálnych dohôd, ako aj formou medzinárodných vedeckých projektov.

Vítame Vás na stránkach oddelenia pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu Trnavskej univerzity v Trnave. Naše oddelenie je organizačne začlenené do rektorátu Trnavskej univerzity, medzi útvary riadené prorektormi, konkrétne prorektorom pre  oblasť vonkajších vzťahov a spoluprácu.

Medzinárodné aktivity TU sú zamerané na realizáciu strategického cieľa univerzity – etablovať sa v rámci Európskeho vysokoškolského priestoru a vybudovať si profil vzdelávacej a výskumnej inštitúcie, ktorá prekračuje hranice národného priestoru.

Rozvoj medzinárodnej spolupráce na Trnavskej univerzite sa  realizuje hlavne formou bilaterálnych a multilaterálnych dohôd, ako aj formou medzinárodných vedeckých projektov.

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu

Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

ERASMUS kód: SK TRNAVA01

PIC kód:   994330026

doc. ThDr. PaedDr Šimon Marinčák, PhD.
prorektor TU pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu
simon.marincak@truni.sk
Telefón: +421 33/59 39 214

Ing. Marta Sečkárová
Erasmus koordinátor (odchádzajúci študenti, mobilita učiteľov, bilaterálne zmluvy)
marta.seckarova@truni.sk
Tel. 00421 33/59 39 207

Ing. Eva Filipová
Medzinárodná spolupráca, prichádzajúci Erasmus študenti
eva.filipova@truni.sk
Tel. 00421 33/59 39 207