Skočiť na hlavný obsah

Žiadosti o ubytovanie v akademickom roku 2020/2021 - 3. kolo

Študenti dennej formy štúdia, ktorí boli prijatí na štúdium dodatočne alebo si nepodali žiadosť o ubytovanie v I. a II. kole a majú záujem o pridelenie ubytovania, môžu oň požiadať prostredníctvom vyplnenia Žiadosti o ubytovanie v systéme MAIS. Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú žiadosť spolu s predpísanými prílohami je potrebné doručiť na študijné oddelenie fakulty, na ktorej študent študuje, najneskôr do 7. septembra 2020.

Študenti dennej formy štúdia, ktorí si žiadosť podali a bola im zamietnutá (oznam im bol zaslaný na ZIMBRU2), majú možnosť e-mailom zo ZIMBRA2 požiadať v termíne od 11. 08. do 07. 09. 2020 svoju študijnú referentku na príslušnej fakulte o zmenu stavu žiadosti na „overená“.

Všetky tieto žiadosti budú posudzované v treťom kole a miesta budú prideľované podľa aktuálne uvoľnenej ubytovacej kapacity.

Dovoľujeme si pripomenúť, že je potrebné pravidelne si kontrolovať svoju elektronickú poštu ako i webovú stránku univerzity, nakoľko všetky informácie a termíny sú zverejňované výhradne prostredníctvom nich.