Skočiť na hlavný obsah

Dodatok č. 3​​​​​​​ k Príkazu rektora č. 2/2021: Zákaz vstupu do budov Trnavskej univerzity v Trnave a výnimky

Dodatok č. 3 k Príkazu rektora č. 2/2021: Zákaz vstupu do budov Trnavskej univerzity v Trnave a výnimky z tohto zákazu ako súčasť preventívnych opatrení k zníženiu rizika nákazy koronavírusom CoV-19

 

V súlade s opatreniami, ktoré prijala vláda Slovenskej republiky uznesením č. 808 zo dňa 31.

12. 2020 a ktoré bolo uverejnené v zbierke zákonov pod číslom 453/2020, v súlade s časťou

B.1. uznesenia č. 123 z 28. 2. 2021 uverejneného pod číslom 3801/2021, a v súlade s aktuálne platnou vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR č. 47/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, zverejnenou vo vestníku vlády SR pod č. 19/2021 (ďalej len „Vyhláška“)

 

sa v časti I, Príkazu rektora č. 2/2021 (ďalej len „Príkaz“), v ktorej sú uvedené výnimky zo zákazu vstupu do budov Trnavskej univerzity v Trnave, mení:

 

  1. znenie ods. 1) nasledovne:

 

„V zmysle § 2 ods. 1 až 4 Vyhlášky sa tento zákaz nevzťahuje na:

 

  1. Zamestnanca, ktorý sa preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

 

  1. Študenta, ktorý sa preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ktorý prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ktorého zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

 

  1. Osobu na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy, ktorása preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 amá o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

 

  1. znenie ods. 2) nasledovne:

 

Za účelom overenia, že sa na osoby uvedené v ods. 1 nevzťahuje zákaz vstupu do budov univerzity podľa ods. 1 písm. a) až c), je Trnavská univerzita v Trnave oprávnená požadovať od osôb uvedených v ods. 1 vstupujúcich do priestorov univerzity predloženie príslušného

 

dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností uvedených v ods.1 tohto Príkazu. Do tohto dokladu je univerzita oprávnená nahliadnuť.“

 

  1. znenie ods. 3) nasledovne:

 

„Predloženie dokladu v prípadoch ak osoba podľa ods. 1 písm. a) až c) prekonala ochorenie COVID-19, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak ide o osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, možno nahradiť potvrdením o výnimke podľa prílohy tohto Príkazu, vystaveného poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má osoba podľa ods. 1 písm. a) až c) uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.“

 

  1. Za odsek 6 doplniť nový odsek 7 v nasledovnom znení:

 

  1. S platnosťou od 3. 3. 2021 budú zamestnanci všetkých súčastí univerzity, u ktorých charakter   ich   dohodnutej   práce   umožňuje   vykonávať   prácu   z domácnosti   pracovať v pracovnom režime práce z domácnosti. Prácu na pracovisku môžu vykonávať iba zamestnanci, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná na základe potvrdenia o nariadenom výkone práce na pracovisku vydaného zamestnávateľom. Vyplnené tlačivo (príloha č. 1 tohto príkazu) zasielajte elektronicky rektorovi univerzity, resp. dekanom fakúlt. V prípade rektorátu a univerzitných pracovísk zasielajú vyplnené tlačivá vedúci zamestnanci za svojich podriadených na adresu: rektor [at] truni.sk ()style="color:blue; text-decoration:underline". Podpísané tlačivá budú distribuované späť zamestnancom prostredníctvom pracoviska podateľne. Za prácu v režime práca z domácnosti patrí zamestnancovi mzda vo výške 100% funkčného platu.

 

  1. Zamestnancom, u ktorých charakter ich dohodnutej práce neumožňuje vykonávať prácu z domácnosti a ich prítomnosť na pracovisku nie je odôvodnená, bude v zmysle § 250b ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov oznámená „prekážka v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80% jeho priemerného zárobku (funkčného platu), najmenej však v sume minimálnej mzdy.

 

  1. Pracovný režim zamestnancov (práca z domácnosti, práca priamo na pracovisku, prekážka v práci na strane zamestnávateľa atď.) určuje v súlade s aktuálne platným režimom opatrení podľa Covid automatu a podľa rozpisu prítomnosti zamestnancov na pracoviskách TU v Trnave, odsúhlaseného rektorom TU, resp. dekanom fakulty, priamy nadriadený.“

 

 

V časti II Príkazu, v ktorej sú uvedené Spoločné, prechodné a záverečné ustanoveniasa mení znenie ods. 2 nasledovne:

 

„Dekani fakúlt a kvestorka univerzity zabezpečia kontrolu príslušných dokladov a potvrdení, ktorými sú zamestnanci aštudenti povinní preukazovať niektorú zo skutočností uvedených v časti I ods. 1 písm. a) až c) tohto Príkazu, ato hneď pri vstupe do budovy.“

 

Ostatné časti Príkazu zostávajú nezmenené.

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 3. 3. 2021.

 

V Trnave 3. 3. 2021

 

prof. PaedDr. René Bílik, CSc. rektor Trnavskej univerzity v Trnave

 

Príloha č. 1

P O T V R D E N I E

zamestnávateľa o nevyhnutnej prítomnosti a výkone práce zamestnanca na pracovisku

 

zamestnávateľ:                                  Trnavská univerzita v Trnave

sídlo:                                                  Hornopotočná 23, 918 43 Trnava súčasť:

sídlo súčasti:

IČO:                                                   31825249

v zastúpení:                                       prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor univerzity

 

kontakty:                                            e-mail: rektor [at] truni.sk (,)style="color:blue; text-decoration:underline" tel.č.: 033 5939111

 

(ďalej len „zamestnávateľ“)

 

potvrdzuje, že

zamestnanec:

 

dátum narodenia:

 

adresa bydliska, z ktorého zamestnanec dochádza do zamestnania:

(ďalej len „zamestnanec“)

je ku dňu vydania tohto potvrdenia zamestnancom Trnavskej univerzity v Trnave s miestom pracoviska na adrese ..................................................................................................

V zmysle uznesenia vlády SR č. 123 zo dňa 28.2.2021 zverejneného pod číslom 3801/2021 zamestnávateľ potvrdzuje, že charakter dohodnutej práce zamestnanca vyžaduje jeho prítomnosť na pracovisku a výkon práce priamo na pracovisku.

 

Zamestnanec bude prácu vykonávať na pracovisku v týchto dňoch pracovného týždňa:

............

v čase od – do: ...............

 

Toto potvrdenie sa zamestnancovi vydáva na účely preukázania výnimky zo zákazu vychádzania na cestu do práce a späť ako súčasť opatrení prijatých v Dodatku č. 3 k Príkazu rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 2/2021 zo dňa 3. 3. 2021, ktorý je zverejnený na webovom sídle Trnavskej univerzity v Trnave www.truni.sk.

 

(pečiatka a podpis)

 

V Trnave 3.3.2021                                                                            ................................................................

meno, priezvisko, tituly rektora/dekana