Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Uvoľnenie opatrení súvisiacich s dočasným uzatvorením budov Trnavskej univerzity v Trnave

 Príkaz rektora TU č. 4/2020

– uvoľnenie opatrení súvisiacich s dočasným uzatvorením budov Trnavskej univerzity v Trnave ako súčasti preventívnych opatrení k zníženiu rizika

nákazy koronavírusom CoV – 19

       v nadväznosti na príkaz rektora TU č. 3/2020 k zníženiu rizika nákazy koronavírusom CoV-19 a v súlade s opatreniami, ktoré prijal Úrad verejného zdravotníctva SR, vydávam s účinnosťou od pondelka 11. mája 2020 príkaz na regulované sprístupnenie pracovísk v budovách Trnavskej univerzity v Trnave. V tejto súvislosti ukladám:

Všetkým zamestnancom:

 1. Vstup do budovy a pohyb v nej sú možné (zamestnancom i tretím osobám) len v rúškach, prípadne s inak prekrytými hornými dýchacími cestami a po dezinfekcii rúk. Dezinfekcia bude zamestnancom i tretím osobám k dispozícii pri vstupe do budovy a na pracovisku.
 2. Zamestnanci a prípadní návštevníci sú povinní pri pohybe na pracovisku dodržiavať všetky opatrenia hlavného hygienika SR: nosenie rúška, dezinfekciu rúk, nosenie rukavíc, dodržiavanie primeraného odstupu najmenej 1,5 – 2 metre od ostatných ľudí.
 3. Zamestnanci sú povinní pri vzniku alebo podozrení na vznik akútneho respiračného ochorenia zostať v domácej izolácii s ďalšími povinnosťami, ktoré určil Úrad verejného zdravotníctva, nesmú nastúpiť do práce a súčasne túto skutočnosť bezodkladne oznámia svojmu priamemu nadriadenému.

 

Akademickým funkcionárom univerzity – dekanom a prorektorom, kvestorke univerzity, riaditeľom pracovísk a vedúcim oddelení:

 1. Upraviť zamestnancom v ich priamej riadiacej pôsobnosti pracovný režim tak, aby sa predišlo zvýšenej koncentrácii osôb na konkrétnom pracovisku a v budovách univerzity. Optimálny počet zamestnancov v pracovni sú dvaja.
 2. Zabezpečiť na pracovisku optimálne vzdialenosti medzi pracovnými stolmi, najmenej 1,5 m.
 3. V súlade s hygienickými opatreniami zabezpečiť dostatočné vetranie v miestnostiach a nepoužívať klimatizačné jednotky.
 4. Redukovať prítomnosť zamestnancov z vekovo rizikových skupín na pracovisku len na nevyhnutne potrebný čas.

 

Riaditeľke Univerzitnej knižnice TU v Trnave v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 5. 5. 2020:

 1. Zabezpečiť, aby zamestnanci knižnice nosili pri kontakte s knihami a obdobnými predmetmi rukavice.
 2. Po vrátení knihy sa odporúča ju odložiť a ďalšia manipulácia s ňou bude možná až po uplynutí 24 hodín.
 3. Upraviť režim pre návštevníkov knižnice tak, aby boli medzi nimi dodržané odporúčané hygienické vzdialenosti a aby v priestoroch pre preberanie a odovzdávanie kníh neboli súčasne viac, než dve osoby.

 

Kvestorke univerzity:

 1. Zabezpečiť dezinfekciu spoločných priestorov v budove rektorátu TU a v priestoroch toaliet v pravidelných intervaloch počas dňa.
 2. Zabezpečiť upratovanie a dezinfekciu aj v budovách fakúlt, a to po dohovore s dekanmi fakúlt, resp. tajomníčkami fakúlt.

 

Dekanom fakúlt:

 1. Pripraviť v zmysle tohto príkazu vlastné opatrenia, s ohľadom na špecifiká jednotlivých fakúlt.
 2. Pripraviť vlastné príkazy postupného uvoľňovania bezpečnostných opatrení, ktoré určia pracovný režim pre vedecko-pedagogických a vedeckých zamestnancov.

     S platnosťou od 11. 5. 2020, v záujme naplnenia ustanovení tohto príkazu, budú zamestnanci rektorátu a univerzitných pracovísk pracovať v striedavom režime práce na pracovisku a práce z domácnosti. Za prácu v tomto režime patrí pracovníkovi mzda vo výške 100%. Zmenu pracovného režimu oznámia vedúci zamestnanci zamestnancom vo svojej priamej riadiacej pôsobnosti, spolu s časovým rozvrhom práce, v zmysle zákona č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, a to najmenej dva dni vopred a s platnosťou najmenej na týždeň.

 

 

V Trnave: 6. 5. 2020                                                      prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

                                                                                                 rektor TU v Trnave

 

Na stiahnutie súbor vo formáte PDF: 

Príkaz rektora TU č. 4/2020 – uvoľnenie opatrení súvisiacich s dočasným uzatvorením budov Trnavskej univerzity v Trnave ako súčasti preventívnych opatrení k zníženiu rizika nákazy koronavírusom CoV – 19