Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Vychádza prvý slovenský preklad dokumentov Prvého vatikánskeho koncilu

Po prvýkrát vychádza ucelený preklad dokumentov Prvého vatikánskeho koncilu. Podľa profesora Miloša Lichnera SJ je znalosť týchto učení dôležitá aj pre porozumenie Druhého vatikánskeho koncilu. Úvodným slovom sa v knihe prihovára nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák.

Prvý vatikánsky koncil mal spojiť rozdelenú civilizáciu aj rozdelené kresťanstvo

            Prvý vatikánsky koncil sa konal v rokoch 1869-1870 pre spoločnosť i Cirkev v pohnutých časoch. Záver devätnásteho storočia patril mnohým spoločenským a kultúrnymi premenám. „Európska civilizácia stála na rozhraní 19. a 20. storočia vnútorne rozdelená. Základné rozdelenie medzi svetom a Cirkvou sa prejavovalo v oblastiach: štát – Cirkev, rozum – viera, spoločenské vedy – teológia...,“ hovorí profesor Miloš Lichner SJ, autor novej monografie Prvý vatikánsky koncil (1869 – 1870) v kontexte histórie a teológie Katolíckej cirkvi, ktorá práve vychádza vo vydavateľstve Dobrá kniha.

„Aj samotné kresťanstvo bolo vo vnútri rozdelené na rôzne spoločenstvá a vyznania s rôznou teologickou kultúrou, s rôznymi postojmi a cirkevnými štruktúrami. Zanechalo síce bohaté dedičstvo, ale plné napätí, bezvýchodiskových situácií a vnútrocirkevných spochybnení, ktoré boli vzdialené od univerzalistickej syntézy. Pritom sa čoraz výraznejšie ukazovalo, že vzor kresťanského života, ktorý sa zakladal na európskej kultúre, sa nedal zosúladiť so svetovou misiou evanjelia,“ dopĺňa M. Lichner.

Obraz Európy bol charakterizovaný dvomi pólmi, vysvetľuje prezident Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu a prorektor Trnavskej univerzity: Na jednej strane vládol optimizmus a viera v pokrok opierajúci sa o závratný rozvoj vedy a techniky, o postup demokratizácie a úspechy emancipácie najnižších tried. Na druhej strane sa málo bralo do úvahy, že úžasný hospodársky vzostup bol do značnej miery založený na exploatácii kolónií. „V mnohých krajinách sa uskutočnila de facto odluka Cirkvi od štátu; viaceré národy a vlády sledovali antiklerikálnu politiku. Situácia v Európe a na území samotného Talianska bola zvlášť skomplikovaná vojnovými nepokojmi. Čím menej sa Cirkev mohla opierať o pomoc štátu, tým viac bola odkázaná na angažovanosť svojich veriacich. Intuitívne pochopenie situácie vzbudilo v nich ochotu spolupracovať v kongregáciách, spolkoch, bratstvách a to nie proti hierarchickej Cirkvi, ale v súlade s duchovnými pastiermi, ktorí často, no nie vždy, účinkovali v roli iniciátorov či vedúcich.“

V tomto ovzduší sa uskutočnil Prvý vatikánsky koncil, ktorý zvolal pápež Pius IX. Z tohto koncilu pochádza aj dnes už viac ako 150-ročná dogmatická konštitúcia Pastor aeternus, podľa ktorej je pápež v oblasti viery a mravov, ak niečo vyhlási slávnostne (ex catedra), neomylný.

Sylabus omylov

            Súčasťou monografie Prvý vatikánsky koncil (1869 – 1870) v kontexte histórie a teológie Katolíckej cirkvi je tiež prvý slovenský preklad Sylabu omylov v bilingválnej edícii. „Dlhoročná erudovaná skúsenosť autora prof. M. Lichnera je zárukou ich kvality a vernosti. Predkladaná monografia vypĺňa tak medzeru v teologickej literatúre koncilových dokumentov v slovenskom jazyku. Nádejam sa, že bude mať pokračovanie aj v ďalších vydaniach dokumentov tohto typu,“ uviedol nitriansky sídelný biskup prof. Dr. Viliam Judák, PhD.

Čias­točne text Prvého vatikánskeho koncilu bol preložený do slovenčiny v knihe Viera Cirkvi, ide však o preklad z nemeckej knihy a po­dobne je tomu tak aj v prípade dostupného internetového textu, ktorý je však prekladom z češtiny do slovenčiny. Profesor Miloš Lichner SJ sa preto rozhodol pre kompletný preklad z latinčiny do slovenčiny, ktorý uverej­ňuje v bilingválnej edícii s poznámkovým aparátom. „Poznanie textov Prvého vatikánskeho koncilu je dôležité nie­len pre štúdium teológie a cirkevných či svetských dejín, ale aj pre správne pochopenie a interpretáciu Druhého vatikánskeho koncilu, a tiež vice versa, texty oboch koncilov sa totiž vzájomne dopĺňajú,“ informuje M. Lichner.

foto: TRUNI/Barbora Likavská, obálka kniha

 

✅ Zaujíma ťa napríklad teológia? Podaj si prihlášku na Trnavskú univerzitu ešte dnes

✅ Všetky potrebné informácie pre uchádzačov nájdeš tu.

✅ Prezentáciu jednotlivých fakúlt z virtuálneho Týždňa otvorených dverí 2021 ti ponúkame tu.

✅ Pozri si nás ešte bližšie, máme veľa fotiek :-)

✅ A aby ti nič neuniklo, prihlás sa na odber nášho newslettra.

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!

 https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/facebook201.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/insta.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/linkedin.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/twitter.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/youtube.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/soundcloud.png