Skočiť na hlavný obsah

Cena Antona Hajduka 2021 putuje do rúk biológa, sociologičky, právnika a parazitológa

       Cena astronóma a prvého rektora obnovenej Trnavskej univerzity profesora Antona Hajduka putuje aj v tomto roku vedcom za vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti. Návrhom fakúlt na vymenovanie ocenených vyhovel rektor Trnavskej univerzity profesor René Bílik, ktorý udelil cenu štyrom vedeckým a pedagogickým pracovníkom. Z nových nositeľov si cenu 26.5. osobne prišiel prevziať doc. Jozef Kováčik, o týždeň nato 2. júna aj profesor František Ondriska.

Pedagogická fakulta: doc. RNDr. Jozef Kováčik, PhD.

Doc. RNDr. Jozef Kováčik, PhD. je autorom a spoluautorom 103 publikačných výstupov v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Scopus a Web of Science (z toho 85 ako prvý alebo korešpondenčný autor, z toho viac ako 2/3 výstupov v Q1 časopisoch daných vedných odborov). Na tieto štúdie získal 1 986 citácií (bez autocitácií) registrovaných v databázach Scopus a Web of Science.

Je členom redakčných rád troch zahraničných karentovaných časopisov v Q2 a Q1 sekciách daných vedných odborov: Acta Physiologiae Plantarum (od r. 2012) Journal of Agronomy and Crop Science (od r. 2014) a Flora (od r. 2018).

Vo svojich prácach sa venuje biológii rastlín so zameraním na fyziológiu pôsobenia ťažkých kovov a oxidačného stresu, environmentálnemu výskumu akumulácie kovov v rastlinách a prostredí a sekundárnemu metabolizmu rastlín a úlohe antioxidantov. Spolupracuje s viacerými pracoviskami v blízkom i vzdialenom zahraničí (Česká republika, Poľsko, Taliansko, Srbsko, Austrália). V roku 2020 bol z hľadiska počtu, ale aj kvality publikačných výstupov najvýkonnejším pracovníkom Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 

Filozofická fakulta: prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.

Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. pôsobí na katedry sociológie, je gestorkou ťažiskových predmetov štúdia a aktívne sa podieľa na praktickej príprave poslucháčov štúdia sociológie, najmä prostredníctvom organizovania odborných seminárov a vedeckých kolokvií s možnosťou študentskej participácie. Ako špecialistka na sociológiu kultúry a sociológiu politiky aktuálne vyučuje predmety (prednášky i semináre), vzťahujúce sa k tejto problematike.

Vo vedecko-výskumnej činnosti je pravidelne vedúcou riešiteľkou grantov VEGA, ako aj iných grantových schém doma i v zahraničí, pričom niekoľkokrát bola prizvaná za výlučnú riešiteľku za Slovensko do zahraničných grantov. Za posledné obdobie možno spomenúť, že len vďaka prof. S. Mihálikovej a jej iniciatíve sa podarilo pre Filozofickú fakultu TU v Trnave získať riešenie dvoch prestížnych zahraničných projektov, riešených na katedre sociológie od roku 2017 do súčasnosti: projekt CONCISE Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science a projekt Persist_EU Knowledge, beliefs and perceptions about science of European students.

Vysoké ocenenie prof. S. Mihálikovej na domácich i medzinárodných odborných fórach predstavujú početné pozvánky k členstvu v domácich i zahraničných výboroch, komisiách, vo vedeckých grémiách a redakčných radách, ako aj v profesných spoločnostiach.

Na Trnavskej univerzite v Trnave je členkou odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore sociológia.

Prejavom vysokého uznania a ocenenia jej vedeckej činnosti  je v neposlednom rade aj nemálo prestížnych medzinárodných vedeckých štipendijných stáží, ktoré jej boli udelené, najmä v Rakúsku, Nemecku, Belgicku a v Českej republike.

Právnická fakulta: prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr.  

Prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. Je významný svojou publikačnou činnosťou, zapojením sa do tunajšieho právnického diskurzu, ale aj jeho všeobecnou snahou o kultiváciu právneho prostredia prostredníctvom vedeckej aj vzdelávacej činnosti, vedením a vyučovaním doktorandov na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, ako aj aktívnou prácou v redakčných radách slovenských vedeckých a odborných právnických časopisov.

Jeho vedecká činnosť, zameraná na mnohé otázky súkromného práva, sa vyznačuje snahou o podrobné spracovanie problematiky a má jednoznačný akcent na úctu a dôveru k človeku a k jeho právu slobodne realizovať prirodzené práva a túžbu viesť šťastný život. K artificiálnym právnym kategóriám a inštitútom zväzujúcim jednotlivca je duch jeho vedeckej tvorby vždy kritický. Jeho vedecká spisba sa taktiež vyznačuje úctou k už dosiahnutým výsledkom právnej vedy, osobitne prvorepublikovej, ktorej je nielen znalcom, ale aj zanieteným propagátorom.

Publikačná činnosť prof. Karla Eliáša obsahuje príspevky podrobne analyzujúce azda všetky relevantné právne inštitúty súkromného práva, príspevky venujúce sa aktuálnym čiastkovým problémom súkromného práva, ale aj práce kotviace súkromné právo ako oblasť právnej vedy do právnych princípov či chránených hodnôt. Pomáha chápať súkromné právo nielen ako súbor pravidiel, ale ako racionálny systém umožňujúci rozvoj slobodného jednotlivca.

Povedomie odbornej verejnosti o právnej vede rozširuje prácami, mapujúcimi už polozabudnuté výsledky vedeckej činnosti a prínos velikánov českej a slovenskej právnej vedy. Jeho prístup je pritom dôkladný. Je to nielen prístup akademického systematizátora, ale aj archivára – objaviteľa a rozpletača nitiek vedeckých, ale aj ľudských osudov velikánov práva.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce: prof. RNDr. František Ondriska, PhD.

františek ondriskaProf. RNDr. František Ondriska, PhD. sa v roku 2017  stal členom katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve. Od roku 2018 je garantom pre doktorandské štúdium, habilitačné a inauguračné konanie v odbore zdravotnícke vedy, študijný program laboratórne vyšetrovacie metódy.

Prof. Ondriska zaviedol diagnostiku lymskej boreliózy v rutinnej praxi a publikoval prvé štúdie o jej prevalencii a metódach laboratórnej diagnostiky, venoval osobitnú pozornosť metodickým činnostiam pri diagnostike toxoplazmózy. Je autorom Odborných pokynov pre diagnostiku toxoplazmózy, ktoré boli prijaté MZSR SR v októbri 2006 ako povinný dokument pre diagnostiku toxoplazmózy na Slovensku. 

Je spoluautorom Štandardného postupu pre laboratórnu diagnostiku v klinickej mikrobiológii, publikovaného v roku 2018.

Profesor František Ondriska aktívne pôsobí ako člen viacerých vedeckých spoločností, je dlhoročným podpredsedom Slovenskej parazitologickej spoločnosti pri SAV, členom Slovenskej spoločnosti pre klinickú mikrobiológiu a Slovenskej spoločnosti infektológov. Je členom redakčnej rady viacerých vedeckých časopisov.

Jeho významný prínos pre vedeckú komunitu bol ocenený okrem iného medailou profesora Hovorku, medailou Stanislava Prowázku, striebornou medailou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SMS), cenou za najlepšiu publikáciu Slovenskej lekárskej spoločnosti, či cenou časopisu Onkológia za najlepšiu pôvodnú prácu/kazuistiku za rok 2018.

          Prof. Ondriska je autorom a spoluautorom viac ako 250 prednášok prezentovaných doma i v zahraničí. Bol autorom alebo spoluautorom viac ako 220 štúdií publikovaných vo vedeckých medzinárodných časopisoch a je spoluautorom niekoľkých monografií (3 CC publikácie, kapitola v monografii a 2 kapitoly vo VŠ učebnici v rokoch 2019-2020). Jeho publikácie majú početnú citovanosť nielen v domácich , ale aj  medzinárodných  časopisoch (viac ako 220, z toho cca 60  v rokoch 2019-2020). Je riešiteľom a spoluriešiteľom  viacerých vedeckých projektov, z toho 2 (KEGA a APVV) za posledné 3 roky na pôde FZaSP. 

          Profesor Onriska je uznávaným parazitológom nielen slovenského, ale aj medzinárodného významu.  Napriek jeho pozoruhodným úspechom vo vedeckej oblasti  je nesebecký, skromný  a ochotný  pomôcť mladším kolegom.  Jeho odhodlanie,  pracovitosť,  a ľudský prístup sú inšpiráciou pre nás všetkých.

Hoci je profesor Ondriska členom katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve  pomerne krátko, jeho angažovanosť v rozvoji odboru a jeho vedecké výstupy predstavujú výrazný prínos nielen pre rozvoj  katedry, ale aj fakulty a univerzity ako takej.

Kto bol Anton Hajduk?

Anton Hajduk, prvý rektor obnovenej Trnavskej univerzity 1992-1996, rodák z Užhorodu, univerzitný profesor, astronóm, doktor vied, čestný doktor Trnavskej univerzity, okrem iného aj odborník na Turínske plátno. Napísal asi 150 vedeckých prác, populárno-vedeckých článkov, je spoluzakladateľom a spoluautorom Encyklopédie astronómie. Medzi mnohé ocenenia, ktoré dostal doma i v zahraničí, patrí aj ocenenie Národnej agentúry pre aeronautiku a vesmír (NASA) alebo Cena Fides et ratio udeľovaná KBS (2012). Zásluhy Antona Hajduka na poli vedy ocenila aj Medzinárodná astronomická únia, a to naozaj nevšednou formou –  pomenovala po ňom asteroid 1997 EN No. 11657 Antonhajduk.

Trnavská univerzita oceňuje pedagógov za mimoriadne výsledky vo vedeckej a tvorivej pedagogickej práci Cenou Antona Hajduka od roku 2010.
 

foto: TRUNI/Barbora Likavská, SAV, PRK partners

 

  Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach.

 https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/facebook201.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/insta.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/linkedin.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/twitter.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/youtube.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/soundcloud.png