Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Vyjadrenie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave k návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch

Zdroj: 
Akademický senát TU

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave na svojom 8. riadnom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 14. 3. 2019, uznesením prijal nasledovné stanovisko k návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch:

AS TU odmieta ustanovenia návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktoré umožňujú poskytovať kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (doplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium) aj organizáciám zriadeným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, napr. Metodicko-pedagogickému centru.  Tento návrh vyjadruje hrubú disproporciu medzi požiadavkami na garantovanie týchto typov vzdelávania, ktoré sú kladené na vysoké školy, v porovnaní s požiadavkami, ktoré sú avizované voči organizáciám zriadeným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

V súčasnosti, keď strategické a legislatívne dokumenty týkajúce sa rozvoja vzdelávania zvyšujú nároky na prípravu budúcich učiteľov, sa predmetný návrh javí ako kontraproduktívny.

 

V Trnave, 14. 3. 2019