Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Zapoj sa do národného honorovaného výskumu PIAAC

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje realizuje národný projekt Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC - Programme for the International Assessment of Adult Competencies).

Hlavným cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania získaním a vyhodnotením relevantných dát o úrovni kompetencií (čitateľská, matematická gramotnosť a adaptívne riešenie problémov) dospelej populácie na celom území Slovenska, ako aj získanie objektívnej spätnej väzby pre pedagogických zamestnancov o úrovni ich kompetencií, ktoré sa zisťujú prostredníctvom merania PIAAC Online (Vzdelanie a zručnosti Online). Takéto meranie vo výsledku môže pomôcť učiteľom pri zlepšovaní kvality v systéme vzdelávania a môže mať pozitívny dopad aj na poskytovateľov vzdelávania pre pedagógov i budúcich pedagógov.

Zapojiť sa do dozberu dát pre výskum PIAAC online môžu: majstri odbornej výchovy, učitelia všeobecnovzdelávacích alebo odborných predmetov na SŠ, pedagógovia VŠ, pripravujúci študentov učiteľstva akademických predmetov, študenti VŠ denného štúdia, študujúci učiteľstvo akademických predmetov v 3. ročníku bakalárskeho alebo v 1. a 2. ročníku magisterského štúdia. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. esf.gov.skminedu.sk

Záväzné prihlasovanie prebieha od 02. 12. – 31. 12. 2019 a to cez elektronický Osobný dotazník.